Základní popis stránky Plná verze této stránky

Tratě

Při procházení této stránky doporučujeme otevřít si také Schéma sítě pro lepší názornost.


Č. Název Vznik Zánik Více...
T1
NÁDRAŽÍ - U HODIN - LÁZEŇSKÝ OKRUH - U HODIN
1952 -
Trasa Nádražní nám. - Hlavní - Mírové nám. - Nehrova - Purkyňova - Chopinova
Masarykova - Goethovo nám. - Reitenbergerova -  #  U Hodin
Navazující tratě Místo
Číslo
Nádraží
5
Úšovická křižovatka
3
Chebská křižovatka
6
Cristal
7
U Hodin
7
Mírové náměstí
2
 
Obratiště Název
Typ

Provoz
Nádraží I.
blokový objezd
1952 - 1980
Nádraží II.
spojovací oblouk
1980 - 2012
Nádraží III.
blokový objezd
NEREALIZOVÁNO
Klas
spojovací oblouk
NEREALIZOVÁNO
Taxislužba
bodová smyčka
1984 - 1995
City Service
spojovací oblouk
od 1996
Lázeňský okruh
blokový objezd
od 1952
Mírové náměstí
blokový objezd
1979 - 1986
Popis
    Páteřní trasa mariánskolázeňské sítě, spojující Nádraží s centrem města, plnohodnotně pokrývající území Lázeňské zóny. Až po Cristal kopíruje původní trasu tramvaje a tak jako ona, obsluhuje okolí Hlavní třídy.
Na Nádražním náměstí dnes přímo zaúsťuje trať č. 5 na Panská Pole, na křižovatce s Palackého ulicí se napojuje trasa č. 3 do Úšovic. Na Chebské křižovatce pak meziměstský úsek č. 6 do Velké Hleďsebe
a Klimentova. U Cristalu dnes dvojstopá část končí a trať pokračuje jednosměrně po Hlavní třídě,
kdežto opačný směr přichází z trasy č. 7.
   Centrem města vede po tzv. Lázeňském okruhu (jednostopém blokovém objezdu)
od křižovatky U Hodin vzhůru po Hlavní třídě na Mírové náměstí, kde se odpojovala trať 2 k Lesnímu prameni. Odtud pak Nehrovo, vlevo do Purkyňovy a prudkým stoupáním k Chopinově ulici. Dále Masarykovo třídou nad Kolonádou až na Goethovo náměstí a klesáním po Reitenbergerově ulici kolem společenského domu Casino
a komplexem Nových Lázní zpět na křižovatku U Hodin. Dnes je trolej zaústěna do trati č. 7 po Masarykově tř.
   Lázeňský okruh byl zpočátku uzpůsoben pro pojíždění i opačným směrem, tj. byl napojen výhybkou
před Excelsiorem stopou, uhybající z troleje od Nádraží k Reitenbergerově ulici, která se ještě na křižovatce
U Hodin sjížděla do troleje z Okruhu přicházející (doloženo fotograficky).
Vývoj chronologicky
1. pol. 50. let- Výstavba trati.
26.4.1952
 
-
 
Poslední jízdy elektrické dráhy - po ukončení provozu úprava trolejového vedení u Klasu
v místě křížení tramvajové a trolejbusových trolejí (demontáž tramvajové).
27.4.1952
 
-
 
Otevření trati (v souvislosti se zahájením trolejbusového provozu)
a navazující manipulační spojky do staré vozovny.
30.4.1953
 
-
 
Zprovoznění odbočky k Lesnímu prameni (trať č. 2)
a stopy směru od Stalinova {Mírového} náměstí po Třídě Odborářů {Hlavní} k Excelsioru.
1960- Napojení nové tratě č. 3 na Úšovické křižovatce.
1961- Opuštění staré vozovny u Nádraží, pravděpodobné snesení manipulační spojky.
od 1.9.1977

 
-

 
Začíná generální rekonstrukce trolejbusové sítě ve spolupráci s DP města Ostravy, spočívající též ve změnách konstrukce vrchního vedení (zavádění pružných závěsů), spojená s výlukami
a přerušením provozu od Úšovické křižovatky do Lázeňské zóny (po etapách mezi 1977-78).
1979- Zřízení blokové točny na Mírovém náměstí v souvislosti s dlouhodobou výlukou trati č. 2.
1980

 
-
-
 
Napojování nového úseku č. 5 na Panská Pole na Nádražím náměstí.
Přeložka trati u Nádraží - zavěšení druhé stopy od Klasu po Tř. ČSA {Hlavní} k Nádraží,
zde zřízení spojovacího oblouku, snesení trati v Nákladní ulici.
1. pol. 80. let

 
-
-
 
Výstavba smyčky Taxislužba blízko # U Hodin pro připravovanou linku do Velké Hleďsebe.
Připojování nové tratě č. 6 do Velké Hleďsebe a Klimentova blízko Chebské křižovatky
(zřízení předsunutých výhybek u zast. Slovan - vznik ca. 260m dlouhého čtyřstopého úseku).
29.9.1984- Zahájení provozu tratě č. 6 - pravidelné pojíždění smyčky Taxislužba.
1986- Obnovení provozu na trase č. 2 k Lesnímu prameni - zrušení točny na Mírovém náměstí.
20.4.1994- Přerušení provozu na trati č. 2 - stopa z Mírového nám. k Excelsioru nepojížděna.
29.8.1995-
-


Obnovení zajíždění k Lesnímu prameni - obousměrný provoz po Hlavní třídě k Excelsioru.
Zrušení smyčky Taxislužba, počátek úprav centra - výstavba jednosměrné trati č. 7
na Masarykově třídě jako budoucí náhrada úseku U Hodin - Cristal (zrušeného kvůli zjednosměrnění této části Hlavní třídy).
20.3.1996

-
-
Zastavení provozu na trati č. 2 - později odpojení výhybky na Hlavní třídě.
Otevření trati č. 7 - sem zaústění troleje z Reitenbergerovy ulice.
1996- Snesení druhé stopy na Hlavní třídě v úseku Mírové náměstí - # U Hodin - Cristal.
200x

-

Úprava křižovatky U Hodin na kruhový objezd - převěšení trolejové stopy přicházející
z Lázeňského okruhu dle nového tvaru vozovky.
28.10.2002

-

Přerušení provozu na části trati - na Lázeňském okruhu z důvodu destrukce stožáru
vrchního vedení u Nových Lázní vlivem větrné smršti a jeho následné výměny.
4.11.2002-
Obnovení pojíždění trati v celé délce tj. včetně Lázeňského okruhu.
16.2.2003

-

Instalace sjízdné tahové výhybky zn. ESKO se stavitelným křížem u zastávky City Service
v místě sloučení stop přicházejících z Lázeňského okruhu a ze spojovacího oblouku CS.
8-11/2007

-

V souvislosti s výlukou navazující trati č. 5 na Panská pole z důvodu rekonstrukce Husovy tř., využití spojovacího oblouku (Nádraží II.) před staniční budovou pro otáčení pravidelných linek.
7-11/2008

-

Rekonstrukce Hlavní třídy v úseku Úšovická - Chebská křižovatka.
V části tohoto časového období také v úseku od křižovatky U Hodin po Mírové náměstí.
6.9.-3.11.2008- Úplná uzavírka Hlavní mezi Úšovickou a Chebskou křižovatkou - výluka této části trati č. 1.
2011-12

-

Rekonstrukce a přestavba přednádražního prostoru (od Klasu po Nádražní náměstí).
Snesení původního vrchního vedení, umístění nových trolejí na masivní výložníky
mezi samostatné vozovky, zastávky v nové podobě s vylepšeným informačním systémem.
Díky finanční podpoře EU a podmínky pojíždění min. 5 let, není (také díky tomuto),
po pochybném rozhodnutí radnice pro odklon od trolejbusů na podzim 2013,
naštěstí možné provoz ihned uzavřít.
28.10.2011

-

Posunutí troleje od centra blíže k opačnému směru nad jižní část vozovky Hlavní tř.
a snesení spojovacího oblouku obratiště Nádraží II.
2-7/2012
-
Nejprve kompletní snesení trolejového vedení od Klasu po Nádražní nám. (i část v Husově).
Přesun natrolejovávacích stříšek z obratiště Panská pole na zastávku Klas (směr centrum).
Výluka na trati v tomto úseku, náhradní doprava vedena Nákladní ulicí.
Mezitím probíhající výstavba přednádražního prostoru dle nového řešení
včetně inovovaného vrchního vedení a zastávek trolejbusů.
6.7.2012


-


Dokončení rekonstrukce přednádražního prostoru konec výluky a plný provoz
na předtím vyloučeném úseku (Klas - Nádražní náměstí - Husova).
Přesun natrolejovávacích stříšek od Klasu zpět na Panská pole.
29.9.2012

-

Oficiální otevření nového terminálu Nádraží u příležitosti
Oslav 110. výročí MHD v Mariánských Lázních.
10.8.2013


-


Výměna "historické" proudové výhybky Elektrovod Kremnica na rozvětvení u zastávky Centrum (směr Lázeňský okruh / spojovací oblouk City Service) za exemplář systému ESKO
s dálkovým ovládáním zakoupený z Plzně od PMDP.
2.11.2013

 
-

 
Demontáž tří obdobných proudových výhybek na Úšovické křižovatce
a jejich nahrazení taktéž původně plzeňskými ESKO výhybkami.
Nainstalovány s pomocí dvou čet vrchní stavby PMDP.
24.5.2014

-

Na Úšovické křižovatce výměna křížení trolejové stopy trati č. 1 přicházející od Klasu
s odbočnou stopou z Palackého třídy vedené vlevo ke Klasu.
23.8.2014


-


Výměna výhybek (rozjezdové i sjezdové) na Chebské křižovatce,
resp. u zastávky Slovan opět za pomoci plzeňských "dráteníků". Výhybky na počátku čtyřstopého úseku asymetricky posunuty blíže ke křižovatce až za zastávku Slovan.
2.11.2014


-

 
Přerušení provozu na Lázeňském okruhu, způsobené požárem býv. hotelu Rozkvět
stojícího na rohu Mírového náměstí a Nehrovy ulice a uzavírkou prostoru kolem.
Během hasebních prací vypnuto napájení trolejového vedení dané části trati.
od 4.11.2014

-

Výluka části tratě resp. obratiště Lázeňský okruh týkající se Nehrovy a Purkyňovy ulice.
Nehrova uzavřena z důvodu porušené statiky budovy býv. hotelu Rozkvět.
Provoz trolejbusů řešen náhradní trasou přes Fibichovu a Ibsenovu ulici za pomoci jízdy
na dieselagregát. Jízda pod trolejovým vedením zachována v úsecích obratiště od křižovatky
U Hodin - Hlavní tř. (ca. po vyústění Vrchlického ul.) a z Kolonády zpět k "Hodinám".
V prostoru zastávky Kolonáda instalovány stříšky pro automatické nasazení sběračů.
2/2015- Obnovení provozu v Nehrově a Purkyňově ulici tj. celý Lázeňský okruh pojížděný pod trolejí.
7.-10.4.2015

-

Opětovná krátkodobá výluka Nehrovy a Purkyňovy ulice z důvodu celkové demolice
býv. hotelu Rozkvět. Provoz veden odklonem ulicemi Fibichovo a Ibsenovo.
T2
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - LESNÍ PRAMEN
1953 2012
Trasa Třebízského (# s Hlavní - # s obchvatem lázeňské zóny)
Navazující tratě Místo
Číslo
Mírové náměstí
1
Obratiště Název
Typ

Provoz
Lesní pramen I.
bodová smyčka
1953 - 1977
Lesní pramen II.
bodová smyčka
1986 - 1996 (2012)
Popis
    Krátká, ca. 250 metrů dlouhá, odbočka z Lázeňského okruhu, vedená od křižovatky Hlavní x Třebízského
a touto ulicí na konec souvislé zástavby, ukončená smyčkou za mostkem přes Úšovický potok.
Zřízena pro obsluhu oblasti kolem promenády Lesního pramene
a zvláště pro snažší dostupnost tam umístěných zotavoven (Donbas aj.).
Po celou dobu existence oblouky napojena do trati č. 1 na Hlavní třídu.
Původně plánovaná přímá stopa do jednostopé části Lázeňského okruhu se nikdy nerealizovala.
Vývoj chronologicky
1. pol. 50. let- Výstavba trati
30.4.1953- Zahájení občasného provozu na trati (účelové spoje např. pro návoz rekreantů)
1960
 
-
 
Pravidelné pojíždění v souvislosti s otevřením trati č. 3
a zavedením linky Úšovice - Lesní pramen.
1977
 
-
 
Zastavení dopravy z důvodu výstavby silničního obchvatu lázeňské zóny. Přestavba trati (rekonstrukce vrchního vedení s užitím pružných závěsů) a zbudování smyčky v nové poloze.
1986- Obnovení pojíždění trati.
20.4.1994- Přerušení provozu, způsobené sesutím domu v Třebízského ulici.
29.8.1995
 
-
 
Opětovné, avšak krátké obnovení provozu, v souvislosti se stavebními úpravami v centru.
Kvůli zrušení smyčky Taxislužba - otáčení vozů tam ukončených linek u Lesního pramene.
20.3.1996


 
-


 
Definitivní ukončení pravidelné dopravy. Později odpojení tratě od ostatní sítě.
Provoz patrně zastaven z důvodu ztráty přepravní poptávky, neboť objekty blízko konečné
(býv. zotavovna Donbas a také vlastní kolonáda Lesního pramene)
byly již v té době dlouhodobě mimo provoz.
6-7/2012- Demontáž vrchního vedení - zrušení trati č. 2.
T3
ÚŠOVICKÁ KŘIŽOVATKA - DOPRAVNÍ PODNIK
1960(61) -
Trasa Palackého (# s Hlavní - # s 17. listopadu) - 17. listopadu - Skalníkova
Navazující tratě Místo
Číslo
Úšovická křižovatka
1
Dopravní podnik
4
Obratiště Název
Typ

Provoz
Úšovice, U kovárny
bodová smyčka
provizorium 1960 - 1962
Úšovice, Dopravní podnik
bodová smyčka
1962 - 1973
Popis
    Trať obsluhující městskou část Úšovice - vilovou zástavbu rozesetou podél Palackého, sídliště kolem Skalníkovy, areál základní školy a zároveň napojující síť na areál DP s vozovnou a dílnami na Tepelské.
Troleje na Úšovické křižovatce ústí v trať č. 1 do obou směrů.
Na opačném konci přecházejí do trasy č. 4 a manipulačních stop do vozovny.
Vývoj chronologicky
konec 50. let- Výstavba trati.
1960
 
-
 
Otevření části od Úšovické křižovatky k rozhraní ulic Palackého a 17. listopadu.
Zde otáčení vozů na dočasně zřízené smyčce Úšovice, U kovárny.
1961

 
-

 
Zprovoznění úseku k Dopravnímu podniku (zatím bez přímého trolejového napojení
do jeho areálu, stopy ukončeny kuse, vozy přetahovány pomocí traktoru).
Následně probíhá stavba vratné smyčky před DP a instalace spojení trati a vozovny.
7.1.1962
 
-
 
Zahájení pravidelné dopravy na zbývajícím úseku - zprovoznění celé tratě,
zrušení smyčky Úšovice, U kovárny.
2.3.1973
 
-
 
Opuštění točny Dopravní podnik v souvislosti se zahájením provozu na navazující trati č. 4,
později snesení vrchního vedení smyčky.
2. pol. 70. let- Rekonstrukce trati (především vrchního vedení - užití pružných závěsů trolejí).
5/2013- Instalace dálkově ovládané výhybky rozvětvující stopu z vozovny do tratí č. 3 nebo 4.
2016

-

Úprava trolejového vedení na části Palackého třídy (v úseku od # s Průběžnou ul.
po zastávku Kovárna), která prošla kompletní rekonstrukcí (spojenou se zúžením vozovky).
Instalace prodloužených výložníků a převěšení trolejí tak, aby lépe kopírovaly pojížděnou stopu. Původní vedení po úpravě komunikace zasahovalo jen ca. do poloviny nové vozovky
a způsobovalo značný odklon sběračů od podélné osy trolejbusu zvláště při jízdě
směrem od Kovárny k Úšovické křižovatce. Provedena rovněž obnova nátěru stožárů.
léto 2017

-

Nabarvení sloupů vrchního vedení v úseku trati mezi Kovárnou a DP
při dodržení klasické kombinace slonové kosti a hnědé základny.
T4
DOPRAVNÍ PODNIK - ANTONÍČKŮV PRAMEN
1973 -
Trasa Tepelská (# se Skalníkovo - před # s Palackého)
Navazující tratě Místo
Číslo
Dopravní podnik
3
Obratiště Název
Typ

Provoz
Antoníčkův pramen
bodová smyčka
od 1973
Popis
    Úsek, navazující na trať č. 3 před areálem DP, vedoucí Tepelskou ul. ca. 400 metrů kolem sídlištní zástavby
na bodovou smyčku těsně sousedící s náměstíčkem, kde vyvěrá Antoníčkův pramen, dávající konečné své jméno. Trať zajistila lepší a komplexnější dopravní pokrytí Úšovic.
Vývoj chronologicky
1. pol. 70. let

-

Výstavba trati a její napojení na trať č. 3
a pomocným obloukem z vozovny do stopy směru k Antoníčkově prameni
2.3.1973- Zahájení provozu.
200x

-

Posunutí výstupní zastávky obratiště Antoníčkův pramen z Tepelské ul. přímo do prostoru smyčky, kde pro tento účel zbudováno nástupiště, vybavené tzv. kasselským obrubníkem.
5/2013- Instalace dálkově ovládané výhybky rozvětvující stopu z vozovny do tratí č. 3 nebo 4.
2015

-

Obnova nátěru trakčních stožárů v celé délce trati včetně smyčky
(při dodržení původní barevné kombinace tj. slonová kost s hnědou spodní částí).
T5
NÁDRAŽÍ - PANSKÁ POLE
1980 -
Trasa Husova (# s Hlavní - # s Žižkovo) - Žižkova - Libušina - U Pily -
Husova (# s U Pily - # s Hlavní)
Navazující tratě Místo
Číslo
Nádraží
1
Obratiště Název
Typ

Provoz
Panská pole
blokový objezd
od 1980
Popis
    Trať postavena pro zajištění obsluhy sídliště Panská pole, jež postupně vyrostlo na území přibližně ohraničeném železničními tratěmi na Cheb a Karlovy Vary, z druhé strany pak Husovo třídou.
Daný úsek navazuje na trať č. 1 na Nádražním náměstí a vede dvojstopě na křížení Husovy x U Pily,
kde počíná blokový objezd vlastního obratiště Panská pole, pokračující jednostopě po Husově, dále Žižkovo
a Libušino ulicí (zde je konečná zastávka) a zpět po ulici U Pily, kde se opět troleje obou směrů potkávají.
Vývoj chronologicky
po 1977
 
-
 
Počátek výstavby nového úseku včetně přeložky trati č. 1 z Nákladní do Hlavní třídy
(od Klasu pro směr od centra).
1980- Zahájení pravidelné dopravy.
8-11/2007- Výluka tratě způsobená celkovou rekonstrukcí Husovy třídy.
2-7/2012
 
-
 
Odříznutí od ostatní sítě vlivem přestavby přednádražního prostoru
a dočasného snesení trati č. 1 v úseku od Klasu.
T6
CHEBSKÁ  #  - VELKÁ HLEĎSEBE / KLIMENTOV
1984 -
Trasa Chebská x Hlavní - Chebská - Pohraniční stráže - Klimentovská
Navazující tratě Místo
Číslo
Chebská křižovatka
1
Obratiště Název
Typ

Provoz
Velká Hleďsebe / Klimentov
blokový objezd
od 1984
Popis
    Trať meziměstského charakteru napojující obec Velká Hleďsebe a její část Klimentov na trolejbusovou síť.
Troleje počínají předsunutou výhybkou ca. 220 metrů před Chebskou křižovatkou směrem k centru a vedou souběžně s tratí č. 1, pak obloukem do Chebské, kterou také trasa nedaleko židovského hřbitova opouští území Mariánských Lázní. Pak podchází železniční trať a její dvojstopá část končí ve V. Hleďsebi u Prádelny.
Odtud pokračuje dlouhým jednosměrným objezdem po třídě Pohraniční stráže ke křižovatce s Plzeňskou,
vpravo Klimentovskou na území stejnojmenné obce, poté vpravo kolem kasáren a sídlištního celku zpět
k Prádelně, kde kříží trolej druhého směru a vrací se zpět.
Vývoj chronologicky
1960

 
-

 
První úvahy o zavedení trolejbusů do této lokality, tj. elektrifikace původní autobusové linky
se započetím stavby výhledově roku 1965. (Přičemž úplně prvá zmínka o spojení
Velké Hleďsebe a Mariánských Lázní trolejbusem pochází z roku 1905).
1. pol. 80. let- Budování trati.
29.9.1984- Slavnostní zahájení provozu.
1994- Odtržením Velké Hleďsebe od Mariánských Lázní se stává meziměstskou tratí.
2002- Tříměsíční výluka trati vlivem rekonstrukce inženýrských sítí v obci.
27.10.2002

-

Přerušení provozu vlivem vichřicí strženým trolejím v lesním úseku
mezi Mariánskými Lázněmi a Velkou Hleďsebí.
6.11.2002- Obnovení pojíždění trati.
zima 2005-6


-


Kolem Vánoc stržení trolejového vedení na meziměstkém úseku,
dále výstavba obchodních center kolem Chebské - pro napojení jejich vjezdů zřízen
kruhový objezd. Přeložka vrchního vedení trati výluka trati.
1/2007

-

Silný poryv větru - orkán Kyril způsobuje pád stromů na část meziměstského úseku
a tím stržení vrchního vedení - krátkodobá výluka.
2009- Výluka trati vlivem opravy železničního viaduktu, klenoucího se nad silnicí před V. Hleďsebí.
2015

-

Rekonstrukce třídy Pohraniční stráže ve Velké Hleďsebi - částečné narušování provozu na trati vlivem úprav trolejového vedení souvisejicích mj. s osazováním nového veřejného osvětlení.
T7
U HODIN - MASARYKOVA - CRISTAL
1996 -
Trasa Masarykova (# U Hodin - Cristal)
Navazující tratě Místo
Číslo
U Hodin
1
Cristal
1
Obratiště Název
Typ

Provoz
City Service
spojovací oblouk
od 1996
Popis
    V 90. letech se rozbíhá rekonstrukce centra města spojená se změnou komunikační sítě,
která zjednosměrňuje Hlavní třídu od Cristalu výše. Toto opatření vyvolává nutnost najít náhradní směr
pro trolejbusy přijíždějící z Lázeňského okruhu. Ta se volí v původní trase tramvajové trati po Masarykově tř.
Nový úsek začíná přímým pokračováním troleje z Reitenbergerovy ulice, doplněné spojovacím obloukem
z Hlavní třídy pro obracení od Cristalu (náhrada smyčky Taxislužba). Dále trať vede v celé délce jednostopě
po Masarykově až k hotelu Cristal, kde plynule přechází v trolej trati č. 1 směru k Nádraží.
Vývoj chronologicky
1995-6- Rekonstrukce Masarykovy tř., demontáž smyčky Taxislužba, instalace trolejového vedení trati.
20.3.1996- Zahájení provozu.
16.2.2003

-

Instalace sjízdné tahové výhybky zn. ESKO se stavitelným křížem u zastávky City Service
slučující stopu z Lázeňského okruhu a ze spojovacího oblouku přes křižovatku U Hodin.
200x

-

Zřízení kruhového objezdu na křižovatce U Hodin,
přeložení vrchního vedení přicházejícího z Reitenbergerovy ulice.
10.8.2013

-

Výměna proudové výhybky Elektrovod Kremnica na počátku spojovacího oblouku obratiště
City Service u zast. Centrum za systému ESKO s dálkovým ovládáním, zakoupené z Plzně.
R1
HUSOVA x ŽIŽKOVA - HUSOVA x CHEBSKÁ
PLÁNOVANÁ
Trasa Husova (# s Žižkovo - # s Chebskou)
Navazující tratě Místo
Číslo
Husova x Žižkova
5
Husova x Chebská
6
Popis
    Trať, která má v současné době nejblíže k realizaci. Její úkol spočívá v uskutečnění alternativního napojení
oblasti Panských polí a Nádraží na ostatní síť a vytvoření paralelní větve k trati na Hlavní třídě (v úseku mezi Úšovickou a Chebskou křižovatkou). Počátek nového úseku se bude nacházet na křižovatce Husova x Žižkova (připojením na úsek č. 5 resp. na blokový objezd Panská pole), dále trať povede v celé své délce po Husově
a na křižovatce s Chebskou troleje zaústí do trati č. 6 (ve směru z/do centra).
Realizací této nové spojky bude možno provozovat většinu trasy linky 7 bez užití pomocného pohonu,
čímž se sníží spotřeba pohonných hmot, která napomůže zvýšení efektivity trolejbusového provozu.
R2
KLAS - HAMRNÍKY
UVAŽOVANÁ
Trasa Klas - U Mlékárny - Třída Vítězství (po # s Ladovo)
Navazující tratě Místo
Číslo
Klas
1
Obratiště Název
Typ

Provoz
Hamrníky
bodová smyčka
-
Popis
    Trať, o jejímž zbudování se vážně uvažovalo již v 80. letech během rozvoje trolejbusů, která by přinesla
elektrickou trakci do části města zvané Hamrníky a napomohla tak výrazně redukci autobusového provozu.
Uvažovaný úsek o celkové délce ca. 1900 metrů se napojuje do trati č. 1 u zastávky Klas, překonává železniční trať na Plzeň a po ulici U Mlékárny kolem bývalého mlékárenského provozu, zahrádkářské kolonie
a zříceniny zdejšího zámečku míří na počátek obce Hamrníky, kterou prochází po Třídě Vítězství
až na její konec u vyústění Ladovo ulice, kde je zakončen bodovou smyčkou (nebo alternativně blokovým objezdem ulicemi: Na Vyhlídce - Okružní {Ladova} - Vítězství, neboť takto se zde v té době obracela autobusová linka).
   Překážka tomuto záměru, jež nebyla dosud odstraněna tkví v úrovňovém křížení s elektrifikovanou železnicí (jednofázovou střídavou soustavou 25kV ~ 50Hz) blízko uvažovaného počátku trati u zastávky Klas.
Bohužel ani budování železničního koridoru (při němž se utratilo mnoho peněz za betonové protihlukové stěny
o jejichž účelnosti lze směle pochybovat) nedošlo ke změně tohoto přejezdu na mimoúrovňový,
tak aby tímto počinem mohla trolejbusová trať problematické místo překonat.
Jistým, avšak vzhledem k omezenému počtu vozů s pomocným pohonem prakticky neuskutečnitelným, řešením by bylo vystavění trolejového vedení na ul. U Mlékárny až za přejezdem a dále po celé trase
až do Hamrníků, přičemž přejezd by trolejbusy překonávaly jízdou na alternativní pohon.
Proveditelnější alternativa je nastíněna v trati "ÚŠOVICE, ŠKOLA - VORA - HAMRNÍKY"
R3
ÚŠOVICE, ŠKOLA - VORA - HAMRNÍKY
MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ
Trasa Polní x 17. listopadu - Polní - Na Voře dole - Za Tratí -
Dyleňská - U Mlékárny - Třída Vítězství (po # s Ladovo)
Navazující tratě Místo
Číslo
Polní x 17. listopadu
3
Obratiště Název
Typ

Provoz
Hamrníky
bodová smyčka
-
Popis
    Alternativní napojení Hamrníků na trolejbusovou síť, navíc vedené přes sídliště Vora a zároveň toto dopravně obsluhující. Počátek by se nacházel na křižovatce ulic Polní x 17. listopadu, kde by troleje ústily
do tratě č. 3 buď jen ve směru do centra, případně i k DP pro manipulační účely výjezdů nebo zátahů z/do vozovny. Dále by úsek vedl po Polní, (kde by nadjezdem za křižovatkou s Plzeňskou překonal železniční trať),
esovitou zatáčkou pak do ulice Na voře dole a vpravo do ulice Za Tratí, tudy kolem sídlištního celku Vora.
Dále Dyleňskou a poté souběžně s železniční tratí až na křižovatku s ulicí U Mlékárny, odkud by pokračoval tak, jak bylo popsáno u trati "KLAS - HAMRNÍKY".
Délka výše vypsaného úseku by byla ca. 1170 metrů a celková délka pak ca. 2870 metrů.
    Realizací této stavby by mohlo dojít ke značné redukci autobusového provozu (prakticky výrazné zkrácení linek 10 a 13, které dnes oblast obsluhují, či jejich sloučení do jedné) a výrazné zvýšení přepravních výkonů
ve prospěch trolejbusů. Několik jejich spojů, pokračujících z Hamrníků do obce Drmoul
by obsloužily vozy vybavené pomocným pohonem (například přejezdem z jiné linky - 6 či 7).
Uskutečnění záměru by patrně přineslo mírné zdržení spojů do Hamrníků (dané závlekem přes Úšovice),
docílilo by se ale také přímého spojení Harmníků a Vory se základní školou v Úšovicích.
Alternativně by trať mohla vést přímo od Úšovické křižovatky po Plzeňské třídě (kudy dnes jezdí linka 10 a 13).
Pozn.: Jde o neoficiální návrh.
R4
CHEBSKÁ - KAUFLAND
MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ
Trasa kruhový objezd na Chebské - parkoviště přilehlé k budově OD Kaufland
Navazující tratě Místo
Číslo
kruhový objezd
na Chebské
6
Popis
    Krátký ca. 350 metrů dlouhý (brána délka troleje) úsek z kruhového objezdu na Chebské po parkovišti
obchodní zóny napojující na trolejovou síť zastávku Kafland, kam zajíždějí vybrané spoje linek 6 a 7 s využitím pomocného pohonu. V rámci této stavby by bylo vhodné přebudovat vrchní vedení nad kruhovým objezdem
tak, aby tvořilo smyčku průjezdnou ze/do všech směrů (obracení linky 6 od Velké Hleďsebe v případě neprůjezdné navazující trasy apod.).
    Tímto rozšířením sítě by se provoz trolejbusů plně obešel bez nutnosti pojíždění pravidelných tras
pomocí alternativních pohonů (vyjma úseku Hamrníky - Drmoul při realizaci trati do Hamrníků).
D1
CHEBSKÁ - KAUFLAND
2006 -
Úsek pojížděný pomocným pohonem bez vybudovaného vrchního vedení
Trasa kruhový objezd na Chebské - parkoviště přilehlé k budově OD Kaufland
Navazující tratě Místo
Číslo
kruhový objezd
na Chebské
6
Popis
    Prvý úsek pravidelně pojížděný pomocným pohonem v mariánskolázeňské síti, otevřený 1.9.2006 ještě
před dodávkou dvousilových trolejbusů, zpočátku obsluhovaný autobusy. Trasa začíná i končí na kruhovém objezdu na Chebské a vede mírným stoupáním na úroveň parkoviště u OD Kaufland, které částečně objíždí
po jeho okrajích. Na západní straně jsou umístěny zastávky pro oba směry obsluhující celou místní nákupní zónu. Zavedení dopravy na této trase značně zkrátilo docházkovou vzdálenost k nejbližším zastávkám (Chebská/Chebská křižovatka) a činí tak použití MHD do tohoto místa snáze uskutečnitelné. Spoje sem vedené zhusta využívají také lázenští hosté. V budoucnu by stálo zato, opatřit tento celkem krátký úsek trolejovým vedením a usnadnit sem tak jízdu všem trolejbusům (tj. i těm bez pomocného pohonu).
D2
HUSOVA x ŽIŽKOVA - HUSOVA x CHEBSKÁ
2007 -
Úsek pojížděný pomocným pohonem bez vybudovaného vrchního vedení
Trasa Husova (# s Žižkovo - # s Chebskou)
Navazující tratě Místo
Číslo
Husova x Žižkova
5
Husova x Chebská
6
Popis
    Druhou trasu pravidelně pojížděnou díky pomocnému pohonu využívá linka 7, která tvoří přímé spojení Úšovic s Nádražím a nákupní zónou na Chebské. Vede v celé délce po Husově třídě, vozy stahují sběrače
ve stoupání před Žižkovo ulicí (kam zatáčí trolejová stopa obratiště Panská pole), zpětné nasazení probíhá
ve směru do centra na zastávce Chebská, v opačném pak v prostoru konečné na Panských polích.
Na obou místech jsou nainstalovány naváděcí stříšky pro automatické nasazování sběračů na trolej.
Na úseku se nachází obousměrná zastávka Třešňovka, vše otevřené 26.2.2007 v den zahájení provozu l. 7.
   Ve fázi příprav se nachází zatrolejování celého úseku, tak aby nutně nemusely být na linku 7 posílány vozy vybavené pomocným pohonem. Vlastní zhotovení závisí nejen na přísunu finančních prostředků,
ale také na ochotě dopravce potažmo města do stavby jít a realizovat ji.
D3
GOETHOVO NÁM. - KOLIBA - NOVÉ LÁZNĚ
2007 2010
Úsek pojížděný pomocným pohonem bez vybudovaného vrchního vedení
Trasa Goethovo nám. - Karlovarská - Dusíkova -
Anglická (# s Dusíkovo - # s Reitenbergerovo)
Navazující tratě Místo
Číslo
Goethovo nám.
1
Anglická x Reitenbergerova
6
    Snaha o lepší dopravní dostupnost oblasti kolem restaurace Koliba a poté též dolní stanice kabinkové lanovky na Krakonoš vedla v minulosti k myšlence výstavby trolejbusové trati. Později se z ní však upustilo
a záměr byl, byť v jinaké formě, realizován roku 2007 v souvislosti se zavedením linky 7. Několik jejích spojů zamířilo díky pomocnému pohonu z obvyklé trasy po Lázeňském okruhu z Goethova náměstí do Karlovarské
a jejího pokračování v podobě Dusíkovy ulice do blízkosti Koliby. Zpět pak po trase autobusové linky 13
až na křižovatku pod Novými lázněmi a zde zpět na svou trasu. Vozy stahovaly sběrače patrně v zastávce Goethovo náměstí, zpět nasazovaly u City Service. Na celém úseku byla zřízena pouze zastávka Koliba nedaleko sloučení Karlovarské a Dusíkovy ulice.
   Patrně pro nízké využití nebo pro ušetření provozních nákladů (při zachování obsluhy zastávky Koliba autobusovou linkou č. 13 na Krakonoš a dál na Zádub-Závišín) byl provoz trolejbusů s dieselagregátem (potažmo linky 7) na této trase od změn jízdních řádů provedené 16.1.2010 ukončen.
D4
CHEBSKÁ - TESCO
2011 2015
Úsek pojížděný pomocným pohonem bez vybudovaného vrchního vedení
Trasa po obslužné komunikaci kolem OD Tesco
až k zadnímu dvoru přejímky zboží (zde otáčení na ploše před ní)
Navazující tratě Místo
Číslo
Chebská
6
    Ke stejnému účelu jako odbočka ke Kauflandu byla 17.11.2011 otevřena další trasa pro jízdu trolejbusu
s pomocným pohonem, a to k OD Tesco. Začínala odbočením z Chebské (linky 6 i 7 už jely ze směru
od Kauflandu pomocí dieselagregátu, linka 6 od Velké Hleďsebe stáhla sběrače před touto odbočkou).
Dále vedla po silnici mířící za budovu Tesca na prostranství před přejímkou zboží, kde se vozy otáčely.
Stejnou cestou zpět se dostaly k jediné zastávce TESCO, zřízené pro všechny směry. Kaufland na dopravu
ke "své" zastávce finančně přispívá, zatímco Tesco snad tak nikdy nečinilo, pokud ano, tak vzhledem
k jeho nedobrým hospodářským výsledkům v poslední době a nutnosti šetřit, bylo od 1.2.2015 se vstupem
v platnost nových jízdních řádů od obsluhy "jeho" zastávky všemi linkami ustoupeno.
Tím celý tento úsek pojížděný pomocným pohonem zanikl.
D5
HAMRNÍKY - DRMOUL
MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ
Trasa Hamrníky > # Tř. Vítězství x Ladova >>> Drmoul > Hamrnická - Plzeňská - Náměstí
Navazující tratě Místo
Číslo
Hamrníky
Tř. Vítězství x Ladova
R2/3
Popis
    Pokud by došlo k realizaci trolejbusové trati do čtvrti Hamrníky, vyvstala by patrně nutnost zajištění obsluhy navazujícího úseku do obce Drmoul, kam dnes vybrané spoje autobusových linek zajíždějí.
Řešení lze najít v uplatnění pomocného pohonu některých takto vybavených trolejbusů.
Ke stahování a opětovnému nasazování sběračů by docházelo patrně na točně Hamrníky, odtud by vozy jely silnicí lesem vedoucí do obce Drmoul. Tak jako autobusy i ony by zahly z Hamrnické na Plzeňskou
a tou dosáhly místního náměstí, kde by se pak otáčely před cestou zpět. Pro zatraktivnění MHD pro místní
a pro větší využívání by pak možná přispělo zavedení více spojů za den v pravidelných intervalech.
Pozn.: Rozdělení a číslování traťových úseků je neoficiální, slouží pro interní rozlišení na těchto stránkách.


P ř í b u z n é   s t r á n k y

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 19.1.2018