Základní popis stránky Plná verze této stránky

Obratiště

Při procházení této stránky doporučujeme otevřít si také Schéma sítě pro lepší názornost.


Č. Název Vznik Zánik Více...
O1
NÁDRAŽÍ I.
1952 1980
 Typ  blokový objezd
 Průběh  Klas - Nákladní - Husova - Nádražní náměstí - Třída Československé armády {Hlavní} - Klas
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 Popis
   Jednostopý blokový objezd ukončující trať č. 1 směrem z centra města, probíhající přímo kolem budovy Nádraží, kde se nachází výstupní a nástupní zastávka. V prvé fázi je do troleje této točny vústěna manipulační spojka do vozovny Nákladní, a to na # Nákladní x Husovo,
která se ruší společně s opuštěním tohoto areálu. Obratiště v této podobě zaniká vlivem výstavby trati č. 5 na Panská Pole a nahrazuje se spojovacím obloukem Nádraží II.
 Vývoj chronologicky
poč. 50. let- Výstavba obratiště v návaznosti na trať č. 1 a manipulační spojku do vozovny Nákladní.
27.4.1952- Zahájení pravidelného provozu (včetně napojení manipulační spojky do vozovny Nákladní).
1961- Ukončení pojíždění po navazující manipulační spojce (vyjmutí vzdušných výhybek)
1980-Přestavba zakončení trati č. 1 zánik obratiště Nádraží I. v dané podobě.
Snesení troleje v Nákladní ulici a začlenění zbylých úseků do nadřazených tratí:
do č. 5 v Husově a do č. 1 na Tř. ČSA {Hlavní}. Nahrazení obratiště
nově vzniklým spojovacím obloukem, umístěným před výpravní budovou - Nádraží II.).
O2
LÁZEŇSKÝ OKRUH
1952 -
 Typ  blokový objezd
 Průběh  U Hodin - Hlavní - Mírové náměstí - Nehrova - Purkyňova - Chopinova
 Masarykova (horní část) - Goethovo náměstí - Reitenbergerova - U Hodin
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 Popis
   Rozlehlý jednosměrný blokový objezd zajišťující obsluhu lázeňské zóny, fungující zároveň jako ukončení trati č. 1 v centru. Za jeho původní počátek lze brát Mírové náměstí, úsek na Hlavní třídě byl dvojstopý, avšak po ukončení provozu na trati č. 2 a snesení stopy od Pacifiku směrem dolů ke křižovatce U Hodin se počátek obratiště přemístil tam. Zpočátku byl technicky umožněn průjezd po Okruhu také v protisměru (trolejovou spojkou napojenou před hotelem Excelsior a mířící do Reitenbergerovy). Trolej odtamtud původně ústila do směru k Nádraží přímo na Hlavní tř. Dnes, po přestavbě komunikací v centru vede do trati č. 7 na Masarykovu.
 Vývoj chronologicky
poč. 50. let- Výstavba blokového objezdu.
27.4.1952- Zahájení pravidelného provozu.
od 1.9.1977

 
-

 
Probíhá generální rekonstrukce trolejbusové sítě ve spolupráci s DP města Ostravy
(výměna trolejového vedení a dalších komponent obratiště)
Přerušením provozu na "Okruhu" (spolu s velkou částí trati č. 1) po etapách mezi 1977-78.
1979

-

Napojení troleje smyčky Mírové náměstí - rozjezdová výhybka v Nehrově ulici
a sjezdová na Hlavní tř. (stopa smyčky přicházela z Vrchlického ul.)
1986- Zrušení a snesení smyčky Mírové náměstí (demontáž výhybek a křížení).
1996-Změna zaústění troleje z Lázeňského okruhu na křižovatce U Hodin
(namísto do trati č. 1 na Hlavní třídě do nového úseku č. 7 na Masarykově).
Odpojení tratě č. 2 na křižovatce Hlavní x Třebízského na Mírovém náměstí.
Snesení protisměrné stopy na Hlavní třídě (v úseku Mírové náměstí - U Hodin).
200x

-

Úprava trolejí na úplném konci Lázeňského okruhu při přestavbě křižovatky U Hodin
na kruhový objezd (přizpůsobení dle nového tvaru vozovky)
10.8.2013

-

Výměna původní proudové výhybky (konstrukce ČKD, výrobek závodu Elektrovod Kremnica)
u zastávky Centrum na rozvětvení trolejí do Okruhu a na spojovací oblouk City Service.
2.11.2014

-

Přerušení provozu na části obratiště (úsek Mírové náměstí - Nehrova - Purkyňova) z důvodu požáru býv. hotelu Rozkvět a uzavření prostoru kolem něj během hasebních prací.
od 4.11.2014

-

Dlouhodobá výluka části obratiště Lázeňský okruh vlivem porušené statiky vyhořelého hotelu Rozkvět. Vyloučení z provozu úseku z Mírového náměstí po Nehrově a Purkyňově ulici, objížděn vozy s pomocným pohonem přes Fibichovu a Ibsenovu ulici. Jízda pod trolejovým vedením zachována v úsecích obratiště od křižovatky U Hodin - Hlavní tř. (ca. po vyústění Vrchlického ul.) a z Kolonády zpět k "Hodinám". V prostoru zastávky Kolonáda instalovány stříšky pro automatické nasazení sběračů.
2/2015

-

Obnovení provozu v Nehrově a Purkyňově ulici tj. celý Lázeňský okruh
možno opět pojíždět pod trolejí.
7.-10.4.2015

-

Opětovná krátkodobá výluka Nehrovy a Purkyňovy ulice z důvodu celkové demolice
býv. hotelu Rozkvět. Provoz veden odklonem ulicemi Fibichovo a Ibsenovo.
O3
LESNÍ PRAMEN I.
1953 1977
 Typ  bodová smyčka
 Umístění  Třebízského (za mostkem přes Úšovický potok)
 Náleží k trati  T2  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - LESNÍ PRAMEN
 Popis
   V pořadí prvé obratiště vzniká nedaleko kolonády Lesního pramene společně s tratí č. 2,
a to v podobě jednostopé smyčky. Slouží až do přerušení provozu na trati v 70. letech
vlivem stavby silničního obchvatu lázeňské zóny. Po jeho dokončení se sem trolejbusy vrací,
avšak otáčí se na nové točně Lesní pramen II.
 Vývoj chronologicky
poč. 50. let- Výstavba smyčky v návaznosti na traťový úsek č. 2.
1953- Zahájení pojíždění obratiště.
1977

-

Zastavení provozu a snesení smyčky z důvodu přestavby celého prostoru
v rámci budování obchvatu lázeňské zóny.
O4
ÚŠOVICE, U KOVÁRNY
1960 1962
 Typ  bodová smyčka
 Umístění  Palackého (za vyustěním ul. 17. listopadu) na prostranství před domem č. o. 68
 Náleží k trati  T3  ÚŠOVICKÁ KŘIŽOVATKA - DOPRAVNÍ PODNIK
 Popis
   Provisorní zakončení úšovické trati ležící v místě zvaném "U Kovárny".
Troleje vedly od Úšovické křižovatky po Palackého až za křižovatku s ul. 17. listopadu,
kde na prostranství před domem č. o. 68 vznikla jednostopá vratná smyčka, fungující jen krátce, do doby, kdy byl zprovozněn navazující úsek k vozovně DP. Vlastní prostor obratiště
je dodnes znatelný, díky zachovaným vozovkám a středovému ostrůvku se vzrostlou zelení.
 Vývoj chronologicky
konec 50. let- Výstavba obratiště společně s tratí č. 2.
1960- Zahájení pravidelného pojíždění.
1962

-

Ukončení provozu a demontáž smyčky
(vlivem zprovoznění navazujícího úseku a tím ztrátě opodstatnění této konečné).
O5
ÚŠOVICE, DOPRAVNÍ PODNIK
1962 1973
 Typ  bodová smyčka
 Umístění  Skalníkova - vlevo, před křižovatkou s Tepelskou
 Náleží k trati  T3  ÚŠOVICKÁ KŘIŽOVATKA - DOPRAVNÍ PODNIK
 Popis
   Jednostopá vratná smyčka zřízená na zakončení úšovické větve v těsné blízkosti tehdy nového areálu Dopravního podniku. V provozu až do otevření navazujícího traťového úseku
k Antoníčkově prameni. Ač bylo vrchní vedení poté demontováno, vozovka smyčky
se zachovala v původní podobě dodnes (i s v dlažbě vyjetými "kolejemi" od trolejbusů).
 Vývoj chronologicky
1961-62- Výstavba smyčky.
7.1.1962- Zprovoznění zároveň s otevřením úseku trati č. 3 od "Kovárny" pro pravidelnou dopravu.
2.3.1973

-

Zrušení smyčky díky dokončení navazující tratě č. 4 k Antoníčkově prameni
(a přesunu konečné zastávky úšovické linky tam).
O6
ANTONÍČKŮV PRAMEN
1973 -
 Typ  bodová smyčka
 Umístění  Tepelská - vpravo, před křižovatkou s Palackého
 Náleží k trati  T4  DOPRAVNÍ PODNIK - ANTONÍČKŮV PRAMEN
 Popis   Jednostopá, v současnosti jediná, bodová smyčka na mariánskolázeňské síti, ukončující
trať č. 4 v blízkosti parčíku s kašnou z níž vyvěrá Antoníčkův pramen, jenž dal konečné jméno. Obratiště je vybaveno samostatnou stavbou se sociálním zařízením pro řidiče.
Výstupní zastávka se nachází přímo ve smyčce, nástupní na Tepelské ulici.
Poznámka: Dříve užíván název Úšovice, Antoníčkův pramen.
 Vývoj chronologicky
1. pol. 70.let- Výstavba obratiště.
2.3.1973- Zahájení provozu.
200x

-

Posunutí výstupní zastávky z Tepelské přímo na začátek vozovky smyčky
(chodník této zastávky vybaven tzv. Kasselským obrubníkem).
2015

-

Obnova nátěru trakčních stožárů smyčky a také na celé trati č. 4
(při dodržení původní barevné kombinace tj. slonová kost s hnědou spodní částí).
O7
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
1979 1986
 Typ  blokový objezd
 Druh  mezilehlý - pro obracení vozů příjíždějících po Tř. Odborářů {Hlavní} od křižovatky U Hodin
 Průběh  po vozovkách kolem prostoru Mírového náměstí (vjezd z Čechovy {Nehrovy}, výjezd z Vrchlického)
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 Popis   Jednostopý blokový objezd dočasného charakteru, zřízený při přerušení provozu na trati č. 2
k Lesnímu prameni pro obracení vozů tam dříve ukončené linky.
Napojen do trolejí trati č. 1 resp. do obratiště č. 2 - Lázeňského okruhu
a pojížděn ve směru hodinových ručiček po vozovkách na okrajích Mírového náměstí.
Jeho provoz ustává po obnovení provozu na trati k Lesnímu prameni.
 Vývoj chronologicky
1979- Zřízení obratiště a počátek jeho užívání.
1986- Ukončení provozu vlivem vrácení zde ukončených linek na obnovenou smyčku Lesní pramen.
O8
PANSKÁ POLE
1980 -
 Typ  blokový objezd
 Průběh  Husova x U Pily - Husova - Žižkova - Libušina - U Pily - U Pily x Husova
 Náleží k trati  T5  NÁDRAŽÍ - PANSKÁ POLE
 Popis   Jednostopý blokový objezd, skrze sídliště a ostatní zastávbu ve čtvrti zvané Panská pole, ukončující traťový úsek č. 5. Výstupní a nástupní zastávka se nachází v Libušině ulici.
 Vývoj chronologicky
konec 70. let- Výstavba obratiště společně s budováním trati č. 5 a přestavbou koncové části úseku č. 1.
1980- Zahájení provozu.
zima 2006/7

-

Instalace stříšek pro samočinné nasazování sběračů v prostoru zastávky Panská pole
(pro trolejbusy linky 7 přijíždějící sem po Husově tř. od Chebské pomocí dieselagregátu).
8-11/2007- Výluka obratiště spojená s uzavírkou Husovy třídy při její celkové rekonstrukci.
2-9/2012


-


Odříznutí obratiště (a celé trati č. 5) od ostatní sítě vlivem rekonstrukce přednádražního prostoru a dočasného snesení vrchního vedení trati č. 1 (od Klasu po Nádraží).
Přesun zdejších stříšek pro natrolejovávání na zastávku Klas.
O9
NÁDRAŽÍ II.
1980 2011
 Typ  spojovací oblouk
 Druh  mezilehlý - pro obracení od centra města
 Umístění  Nádražní náměstí (před odbočením trati č. 5 na Husovu tř.)
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 Popis

   Spojovací oblouk umístěný před nádražní budovou mezi stopami trati č. 1, zřízený jako náhrada za obratiště Nádraží I. Za dobu své existence používán jen zřídka a snesen
při celkové přestavbě přednádražního prostoru (vzhledem k novému řešení komunikace
s oddělenými vozovkami by v původní podobě ani nemohl být obnoven).
Plánováno nahrazení za toto obratiště viz Nádraží III.
 Vývoj chronologicky
konec 70. let

-

Zřízení spojovacího oblouku během přestavby zakončení trati č. 1,
po zavěšení troleje z cetra v úseku od Klasu po Třídě ČSA {Hlavní} na Nádražní náměstí.
1980- Zahájení občasného provozu, točna užívána spíše jen pro manipulační účely.
8-11/2007

-

Pravidelné užívání smyčky pro obracení vozů linek 5 a 9, během rekonstrukce Husovy třídy
a tím znemožnění průjezdu na blokový objezd Panská pole.
28.10.2011

-

Snesení točny kvůli startu celkové přestavby přednádražního prostoru a nutnosti dočasného
převěšení původního vrchního vedení nad jižní část vozovky zánik obratiště.
O10
VELKÁ HLEĎSEBE / KLIMENTOV
1984 -
 Typ  blokový objezd
 Průběh  # U Prádelny - Pohraniční stráže - Klimentovská - (Bez označení) - # U Prádelny
 Náleží k trati  T6  CHEBSKÁ KŘIŽOVATKA - VELKÁ HLEĎSEBE/KLIMENTOV
 Popis   Rozlehlý jednosměrný blokový objezd procházející, dnes samostatnou, obcí Velká Hleďsebe
(a její částí Klimentov). Jeho počátek i konec se nachází na počátku Velké Hleďsebe
(ve směru od Mariánských Lázní) v místě zvaném "U Prádelny".
 Vývoj chronologicky
1. pol. 80. let- Výstavba obratiště spolu s tratí č. 6.
1.10.1984- Zahájení pravidelného provozu.
2002- Tříměsíční výluka provozu obratiště (a celé tratě) vlivem rekonstrukce inženýrských sítí v obci.
27.10.2002

-

Přerušení provozu vlivem vichřicí strženým trolejím v lesním úseku
mezi Mariánskými Lázněmi a Velkou Hleďsebí.
6.11.2002- Obnovení pojíždění celé trati.
zima 2005-6


-


Kolem Vánoc stržení trolejového vedení na meziměstském úseku,
dále výstavba obchodních center kolem Chebské - pro napojení jejich vjezdů zřízen
kruhový objezd. Přeložka vrchního vedení trati výluka trati (a tím i obratiště).
1/2007

-

Silný poryv větru - orkán Kyril způsobuje pád stromů na část meziměstského úseku
a tím stržení vrchního vedení - krátkodobá výluka.
8/2009

-

Výluka trati (i obratiště) vlivem opravy železničního viaduktu,
klenoucího se nad silnicí nedaleko Velké Hleďsebe.
2015

-

Rekonstrukce třídy Pohraniční stráže ve Velké Hleďsebi - částečné narušování provozu na trati vlivem úprav trolejového vedení souvisejicích mj. s osazováním nového veřejného osvětlení.
O11
TAXISLUŽBA
1984 1995
 Typ  bodová smyčka
 Druh  mezilehlá - pro obracení od předměstí
 Umístění  vyústění Poštovní ulice do Masarykovy (blízko křižovatky U Hodin)
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 Popis
   Jednostopá smyčka zaústěná do trati č. 1 směrem k Nádraží vedoucí krátkým dvojstopým úsekem po Masarykově třídě, zakončená vratným obloukem na ústí Poštovní ulice.
Zřízena v návaznosti na stavbu trati č. 6 do Velké Hleďsebe pro obracení tam směrované linky. Demontována během úprav komunikací v centru a nahrazena spoj. obloukem  City Service.
 Vývoj chronologicky
1. pol. 80. let- Výstavba obratiště.
1.10.1984- Zahájení pravidelného provozu.
29.8.1995- Ukončení provozu a následně demontáž smyčky.
O12
LESNÍ PRAMEN II.
1986 2012
 Typ  bodová smyčka
 Umístění  vetknuta v křižovatku Třebízského x Pramenská
 Náleží k trati  T2  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - LESNÍ PRAMEN
 Popis


   V pořadí druhá smyčka u Lesního pramene, opět v jednostopé podobě,
nyní však zakomponovaná do nově vzniklé křižovatky Třebízského ulice
s vystavěným silničním obchvatem kolem lázeňské zóny (Pramenská).
Výstupní zastávka umístěna v zálivu ještě před mostkem přes Úšovický potok.
Zřízena před obnovením provozu na trati č. 2 a snesena společně se zrušením tohoto úseku.
 Vývoj chronologicky
pol. 80. let

-

V návaznosti na stavební práce na silničním obchvatu zbudována trolejová smyčka,
napojená na trať č.2.
1986- Zprovoznění smyčky v souvislosti se znovuotevřením trati č.2.
20.4.1994- Přerušení provozu (na celé trati č. 2 vlivem sesutí domu v Třebízského ulici).
29.8.1995- Krátkodobé obnovení pojíždění smyčky.
20.3.1996- Definitivní ukončení provozu.
6-7/2012- Demontáž trolejového vedení.
O13
CITY SERVICE
1996 -
 Typ  spojovací oblouk
 Druh  mezilehlý - pro obracení od předměstí
 Umístění  Hlavní - křižovatka U Hodin - Masarykova
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 T7  U HODIN - MASARYKOVA - CRISTAL
 Popis

   Spojovací oblouk vzniklý jako náhrada smyčky Taxislužba pro obracení vozidel v centru města, aniž by byl nutný průjezd přes Lázeňský okruh. Stopa točny se odpojuje vzdušnou výhybkou za zastávkou Centrum a pravotočivým obloukem zahybá na křižovatce U Hodin
na Masarykovu třídu a vede souběžně s trolejí trati č. 7, do které ústí až za zastávkou
City Service (aby bylo umožněno předjíždění vozů zde odstavených trolejbusy přijíždějícími
z Lázeňského okruhu).
 Vývoj chronologicky
pol. 90. let- Počátek úprav komunikací v centru, výstavba trati č. 7 a s tím i spojovacího oblouku obratiště.
20.3.1996- Zprovoznění točny v návaznosti na otevření celého úseku č. 7.
16.2.2003

-

Instalace sjízdné tahové výhybky zn. ESKO se stavitelným křížem
v místě zaústění spojovacího oblouku do troleje přicházející z Lázeňského okruhu.
10.8.2013

-

Výměna původní proudové vzdušné výhybky na rozvětvení za zastávkou Centrum
(systému ČKD z Elektrovodu Kremnica) za dálkově ovládanou ESKO, zakoupenou z Plzně.
NO1
NÁDRAŽÍ III.
NEREALIZOVANÉ
 Typ  blokový objezd
 Průběh  Nákladní x Husova - Nákladní - Nákladní x Nádražní nám.
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 T5  NÁDRAŽÍ - PANSKÁ POLE
 Popis   Jednostopý blokový objezd, plánovaný jako náhrada spojovacího oblouku (Nádraží II.), demontovaného během rekonstrukce přednádražního prostoru roku 2011.
Stavba nedokončena, ač byly na části trasy již vztyčeny stožáry vrchního vedení.
NO2
KLAS
NEREALIZOVANÉ
 Typ  spojovací oblouk
 Umístění  kruhový objezd u zastávky Klas (křižovatka Hlavní x U Mlékárny)
 Náleží k trati  T1  NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
 Popis
   Pomocné obratiště pro otáčení od centra v podobě oblouku spojujícím trolejové stopy
na zamýšleném kruhovém objezdu, jenž měl vzniknout na křižovatce Hlavní třídy s ulicí
U Mlékárny v rámci celkové přestavby přednádražního prostoru. Pro rozpor s podmínkami dotace EU byl nakonec z projektu vypuštěn, čímž také padl záměr na zřízení točny.
RO1
HAMRNÍKY
UVAŽOVANÉ
 Typ  bodová smyčka
 Umístění  současná autobusová točna Hamrníky (u křižovatky Tř. Vítězství x Ladova)
 Náleží k trati  R2 KLAS - HAMRNÍKY
 R3 ÚŠOVICE, ŠKOLA - VORA - HAMRNÍKY
 Popis   Koncová smyčka trati do Hamrníků umístěná v současné poloze točny autobusů
(prakticky zavěšení trolejového vedení nad stávající vozovku). Patrně vybavená stříškami
pro automatické nasazování sběračů pro spoje jedoucí od obce Drmoul.
Pozn.: Číslování obratišť je sestavené dle data jejich vzniku a slouží pro interní rozlišení na těchto stránkách.


P ř í b u z n é   s t r á n k y

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 19.1.2018