Základní popis stránky Plná verze této stránky


HRADEC KRÁLOVÉ Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
7. 2.5.1949 - 8 43 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                              


Základní informace
   Hradec Králové dříve právem přezdívaný jako "Salon republiky" provozuje trolejbusy již 70 let.
Ač hradecká síť náleží do kategorie pouze střední velikosti v rámci republiky a nepokrývá všechny důležité přepravní směry, i tak mají trolejbusy v rámci MHD své pevné místo. Při současném boomu elektrobusů u místního DP je však další významný rozvoj pevné trakční sítě do potřebných tras víceméně omezen, ačkoliv možnosti růstu podílu trolejbusové trakce na přepravních výkonech hradecké dopravy zdaleka nejsou vyčerpány.

   Historie vlastní MHD ve městě sahá už do období tzv. První republiky, kdy roku 1928 vzniká společnost Autodráhy města Hradce Králové, která postupem času provozuje poměrně
rozsáhlou síť autobusových linek tvořících jednak městskou, ale i příměstskou dopravu.

   O zřízení trolejbusového provozu se rozhoduje v prvních poválečných letech a jako první se roku 1949 odevzdává do užívání trať od Hlavního nádraží na Nový Hradec Králové. Stavební rozmach sítě pokračuje tratěmi na Slezské předměstí, do Kuklen (s navazujícím jednostopým úsekem
do Plačic). Jako poslední se roku 1958 trolejbusů dočkají obyvatelé Malšovic, přičemž touto tratí
je stavební rozmach ukončen.

   Hradecký trolejbusový provoz silně postihují likvidační tlaky projevující se od poloviny 60. let
v souvislosti s tehdejší vládní koncepcí postupného rušení trolejbusů napříč republikou, které zcela "padla za oběť" trojice sítí (České Budějovice, Praha a Děčín) a Hradec Králové měl z ostatních měst ke zrušení trolejbusové trakce snad nejvíce blízko. Postupně dochází k rušení některých traťových úseků (Gočárova, Pospíšilova, Stoletá, Kladská), rozsah provozu se redukuje, snižuje se počet linek i vozů. Pozitivní skutečnost, jež nakonec odvrací úplný zánik je relativně zachovalý stav
pevné trakční sítě i vozidel a přispívá k oddálení okamžiku vlastní likvidace, a to až do doby 80. let, kdy se náhled na trolejbusovou dopravu radikálně mění a počítá se s jejím mohutným rozvojem.

   Po těžkém období stagnace přicházejí 90. léta, kdy trolejbusy víceméně dobývají zpět
ztracené pozice a vrací se na dříve zrušené úseky (kromě trasy Alessandria - Stoletá - Kladská). Staví se také zcela nová trať po části městského okruhu od křižovatky Centrál přes Labskou kotlinu a kolem sídliště Třebeš na křižovatku s Brněnskou. Bohužel ale nedochází k výstavbě dalších potřebných tratí (například již déle plánovaných pro obsluhu Moravského předměstí)

   Pro určité stavební obtíže nakonec nevzniká ani prodloužení trati na Novém Hradci Králové
do místní části Kluky. Dopravní podnik však nalezne, ve své době v našich končinách,
zcela mimořádné řešení, když dvojici standardních vozů ŠKODA 14Tr upraví pro provoz
s přívěsným vozíkem, na kterém je umístěn dieselagregát vyrábějící potřebnou energii pro pohyb vozidla. Hradec Králové se tak roku 1994 stává prvním městem v republice, kde se trolejbusy
staly částečně nezávislými na pevné trakční síti.

   Přelom tisíceletí se vyznačuje především zlepšováním úrovně trakčního vedení, ale rovněž
i přestavbou trolejbusové tratě do Plačic, která zůstávala poslední pravidelně obousměrně pojížděnou jednostopou tratí v republice. Vlivem výstavby nového hypermarketu Albert na okraji Kuklen dochází nejprve za finančního přispění obchodního řetězce k výstavbě druhé stopy
od kuklenského kostela po novou točnu nad nákupní zónou, čímž se jednostopá část výrazně zkracuje. V druhé etapě se obec Plačice připojuje dvojstopou tratí ve zcela novém trasování.

   Následné období mírné stagnace je kompenzováno dvojí kompletní obměnou vozového parku, kdy nejprve se nosným typem trolejbusů stávají nízkopodlažní 21Tr, později spolu se staršími článkovými vozy 15Tr nahrazené moderní flotilou vozidel postavených na bázi karoserií autobusů SOR TNB 12 resp. 18 - pod značkou ŠKODA dodávané jako typy 30 a 31Tr.

   Přibližně v polovině "desátých let" se připravuje k výstavbě několik nových úseků trolejového vedení, vedoucí k vyššímu zastoupení trolejbusů v rámci MHD. Hovoří se jednak o obsluze Moravského předměstí, jednak o obnovení původní trati na Slezském předměstí na Stoleté
(Bratří Štefanů) a Kladské a realizaci zcela nové trasy od křižovatky Koruna do čtvrti Farářství
s plánovaným zapojením trolejbusů s pomocným pohonem - trakčními bateriemi pro zajíždění vybraných spojů až do obce Březhrad. Bohužel současné opojení z elektrobusů, které DP
v nedávné době v poměrně velkém počtu pořídil a je z nich až nekriticky nadšen, rozvojové plány nových trolejbusových tratí silně redukuje. Ač při rekonstrukci křižovatky Koruny bylo osazeno několik stožárů pro trolejové vedení i na Habrmanovu ulici, jíž měla začínat nová trasa do čtvrti Farářství, realizace této, včetně obnovy tratí na Slezském předměstí, je nakonec zrušena
s odvoláním na administrativní nemožnost provozu trolejbusů na "rychlostní" silnici č. 37, po které by zajížděly do Březhradu. Tento argument je patrně jen zástupným, neboť s provozem elektrobusů, (jenž nakonec autobusy na lince 12 nahradily) na zmíněné silnici není problém.

   Přesto v současnosti prochází hradecké trolejbusy určitým rozvojem a rozšířením. V roce 2018 dochází k vybudování poměrně krátké odbočky z páteřní větve na Nový Hradec Králové
po Palachově a Milady Horákové na točnu Pod Strání. Tím troleje konečně po letech odkladů
(i když v dosti omezené míře) zasahují do vnitřního území Moravského předměstí. Trolejbusová linka č. 4 sem zavedená má spíše symbolický charakter a tvoří ji spoje vzaté z páteřních linek 1 a 2.

   Rozvoj i mimo zatrolejované úseky ale na druhé straně umožnuje dodávka celkem devíti trolejbusů vybavených trakčními bateriemi a díky kterým se zavádí polookružní linka 21 spojující rozvíjející se sídlištní oblast Plachta s centrem města. Postupně převezmou trolejbusy také většinu výkonů autobusové linky 27 jezdící mezi Slezským a Moravským předměstím, kde trolejbusy budou jezdit i po jeho páteřní komunikaci - třídě Edvarda Beneše a kde trolejové vedení zatím chybí.

   Trolejbusy tak v hradecké dopravě hrají nezastupitelnou, přesto však až druhou roli.
Výraznému zvýšení podílu a poté i převaze nad autobusy by zajisté napomohla výstavba nových tratí zásadního významu, které by zasáhly do dalších oblastí města (Pražské předměstí - Farářství, Moravské předměstí, Pouchov), nebo i za hranice města. Velmi vhodné by bylo pokrýt trolejbusem příměstskou trasu linky 15 od Terminálu hromadné dopravy přes Plotiště a Předměřice do Lochenic, což jsou obce na sebe těsně navazující a které tvoří prakticky spojenou zástavbu podél hlavní silnice tzv. "Betonky". Potenciál na výstavbu má trať hlavně do budoucna, pokud by došlo
k zahušťování zástavby v jednotlivých obcích v následujících letech.
 Dopravce    Dopravní podnik města Hradce Králové
 Schéma    Orientační schéma linek MHD
 Linky Denní Noční Celkem
8 0 8
Celotýdenní Jen prac. dny
6 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) V provozu
1 TERMINÁL HD - Hlavní nádraží - Dukelská - Labská kotlina Fakultní nemocnice - Moravské předměstí I -
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ - (KLUKY)
celotýdně
2 TERMINÁL HD - Hlavní nádraží - Gočárova -
Adalbertinum - Magistrát města -
Zimní stadion - Moravské předměstí I -
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
celotýdně
3 (PLAČICE) - ALBERT HM - Kukleny - ZVÚ - Hlavní nádraží - Muzeum - Magistrát města - Dopravní podnik -
Sídliště Sever - SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, CIHELNA
celotýdně
4 TERMINÁL HD - Hlavní nádraží - Muzeum -
Magistrát města - Zimní stadion - Moravské předměstí I -
Na Brně - Palachova - POD STRÁNÍ
pracovní dny
6 TERMINÁL HD - Hlavní nádraží - Gočárova -
Adalbertinum - Magistrát města - Pyrám - Alessandria -
SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, CIHELNA
celotýdně
7 TERMINÁL HD - Hlavní nádraží - Muzeum -
Magistrát města - Stará nemocnice - Náhon -
(Kino Mladých - Čajkovského) - MALŠOVICE
celotýdně
21 PLACHTA, U PARKU - Na Brně - Moravské předměstí I -
Zimní stadion - Magistrát města - Adalbertinum -
Zimní stadion - Moravské předměstí I -
Na Brně - PLACHTA, U PARKU
polookružní
pracovní dny
27 POD STRÁNÍ - Palachova - Benešova - Masarykova - Moravské předměstí I - Zimní stadion - Adalbertinum - Magistrát města - Pyrám - Alessandria -
SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, CIHELNA
celotýdně
Vysvětlivky
MALŠOVICE- základní konečná zastávka
(PLAČICE)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
PLACHTA, U PARKU - konečná zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(KLUKY) - konečná zastávka vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
 (Kino Mladých - Čajkovského) - vybrané spoje jedoucí v části trasy
                          mimo úseky pod trolejovým vedením
Poznámky

Poslední změna linkového vedení trolejbusů proběhla 2.2.2019,
kdy byla otevřena nová krátká trať na konečnou Pod Strání
a přeorganizována doprava ve směru centrum - jih města. Z ubraných spojů linek 1 a 2 vznikla linka 4 jezdící po této nové trati. Díky dodávce trolejbusů s trakčními bateriemi byla zavedena linka 21 zajíždějící do čtvrti Plachta a stejné vozy nahradí většinu výkonů autobusů na lince 27.

 Vozový park Provozní Historické Celkem
40 3+1 43+1
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
30Tr 18 2011-2012 14Tr05 08 1984-2001 2012
31Tr 13 2011-2013 15Tr 77 1990-2011 2012
      30Tr TB 9 2018 21TrACI 50 2001-2012 2012
TB = trakční baterie NZ600 60 1994-2001 2012
Souhrn všech typů trolejbusů hradeckého provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 21, 30, 31Tr
VÉTRA-ČKD   TB51
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Škroupova
1949 1951
POUCHOVSKÁ
1951 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMHK
Oficiální stránky dopravce
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence hradeckých trolejbusů
   MHD Hradec Králové
Stránky věnující se hradecké MHD, zahrnující historii provozu, fotogalerii, podrobné linkové vedení, info o tarifu, vozovém parku aj.
   SPVD - Hradec Králové
Popis hradeckého trolejbusového provozu.
   Doprava.cx - MHD v HK
Stručný popis hradeckého provozu,
historický vývoj, seznam linek, tarifní podmínky
   Doprava.cx - Výluky MHD v HK
Informace o výlukách hradecké MHD
   Wikipedia - TBUS v HK
Článek o trolejbusech v Hradci Králové
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Hr. Králové
12/2005 | 3/2007
8/2011 | 12/2015
Postřehy a fotografie z návštěv
hradeckého provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Hradec Králové
Snímky z hradeckých ulic
od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Hradec Králové
Fotogalerie hradecké MHD z různého časového období včetně snímků trolejbusů.
   IMHD.sk - Hradec Králové
Směsice snímků hradecké MHD.
Stránka hradecké elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí hradecké MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Hradec Králové
Popis a snímky z provozu hradeckých trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - Vozy pro HK v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
pro Hradec Králové při zkušebních jízdách v Plzni.
   Vlaky.net - TBUSy bez troleje
Článek na portále Vlaky.net věnující se provozu trolejbusů "bez trolejí" do Kluků.
   Vladanfoto - Hradecké TBUS
Snímky hradeckých kloubových trolejbusů
   Vladanfoto - 65 let TBUS v HK
Pěkné snímky z oslav 65 let hradeckých trolejbusů
Trolejbus ŠKODA-SOR 30Tr na konečné u hypermarketu Albert, v pozadí kostel
v Kuklenách, před kterým se nacházela původní smyčka. Po celkové obměně, uskutečněné v letech 2011-13 a 2018 jsou nízkopodlažní trolejbusy 30 a 31Tr základem hradeckého vozového parku.
Hradec Králové (CZ)  5.10.2013

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 10.3.2019