Základní popis stránky Plná verze této stránky


ČESKÉ BUDĚJOVICE II. Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
16. 2.5.1991 - 8 70 750V =
Základní informace

   Současný českobudějovický trolejbusový provoz je již místním třetím v pořadí.
Prvý "historický" trolejbus zde vyjel současně s tramvajemi, "moderní" trolejbusy druhého provozu
zase štafetu městské dopravy na přelomu 40. a 50. let od tramvají převzaly.
Vlivem chybného rozhodnutí v období odklonu od elektrické trakce v závěru 60. let
byl provoz utlumován a roku 1971 úplně zastaven.

   Potřetí se trolejbusy navrací až na počátku 90. let, přičemž původní koncepce počítala
také s meziměstskou tratí do Týna nad Vltavou k jaderné elektrárně Temelín. Ačkoliv tato zajímavá varianta obsluhy energetického celku nebyla realizována, podařilo se finanční prostředky přesměrovat do výstavby městské sítě. Trolejbusy od autobusů převzaly téměř všechny původní, ale i úplně nové páteřní trasy a dnes obsluhují významné lokality města.

   Zahájením provozu 2.5.1991 došlo k propojení významných sídlištních celků na levém břehu Vltavy (Máj, Šumava a Vltava) s centrem města a Nádražím, následovala trať do Nemanic
s odbočkou do nového areálu vozovny na Horní ulici, příměstská trať na Borek,
pak větev do Rožnova, k Papírnám a do Suchého Vrbného. Dnes významná trasa po Strakonické vznikla původně jako přeložka při uzavírce Dlouhého mostu. V novém tisíceletí se podařilo obnovit obsluhu části Pražského předměstí trolejbusy po Pekárenské, k zatím posledním novým úsekům patří: ze sídliště Vltava do Českého Vrbného a na sídlišti Máj po ulici Evžena Rošického

   Další rozvoj sítě se dle Generelu městské dopravy pro období 2010-2020 plánuje v několika etapách, ale vzhledem k tomu, že se píše rok 2018, je otázka, jestli se vůbec něco stihne realizovat.
-  trať Koh-i-noor - Litvínovický most - Na Dlouhé louce - Husova tř. (zatím projekt pozastaven)
-  trať přes Pražské sídliště po ulici U Trojice v jejím úseku Pražská - Strakonická tř.
-  trať přes zamýšlený nový most přes Vltavu (spojení ulic U Trojice a J. Boreckého)
-  trať po Novohradské ulici k železničnímu přejezdu do čtvrti Mladé (dál na pomocný pohon)
-  přímé napojení Nádraží a trati do Suchého Vrbného podjezdem po plán. Zanádražní komunikaci
-  elektrifikace bývalé (v období 1949-69) trolejbusové trasy přes Vráto do Rudolfova

   Snad se tedy nastíněné plány někdy dočkají realizace, pomohly by zásadním způsobem ještě více upevnit pozice trolejbusů v rámci českobudějovické MHD. Kvůli koliznímu křížení
s elektrifikovanou železnicí na přejezdu na Novohradské ulici se plánuje kombinovaný provoz trolejbusů (vybavených pomocným pohonem, jejichž první dodávka již dorazila), protože koncový úsek ve čtvrti Mladé nebude opatřen vrchním vedením.
Velmi diskutovaný je návrat trolejbusů na jejich historickou (a poslední významnou neobnovenou) trasu přes obec Vráto do sousedního města Rudolfov. S tratí se počítá již od zahájení provozu,
na rozhraní Rudolfovské a Dobrovodské jsou dokonce vyvedeny trolejové stopy směrem
na Rudolfov ukotvené pár metrů za křižovatkou. Bohužel realizaci dlouho brání nevyjasněná koncepce financování takovýchto staveb přesahující hranice vlastního města. Generel městské dopravy se o tomto problému zmiňuje tak, že na peněžním krytí by se měl podílet Jihočeský kraj
a zároveň obce, kterými bude trať procházet.

   Dobrým úmyslem je také snaha o preferenci vozidel MHD na některých křižovatkách
a přeplněných úsecích silnic. K tomu také patří nedávné zřízení tzv. Koridoru pro vozy MHD
v samém centru města, tak aby byl omezen dopad zpoždění vlivem silných kolon vozidel v těchto ulicích, zvláště v období špičky.

   Trolejbusovému parku dominují kloubová vozidla, reprezentovaná v podobě typu 15Tr a jeho modifikací. České Budějovice je odebíraly až do úplného zániku výrobního závodu Škoda Ostrov
a není bez zajímavosti, že právě trolejbusy 15TrM č. 56 a 57 jsou úplně posledními vozy z Ostrova nad Ohří. Pětice krátkých sólo 21Tr nesehrála v provozu podstanou roli a jednotlivé trolejbusy byly postupně odprodány. Poté bylo započato s obnovou a doplněním parku trolejbusů opět kloubovým typem 25Tr, později pak 27Tr s karoserií polského výrobce Solaris, nejnověji doplněnou zvláštní výbavou o klimatizaci pro cestující a především o pomocný bateriový pohon, umožňujícím pohyb
i mimo zatrolejované úseky (patrně příprava elektrifikace linky do Mladého). Velká dodávka 11-cti vozů 27Tr v karoserii Solaris IV. generace (new Urbino) uskutečněná na podzim 2018 způsobí vyřazení většiny dosud provozovaných trolejbusů 15Tr. Všechny nové vozy disponují pomocným pohonem v podobě trakčních baterií a bude s nimi tedy možné rozšířit pole působnosti trolejbusů
v rámci MHD i na trasy, kde (zatím) není vybudováno trolejové vedení.


   Dobrou vizitkou úrovně podniku a města je pak vlastnictví a provozování historických vozidel.
Místní DP má v majetku původně plzeňskou 9TrHT28 č. 339 (zde 12/III.) - rok výroby 1980,
velkou opravou do výrobního stavu prošla originální českobudějovická 15Tr č. 01 z roku 1990.
Dále je zachován autobus Škoda 706 RTO a vzhledově odpovídající vlek Jelcz PO1E.
Bohužel vozy původního trolejbusového provozu (1948-1971) se nedochovaly.

   Provoz je jako celek na velmi dobré úrovni a přispívá k pozitivnímu obrazu Českých Budějovic.
Lze tím také dokázat, jak v jedné dekádě zavržené trolejbusy je možné zpět účinně zapojit
do systému městské hromadné dopravy, jejíž úroveň je díky jejich ekologickým a městotvorným aspektům značně vyšší než by tomu bylo u čistě autobusového provozu. Snad to jednou pochopí
i v jiných městech, kde se trolejbusům bránily a brání (Děčín, Karlovy Vary, Kladno atd.).

 Dopravce    Dopravní podnik města České Budějovice
 Schéma    Orientační schéma linek MHD
 Linky Denní Noční Celkem
6 2 8
Celotýdenní Jen prac. dny
6 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
2 CENTRUM ROŽNOV / PAPÍRENSKÁ-TOČNA -
U Nemocnice - Poliklinika Jih - Senovážné nám.-pošta -
Družba-IGY - Hřbitov - NEMANICE - (BOREK-TOČNA)
celotýdně
3 NÁDRAŽÍ - Senovážné nám.-pošta - Výstaviště -
Jihočeská univerzita - Šumava - MÁJ-ANTONÍNA BARCALA
celotýdně
4 NÁDRAŽÍ - Senovážné nám.-pošta - Výstaviště -
Evžena Rošického - MÁJ-MILADY HORÁKOVÉ
pracovní dny
5 ROŽNOV-TOČNA - Nemocnice - Poliklinika Jih - Nádraží - Palackého náměstí - Družba-IGY - Vltava střed -
Evžena Rošického - MÁJ-ANTONÍNA BARCALA
celotýdně
8 NEMANICE - Hřbitov - Vltava střed - Čtyři Dvory -
Máj-Milady Horákové - MÁJ-ANTONÍNA BARCALA
pracovní dny
9 SUCHÉ VRBNÉ - Pětidomí - Nádraží -
Senovážné nám.-pošta - Družba-IGY -
Vltava střed - VLTAVA - (ČESKÉ VRBNÉ)
celotýdně
53 CENTRUM ROŽNOV - Nemocnice - Poliklinika Jih -
Nádraží - Výstaviště - Jihočeská univerzita -
Šumava - MÁJ-ANTONÍNA BARCALA
noční
celotýdně
59 SUCHÉ VRBNÉ - Pětidomí - Nádraží -
Senovážné nám.-pošta - Družba-IGY -
Vltava střed - VLTAVA
noční
celotýdně
Vysvětlivky
NEMANICE- základní konečná zastávka
(BOREK-TOČNA)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
Poznámky
S poslední změnou linkového vedení MHD došlo od 1.11.2018
ke změně označení trolejbusové linky č. 1 na číslo 4.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
68 2 70
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
15Tr(M) 20 1991-2004 9TrHT28 12II. Plzeň 1980-93 1999
25Tr 31 2005-12 15Tr07/7 01 1991-2006 2006
27Tr 17 2013-18
Souhrn všech typů trolejbusů budějovického provozu za celou dobu existence
ŠKODA   15, 21, 25, 27Tr
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
HORNÍ
1992 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMČB
Oficiální stránky dopravce
   25 let od obnovení trolejbusů
Historie současných trolejbusů, tak také předchozím provozům (1909-1914, 1948-1971), doplněná fotografiemi i pamětní jízdenkou
k zahájení trolejbusového provozu ke stažení.
   DPMČB - Historie MHD
Stručné dějiny MHD v Českých Budějovicích
na webu DPMČB, doplněné i chronologicky uspořádanou časovou osou.
   DPMČB - Fotogalerie
Směs fotogalerií a fotografií s tématem českobudějovické MHD současné i historické.
   DPMČB - Den otevřených dveří
Zprávy a fotogalerie z několika posledních ročníků této pravidelné akce.
   Generel městské dopravy
Plán rozvoje budějovické MHD pro období 2010-2020, ve kterém je rovněž zakotveno zvyšování podílu trolejbusové trakce.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence budějovických trolejbusů (souhrnná jak pro provoz 1948-71 i současný)
   Budějovické trolejbusy
Obsáhlý, bohužel však již téměř spící, web
věnující se budějovickým trolejbusům.
   SPVD - České Budějovice
Popis budějovického provozu MHD.
   Wikipedia - Trolejbusy v ČB
Článek o trolejbusech v Českých Budějovicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Trolejbus.cz - České Budějovice
Snímky trolejbusů z budějovických ulic.
MHD Zastávka - Č. Budějovice
2/2004 | 6/2005 | 4/2012
Postřehy a fotografie z návštěv
budějovického provozu MHD v různém období.
   Fotodoprava - Č. Budějovice
Velké množství pěkných snímků budějovických trolejbusů z různého časového období.
   IMHD.sk - České Budějovice
Směsice snímků českobudějovické MHD.
   Mestskadoprava.net - ČB
Set fotografií budějovické MHD.
Stránka budějovické elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí budějovické MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - České Budějovice
Popis a snímky z provozu budějovických trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 25Tr pro ČB v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 25Tr pro Č. Budějovice při zkuš. jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 27Tr pro ČB v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 27Tr pro Č. Budějovice při zkuš. jízdách v Plzni.
Kloubový vůz 15Tr č. 02 v retro nátěru (provedení jako po dodání z výroby) přijíždí do nástupní zastávky smyčky České Vrbné, zakončující druhou nejmladší budějovickou trolejbusovou trať.
České Budějovice (CZ)  29.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 3.11.2018