Základní popis stránky Plná verze této stránky


P A R D U B I C E Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
10. 20.1.1952 - 12 64+2 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


           

               


Aktualita
1/2017 Nový přírůstek do flotily historických trolejbusů - Škoda 8Tr


   Spolu s blížícími se oslavami 65 let od zahájení trolejbusové dopravy v Pardubicích představili pracovníci DPMP hlavní "tahák" na tuto akci: vzorně zrenovovaný a dlouho očekávaný přírůstek
do zdejší početné flotily historických vozidel - dokončený vůz Škoda 8Tr č. 136/II.


              Historická osmička byla vyrobena v roce 1960 jako součást 35 kusové série trolejbusů pro Prahu. Paradoxem se může zdát, že právě tyto nové vozy přispěly k útlumu a pozdější celkové likvidaci trolejbusové dopravy v hlavním městě, protože svými parametry nevyhovovaly a nestačily náročnému pražskému provozu.
   Sledovaná 8Tr obdržela evidenční číslo 493 (později změněné na 9493) a v provozu se udržela
až do posledního roku trolejbusů v Praze - 1972. Poté byla odprodána k soukromým účelům
a odstavena v obci Šebestěnice na okrese Kutná Hora. Roku 1998 ji zakoupil DP Pardubice
se záměrem zrenovovat ji do provozuschopného stavu a učinit ji historickým vozidlem.
Předpokládaný harmonogram opravy s vyhlídkou na její brzké dokončení se vlivem náročnosti
celé akce protáhl na téměř 20 let a rekonstrukce dostoupila vrcholu teprve roku 2016.


              


   První představení veřejnosti si 8Tr odbyla na podzim 2016 na akci Retroměstečko, skutečná
premiéra se odehraje na oslavách 65 let trolejbusové dopravy v Pardubicích v květnu 2017.


4/2016 Jízdy historických trolejbusů k zahájení 16. sezóny železničního musea


Víkend 30.4 - 1.5.2016 náležel akci "Zahájení 16. sezóny železničního musea" na nádraží v Rosicích (patřící spolku PSHŽD). Doprovodným programem jsou jízdy historických trolejbusů v trase:
Polabiny, Sluneční - Hlavní nádraží - Sukova - Nám. Republiky - Na Drážce - Dubina sever
a autobusu Karosa B731 v podobné trase, jezdící přímo na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem.
V sobotu jezdil kloubový trolejbus Škoda Sanos 200Tr, v neděli byla vypravena 9TrHT28 č. 358.


                 


                   

Základní informace
   Pardubický trolejbusový provoz je známý zvláště svojí příměstskou tratí přes průmyslově - chemický Semtín a Rybitví do Lázní Bohdaneč. Síť budovaná a rozvíjená od počátku 50. let
přináší do Pardubic skutečně plnohodnotnou MHD, která do té doby městu citelně chyběla.

   Ač Pardubice, podobně jako Hradec Králové, připravovaly již na počátku 20. století zavedení elektrické dráhy, veškeré takové pokusy opakovaně selhaly. Není bez zajímavosti, že právě
v Pardubicích předvedl roku 1903 František Křižík funkční elektrické silniční vozítko, odebírající energii pomocí dvojice tyčových sběračů - úplně první trolejbus na našem území. Byla to však
jen atrakce tehdy konané výstavy a z úvah o bezkolejné dráze však, jako v případě tramvají, sešlo.
Až do poválečného období je město odkázáno jen na zanedbatelný počet spojů autobusů
Československé pošty nebo Státních drah.

   O plnohodnotné městské dopravě se vážně začíná debatovat až roku 1945, kdy se zpracovává velkolepý plán na zavedení trolejbusů jak do vlastního města, tak do jeho širokého okolí. Tento záměr se následně redukuje na proveditelnou variantu a zásluhou mnoha okolností a zejména nadšení prvního správce budoucího pardubického DP - pana Ladislava Holubáře se projekt daří počátkem 50. let uvést v život.

   Město roku 1950 zakládá Dopravní komunální podnik a v předstihu před dokončením stavby trolejbusových tratí zahajuje dopravu na prvních linkách autobusy. Jako prvá se dokončuje meziměstská trolejbusová trasa do chemické oblasti Semtína, na žádost podniku VCHZ
a blízkých Lázní Bohdaneč nakonec (i díky pracovnímu přispění místních obyvatel)
prodloužená až do Bohdanče. Trolejbusy slavnostně zahajují provoz 20.1.1952 linkou 3,
zatímco městská část sítě, zahrnující tratě do Jesničánek, k Nemocnici (a závodu TESLA)
a na Slovany je ještě rozestavěná. Připravovaná svítkovská větev nakonec není realizována.

   Ve stejné době se rovněž prověřuje vznik další meziměstské větve prodloužením trati
z Jesničánek až do blízké Chrudimi, o což mělo zájem jak samotné město, tak především
tehdejší rozhodující zaměstnavatel Transporta. Záměr se nepodařilo dovést do fáze realizace,
a to ani následně v 80. letech, kdy se rozšíření tímto směrem opět zvažovalo.

   Díky výstavbě hlavního nádraží ČSD v posunuté poloze s velkoryse pojatou výpravní budovou, která je jednou z architektonických symbolů města, staví se koncem 50. let prodloužení trolejbusové trati po Palackého třídě na obratiště v přednádražním prostoru.

   Ještě v průběhu 50. let se plánuje několik nových úseků, napřed ale dojde k provedení přeložky semtínské trati z trasy kolem letního stadionu a oblasti Cihelna na nový most přes Labe a Stavařov. V první polovině 60. let se přímé obsluhy dočkají obyvatelé Ohrazenic, obec ležící v blízkosti semtínské trati, tak získala lepší napojení na síť MHD a nového traťového úseku bylo následně hned použito jako objížďky při uzávěře v Trnové během výstavby nadjezdu nad železniční tratí
do Hradce Králové, která byla v tu dobu elektrifikována. Než byla prosazena varianta náhrady úrovňového křížení silnice do Semtína a této trati právě za nadjezd, reálně hrozilo zrušení celé meziměstské trolejbusové trati.

   Ještě v polovině 60. let probíhá aktivní rozšiřování trolejové sítě, po ohrazenické trase přichází prodloužení od Nemocnice do Pardubiček a následně výstavba dvojice tratí, jedné od vozovny skrze sídliště Dukla, a druhé přibližně od Kostelíčka po Sakařově ulici na Židov. Hned po této akci ale dochází k nahrazení trolejbusů na lince 11, která je přetrasována přes nově postavené sídliště Polabiny pro jeho lepší dopravní obsluhu a kam se ve chvíli odklonu od elektrické trakce nedaří prosadit dovést trolejové vedení. Traťový úsek do Ohrazenic tak zůstává bez využití
a v následujících letech je snesen.

   Konec 60. let trolejbusům v Československu i celosvětově výrazně nepřeje a ani Pardubicím se nevyhýbají vážné úvahy o likvidaci tohoto dopravního prostředku. Díky partě nadšenců se však
daří prosazovat plíživou modernizaci napájecí sítě i krátké prodloužení v Pardubičkách, zařízení trolejbusové dráhy tak vůbec není ve stavu "na odpis" a likvidace se tím odsouvá. Začínají také práce na rozšíření areálu vozovny, neboť původní zázemí již zdaleka nedostačovalo narůstajícím objemům MHD.

   Omezování trolejbusové dopravy v Pardubicích se zastavuje a v následném krizovém období město i DP vidí v trolejbusech naopak perspektivní dopravní prostředek a připravují se i nové trasy (přes Polabiny do Rosic nad Labem, přes Drážku na sídliště Dukla, z Pardubiček k TESLE
na Zámeček a v Lázních Bohdaneč prodloužení na konec města). Smělé záměry se však,
zvláště kvůli nedostatečnému dimensování napájecí sítě, nedaří příliš uvádět do reality.

   Koncem 70. let se rozbíhá zdlouhavá výstavba tratí na sídliště Polabiny, urychlená až v polovině následující dekády nutností uzavřít most přes Labe na Stavařově a odklonit tak trolejbusovou dopravu směr Semtín a Bohdaneč na náhradní trasu, která vede od nádraží právě přes Polabiny. Po ukončení výluky již trolejbusy na sídlišti zůstávají, ale až do vystavění a zprovoznění nové měnírny Polabiny nemůže být jejich provoz plnohodnotný. Díky stavbě nadjezdu na bohdanečské
silnici nad výpadovkou na Hradec Králové se trolejové vedení provizorně vrací i do prostoru
bývalé konečné zrušené ohrazenické tratě. Soudobě je připravováno její plné obnovení,
samotná realizace se na dlouhá léta odkládá.

   V 80. letech, v souvislosti s uvažovanou výstavbou jaderné elektrárny v lokalitě u Opatovic n/L, prověřuje se možnost propojení pardubické a hradecké trolejové sítě spojovací tratí, vedenou právě kolem tohoto energetického závodu. Vznikla by tak na čs. poměry ojedinělá meziměstská trať,
jež by jistě přispěla lepším dopravním vazbám obou současných krajských sídel.

   Do 90. letech vstupuje trolejbusový provoz v dobré kondici s průběžně obměňovaným vozovým parkem a modernizovanou napájecí i trolejovou sítí. Přesto se na přelomu tisiceletí nakrátko objevuje (ze strany radnice) záměr trolejbusovou dopravu úplně zrušit a nahradit autobusy (záminkou se stává i plán na zrušení tratě po Třídě Míru v centru kvůli její přeměně na pěší zónu).
I tento exces však Pardubice ustojí a naopak se daří prosadit výstavbu důležité trati přes Drážku
na sídliště Dubina, díky níž trolejbusy svou pozici v rámci MHD výrazně upevnily.

   Stává se tak symbolicky v jubilejním roce 2002, kdy pardubický provoz slaví 50 let od svého otevření. Jako další dárek dostává novou propojku na sídlišti Dukla mezi tamní točnou a tratí
do Jesničánek po třídě Demokratické mládeže. Připravovalo se také zásadní prodloužení
z Pardubiček až do Černé za Bory, jež však už kvůli nedostatku finančních prostředků
a nutnosti výstavby nové měnírny není realizováno.

   Během prvních dvou dekád nového tisiceletí probíhá postupná obnova trolejbusů
za nízkopodlažní, především díky dotacím z fondů EU, které nakonec pomohou i realizaci
dvou nových tratí, díky nimž stoupá podíl trolejbusů na obsluze na úroveň 50:50 k autobusům.

   Počátkem března 2018 tak může být do užívání slavnostně předána trať z Polabin
(točny Sluneční) skrze Trnovou do Ohrazenic, (kam trolejbusy jezdily krátkodobě již v 60. letech
a o jejich návratu sem se hovořilo již po léta). Druhý nový úsek vychází z Pardubiček a vede
do průmyslové zóny na točnu Zámeček (dříve se počítalo s prodloužením až do Černé za Bory, dnes se hovoří jen o krátké navazující trati ke Zdravotnické škole).

   V současnosti se ale také připravuje realizace důležité spojky od vozovny Dukla k Nádraží
přes nadjezd Paramo, která zajistí napojení vozovny na ostatní síť i při mimořádné situaci
v kolizním podjezdu na tř. Jana Palacha. Zároveň se má postavit krátká odbočka z této trati
na tzv. Terminál Jih plánovaný v prostoru mezi vozovnou a kolejištěm hlavního nádraží,
sem má být přesměrována linka 7 končící dnes u DP, jejíž obratiště zanikne.

   Další směry rozšíření lze spatřovat v tratích k Univerzitě a na Cihelnu, do Rosic, do Svítkova
a v realizaci dlouhodobě (pro nedostatečné energetické pokrytí) odkládaného prodloužení
v Lázních Bohdaneč až na konec města.

   Proběhla významná generační obměna vozového parku, plzeňský závod ŠKODA Electric
nedávno vyrobil novou pardubickou flotilu vozů 30Tr, z nichž čtveřice patří verzi s pomocným bateriovým pohonem pro dojezd mimo úseky vrchního vedení, který DPMP začíná od podzimu 2018 pravidelně využívat pro obsluhu linky 12 spojující Hlavní nádraží s Pardubičkami,
Černou za Bory a dalšími obcemi za hranicemi města, čímž byl opět zvýšen podíl
elektrické trakce na zajišťování městské dopravy.

   Pardubické trolejbusy vykazují příkladnou úroveň a své město svou přítomností pozvedají,
ke cti dopravního podniku patří také provoz řádných nostalgických linek,
zajišťovaný vlastní flotilou historických vozů, případně zapůjčených od PSHŽD.

   Pardubický spolek historie železniční dopravy sdružuje zájemce o dopravu,
krom železničních vozidel vlastní také dvojici historických trolejbusů,
z nichž jeden je unikátní čs. - jugoslávský kooperační kloubový trolejbus ŠKODA-SANOS 200Tr. Navíc provozuje v bývalé vodárně na nádraží Pardubice - Rosice nad Labem vlastní železniční muzeum, jehož jedna z expozic je rovněž věnována pardubické MHD.
 Dopravce    Dopravní podnik města Pardubic
 Schéma
   Kompletní síť MHD | Schéma trolejového vedení | Schéma trolejí ve vozovně
   Dobové schéma MHD v roce 1980 | Dobové informace o MHD v roce 1980
   Velké množství různých plánků, schémat, dokumentů na webu trolejbus.cz


 Linky Denní Noční Celkem
12 0 12
Celotýdenní Jen prac. dny Nostalgické
9 2 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
1 JESNIČÁNKY, TOČNA - Zborovské nám. - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. » přes Sukovu tř. » Náměstí Republiky - Krajský úřad - Na Okrouhlíku - SLOVANY, TOČNA celotýdně
2 POLABINY, TOČNA - Polabiny, Lidická - Hlavní nádraží - Autobusové nádraží - Masarykovo nám.
» přes Sukovu tř. » Náměstí Republiky -
Krajský úřad - Nemocnice - PARDUBIČKY, TOČNA - (ZÁMEČEK)
celotýdně
3 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Autobusové nádraží - Masarykovo nám. - Stavařov - Polabiny, Hradecká - Trnová -
Globus - Semtín, hlavní brána - UMA, točna -
LÁZNĚ BOHDANEČ, TOČNA
celotýdně
4 POLABINY, TOČNA - Polabiny, hotel - Stavařov -
Třída Míru - Stavařov - Polabiny, hotel - POLABINY, TOČNA
polokružní
pracovní dny
5 DUKLA, TOČNA - Domov mládeže - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. » přes Sukovu tř. » Náměstí Republiky - Krajský úřad - Holubova - ŽIDOV, TOČNA -
(Dubina, centrum - DUBINA, SEVER)
celotýdně
7 DUKLA, VOZOVNA - Demokratické mládeže -
Zborovské nám. - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. - Stavařov - Polabiny, Hradecká - Trnová - GLOBUS -
Semtín, hlavní brána - UMA, TOČNA
celotýdně
11 DUBINA, SEVER - Dubina, centrum - Na Drážce -
Na Okrouhlíku - Krajský úřad - Náměstí Republiky
» přes Sukovu tř. » Stavařov - Polabiny, hotel -
POLABINY, TOČNA - Trnová - GLOBUS -
(Semtín, hlavní brána - UMA, TOČNA)
celotýdně
12 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Autobusové nádraží - Masarykovo nám.
» přes Sukovu tř. » Náměstí Republiky - Krajský úřad -
Nemocnice - Pardubičky, točna - (Zdravotnická škola) - Zámeček - Černá za Bory, pošta /Z/ / Řempo - (Drozdice) - ČERNÁ ZA BORY, TOČNA -
(MNĚTICE, TOČNA - TUNĚCHODY, KOSTEL - ÚHŘETICE)
celotýdně
13 OHRAZENICE, TOČNA - Trnová, náměstí - Polabiny TÚ - Polabiny, Lidická - Hlavní nádraží - Autobusové nádraží - Masarykovo nám. » přes Sukovu tř. » Náměstí Republiky -
Krajský úřad - Na Okrouhlíku - Na Drážce -
Dubina, centrum - DUBINA, SEVER
celotýdně
27 ZÁMEČEK - Pardubičky, točna - Nemocnice - Krajský úřad -
Náměstí Republiky - Třída Míru - Na Spravedlnosti -
Domov mládeže - Dukla, náměstí - Demokratické mládeže - Zborovské náměstí - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám.
» přes Sukovu tř. » Náměstí Republiky - Krajský úřad - Nemocnice - Pardubičky, točna - ZÁMEČEK
polokoružní pracovní dny

(kombinace
tras linek 2 a 7)
33 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Autobusové nádraží - Masarykovo nám. - Stavařov - Polabiny, Hradecká - Trnová - GLOBUS -
(Semtín, hlavní brána - UMA, TOČNA)
celotýdně
Vysvětlivky
SLOVANY, TOČNA  - základní konečná zastávka (všech nebo vybraných spojů)
(... - UMA, TOČNA)- trasa a konečná vybraných spojů v prodloužené trase
(Zdravot. škola) - zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhovaná jen vybranými spoji.
(ZÁMEČEK) - konečná zastávka vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
Černá za Bory - zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
/Z/- zastávka na znamení
Poznámky
Zatím poslední změna se odehrála 3.11.2018. Od tohoto data se
v pardubické MHD využívá v pravidelném provozu pomocný pohon
u trolejbusů, související s pořízením nových vozů řady 30Tr vybavených pomocným zdrojem energie - trakčními bateriemi. Díky tomu se formálně mění autobusová linka č. 12 na trolejbusovou a její spoje obsluhují právě trolejbusy s pomocným pohonem, které opouštějí trolejové vedení
v Pardubičkách, resp. u Zámečku a díky bateriím obsluhují lokality mimo pevnou trakční síť. O víkendu linka 12 nejezdí v úseku Hlavní nádraží - Zámeček, její spoje plně nahrazuje linka 2, která ve zbytku trasy jezdí označena jako linka 12 (jeden vůz tak zároveň obsluhuje obě linky).
Velká změna linkového vedení trolejbusů proběhla 4.3.2018 spolu se slavnostním otevřením dvojice nových tratí (přes Trnovou do Ohrazenic
a z Pardubiček na Zámeček. Dotkla se prodloužení linek 2, 13 a 27.
51 DUBINA, SEVER - Dubina, centrum - Na Drážce -
Na Okrouhlíku - Krajský úřad - Náměstí Republiky -
Třída Míru - Autobusové nádraží - Hlavní nádraží - Polabiny, Lidická - Polabiny, točna - Trnová - Globus -
Semtín, hlavní brána - UMA, točna - LÁZNĚ BOHDANEČ
nostalgická
občasně
Provoz nostalgické linky 51 v roce 2019 ve dnech:
Termíny zatím nejsou vyhlášeny.


JÍZDNÍ ŘÁDY A DALŠÍ INFORMACE (VEB DPMP)

 Vozový park Provozní Historické Celkem
61 3+2 64+2
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14Tr 3+2 1982-1999 8Tr9 136/II. Praha 1960-72 1998
21Tr 8 2000-2004 9TrHT28 358 1980-1995 1995
24Tr 6 2006-2007 14Tr08/6 311/III. HK 1989-2001 2003
26Tr 10 2012-2014 9TrHT28 353 1979-1995 1997
28Tr 10 2008-2012 200Tr 329 Zlín 1987-2001 2003
30Tr 22 2016-2018 Vozy 9TrHT28 č. 358 a Sanos 200Tr č. 329, majetkem PSHŽD, deponovány ve vozovně Dukla.
4×30Tr z dodávky r. 2018 s trakčními bateriemi
Dne 23.10.2018 poprvé zasáhly do pardubické trolejbusové dopravy vozy vybavené
pomocným zdrojem energie - trakčními bateriemi, které umožní další rozvoj elektrické trakce
i za hranice současného rozsahu pevné trakční sítě.
Souhrn všech typů trolejbusů pardubického provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 24, 26, 28, 30Tr
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
DUKLA
1952 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMP
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
   Nostalgické linky DPMP
Jízdní řády a další informace o nostalgických linkách, na které se vypravují historické trolejbusy a autobusy.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence pardubických trolejbusů
   K-report - TBUSY v Pardubicích
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná pardubické MHD.
   Trolejbus.cz
Stránky plně věnované trolejbusům,
hlavně pardubickým
   Pardubická MHD
Stránky obsahující mnoho fotografií
a také informace o pardubické MHD.
   PSHŽD
Pardubický spolek historie železniční dopravy, jenž vlastní mj. dva provozní historické trolejbusy (329 a 358 - viz výše).
V jeho železničním museu
v bývalé vodárně v žst. Pardubice-Rosice n/L
je také trvalá výstavka o pardubické MHD.
   ČNDS - Pardubice
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se pardubické MHD.
   SPVD - Pardubice
Stránka o pardubické MHD na portálu SPVD.
   Prahamhd.vhd - Pardubice
Část (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se pardubické MHD.
   Prahamhd.vhd - Pardubické TBUS
Podstránka přecházejícího odkazu,
zaměřená na pardubické trolejbusy.
   Wikipedia - TBUS v Pardubicích
Článek o trolejbusech v Pardubicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   PK - Pardubické trolejbusy
Stručný článek o historii pardubických trolejbusů mezi lety 1952 - 2002.
   PSPTrD - Pardubice
Patrně pozapomenuté stránky Pardubické společnosti přátel trolejbusové dopravy.
MHD Zastávka - Pardubice
6/2005 | 5/2012
Postřehy a fotografie z návštěv
pardubického provozu MHD v různém období.
   Fotodoprava - Pardubice
Velké množství pěkných snímků pardubických trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   Veřejná doprava.eu - Pardubice
Set snímků pardubických trolejbusů,
rozdělený dle typů a data pořízení záběru.
   IMHD.sk - Pardubice
Směsice snímků pardubické MHD.
   Mestskadoprava.net - Pardubice
Set fotografií pardubické MHD.
Stránka pardubické elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií pardubické dopravy ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Pardubice
Popis a snímky z provozu pardubických trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro PU v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr pro Pardubice při zkouškách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro PU v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 28Tr pro Pardubice při zkouškách v Plzni.
Symbióza "starých a nových věků" na točně Dubina sever,
kde se potkaly historické vozy - trolejbus 9TrHT28 č.358 z r. 1980
a autobus Škoda 706 RTO č. 28/II. se zánovními vozy 26Tr č. 332 a 330 (/III.). Otevřením tratí na sídliště Dubina v roce 2002 si trolejbusy výrazně upevnily pozice v pardubické MHD a zažehnal se tím i nesmyslný záměr,
který naopak počítal s postupným zrušením trolejbusové trakce.
Pardubice (CZ)  6.9.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 23.3.2019