Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Brno


Základní popis stránky Plná verze této stránky


B R N O Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
8. 30.7.1949 - 13 147 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                            


Základní informace
   Brněnský trolejbusový provoz je svou sítí i počtem vozů nejrozsáhlejším v ČR a také jediným majícím pro technické a deponovací zázemí několik samostatných provozoven. Na druhé straně poměrně značná část úseků tratí (hlavně v centru) slouží pouze manipulačním účelům.

   Ačkoliv brněnské trolejbusy již oslavily 70 let od svého zavedení, původní úvahy na výstavbu jejich prvních tratí spadají ještě do období tzv. první republiky do závěru 30. let. Tehdy se zamýšlelo nahradit s nimi první brněnskou autobusovou linku vedenou z centra města do čtvrti Černá Pole.
S projektem se vážně počítalo, došlo i k vypsání soutěže na pořízení vozidel, realizaci však zabránil příchod II. světové války a problém s dopravním spojením nakonec vyřešila stavba tramvajové trati.

   Včlenění trolejbusů do systému brněnské MHD se tak odsouvá až do let poválečných.
Nové projekty se objevují hned po osvobození roku 1945, skutečné přípravy počínají rokem 1948, kdy se schvaluje záměr na výstavbu trojice navzájem oddělených tratí. První vytvoří spojení
Hlavního nádraží se Slatinou, druhá středu města a Králova Pole paralelně s tramvajemi, třetí pak má na tramvaj navazovat v Komárově a směřovat do Tuřan. Celek se daří v krátké době realizovat v plném rozsahu.

   Oproti jiným tehdy nově budovaným trolejbusovým provozům Brno sází při výstavbě trolejového vedení na pokrokový švýcarský systém pružného závěsu firmy Kummler-Matter a rovněž první generace vozidel představuje zcela novou třídu ryze československých trolejbusů. Dle požadavků města vyrobí Škodovy závody n.p. v Plzni - Doudlevcích sérii vozů typu 6Tr se dvěma nápravami
a stejnosměrným sériovým motorem, kteréžto dva se v budoucnu stanou hlavními rysy i dalších nástupních typů a vytlačí tak do té doby obvyklé konstrukce třínápravových trolejbusů.

   Jako první se v létě 1949 dokončuje traťový úsek od Hlavního nádraží do Slatiny.
Stává se proto také tratí, s níž byl brněnský provoz dne 30.7.1949 slavnostně otevřen.
Záhy se na podzim 1949 spouští provoz na druhé trolejbusové lince z centra města
přes Slovanské náměstí do Králova Pole. Na silvestra 1949 se trolejbusů dočkají také obyvatelé Tuřan, pro které je nový dopravní prostředek napaječem na tramvajovou trať v Komárově.
Ještě roku 1950 se mění zakončení královopolské linky v centru města, kdy se trať prodlužuje
na obratiště Česká.

   V takovém stavu se brněnský trolejbusový provoz na dlouhá léta ustálil, pouze roku 1954 se
na slatinské větvi otevírá navazující meziměstský úsek do Šlapanic, při jehož výstavbě pomáhali
i obyvatelé této obce. Koncem 50. let získaly trolejbusy zázemí také v nově otevřené tramvajové vozovně Královo Pole (Medlánky), poslední rok páté dekády došlo k prodloužení trati v Tuřanech
a také k přeložce konečné v Králově Poli.

   Šedesátá léta znamenala všeobecný odklon od závislé elektrické trakce a zvláště od trolejbusů. Podobné tendence se projevily také v Brně, kde se výhledově počítalo se zrušením zdejšího provozu. Ve shodě s touto koncepcí a autobusovou konkurencí došlo k ukončení provozu
na trati Komárov - Tuřany a budoucnost se nejevila příliš optimisticky.

   Vývoj, který nastal po roce 1969, nemá s jiným městem Československa obdoby.
V době největší krize elektrické MHD u nás, kdy se počátkem 70. let přistoupilo k likvidaci trojice trolejbusových systému, byly zrušeny tramvaje v Ústí nad Labem, v jiných městech docházelo
k silné redukci trolejbusové dopravy, Brno se vydalo zcela opačným směrem a ještě
před vypuknutím ropné krize se všemi jejími důsledky se vydalo cestou masivního rozvoje
svého, doposud nevelkého, trolejbusového systému, a to budováním tratí zásadního významu. Přispěla k tomu také skutečnost výstavby nových celků panelových sídlišť, umístěných povětšině
v kopcovitém terénu, i nižší finanční náročnost stavby trolejbusové trati oproti nákladům
na kolejovou dopravu.

   V souladu s posílenou pozicí trolejbusů se ihned přistupuje ke stavbě nových tratí do právě budovaného sídliště Žabovřesky, otevřených roku 1971. Zvyšující se počty stavu vozového parku
a nemožnost realizace nové dopravní provozovny vedou roku 1972 k adaptaci původně tramvajové vozovny Husovice na zázemí určené pouze trolejbusům.

   Pro rozvíjecící se průmyslovou oblast ve Slatině se roku 1974 otevírá trať z Černoviček po právě vybudované komunikaci Řípská a k nádraží ve Slatině, brzy je propojena také se šlapanickou tratí
a původní úsek z roku 1949 přes Slatinu se ruší.

   Mezi lety 1975 a 1988 dochází k největšímu rozšiřování brněnské trolejbusové sítě.
Téměř v každém roce se do provozu odevzdává nová trať nebo alespoň její část. Z Mendlova nám. přes Pisárky a Libušino údolí do Kohoutovic na Voříškovu (1975), prodloužení na Jírovcovu (1979). Ze žabovřeské trati do čtvrti Komín (1976), prodloužení do sídliště Komín (1977) a druhé (1980).
Z Pisárek do Nového Lískovce k zastávce Raisova (1979) a odtud k bohunické Chiraně (1980).
V centru města se pro běžný provoz mění dříve manipulační úsek mezi Mendlovo a Komenským náměstím (1981). Obratiště Komenského náměstí je výchozí bod pro dvojici tratí do Masarykovy čtvrti » na Barvičovu (1981) a Preslovu (1982). Ve stejný rok se zprovozňuje odbočka z bohunické trati na točnu Koniklecová. Obnovy a nového ukončení se dočká trasa skrz starou zástavbu Slatiny, směrovaná nově na zdejší sídliště. Rozvoj sítě následuje roku 1983 další odbočkou z trati
do Bohunic na točnu Labská na sídlišti Starý Lískovec, přeložkou v Žabovřeskách z Luční
na Korejskou ulici a prodloužení na smyčku Přívrat.

   Velký extensivní rozvoj si vyžádal také přísun mnoha nových trolejbusů, kterým přestala vozovna Husovice kapacitně dostačovat, namísto výstavby plnohodnotného nového závodu však DP roku 1984 přistoupil ke kompromisu » vybudování velké odstavné plochy a malého technického zázemí u autobusových garáží Slatina.

   Konec 80. let se nese ve znamení nedokončené realizace trolejbusové obsluhy experimentálního sídliště Lesná. Roku 1987 se otevírá se trať od Janáčkova divadla do Štefánikovy čtvrti, na níž má navazovat právě úsek na Lesnou. Ten se však nerealizuje a linka i část tratě se ruší už po čtyřech letech provozu (!) Na trolejbusy se naopak napojuje sídliště Vinohrady a částečně také Nová Líšeň. Trať ze Židenic, Staré osady se staví napřed po Pálavské náměstí (1987), později se protahuje
na "dočasnou" smyčku Novolíšenská (1988). Navazující úsek na Jírovu zůstává nedokončen
a jeho relizace se nakonec opozdí o víc jak 30 let.

   Po roce 1990 dochází ke stabilizaci provozu a redukci nadbytečného počtu linek. Stavební rozvoj sítě se oproti předcházející dekádě víceméně zastavil, dochází pouze k prodloužení v sídlišti
Nový Lískovec na Kamenný vrch (1992 a 1995), realizaci přeložky tratě ve Starém Lískovci
z Labské ulice na smyčku Osová u přestupního bodu na tramvaj (1993).

    Částečně se mění se také původní (a pro Brno typický) systém navzájem oddělených částí trolejbusové sítě spojených dlouhými manipulačními tratěmi. Po úpravě původně také jen pomocného úseku Úvoz - Tomkovo náměstí - Stará osada se zavádí tangenciální průběžná linka
ze Starého Lískovce na Novolíšeňskou. Právě ta zajišťuje spojení většiny ostatních radiálních linek, jež tvoří napaječe k tramvajím. Tato "Revoluce" nastává 1.10.1994, kdy se také opouští
původní konečná v Bohunicích u závodu Chirana.

   Velmi významnou stavební investicí 90. let se stává realizace řádného technického
a deponovacího zázemí určeného pouze trolejbusům - nová vozovna Komín je ukázkou originálního architektonického i technického řešení na prostorově poměrně omezeném pozemku. Celá budova je řešena jako dvojpodlažní, kdy spodní patro slouží dílnám a údržbě, horní pak jako odstav trolejbusů. Součástí je také krytá zkušební trať a myčka. Stavební práce probíhají mezi lety 1994 - 1997. Areál se nachází nedaleko trati do Bystrce a sídliště Komín, aby však byly omezeny manipulační jízdy přes centrum města pro kohoutovické a lískovecké linky, buduje se spojovací trať přes Jundrov k Pisárkám, otevřená roku 1999.

   Nové traťové úseky se daří budovat i na přelomu tisiceletí. První vede ze Slovanského náměstí
k nádraží Královo Pole, kam se z konečné Česká odklání linka z Bystrce (do té doby dlouhodobě nahrazená autobusy). Další úsek vzniká jako objížďkový během uzavírky na trati do Kohoutovic,
tak aby bylo možno zachovat trolejbusovou obsluhu tohoto sídliště. Vzniká spojovací trať
mezi konečnými Kamenný vrch a Jírovcova a zároveň pomocná smyčka Kohoutovice, Hájenka.
Ve stejné době se ruší málo využívaný úsek ke slatinskému nádraží. Následně už probíhají
pouze drobné úpravy (př. opatření trolejového vedení na smyčce Zoologická zahrada).

   Koncem druhé dekády nového tisiceletí se konečně začíná s realizací dlouhodobě připravované dostavby trolejbusové tratě do sídliště Nová Líšeň. Troleje, na dlouhá léta ukončené v "provizorní" smyčce Novolíšeňská, se protahují až do vlastní panelové zástavby, a to po obratiště Jírova.
Tímto počinem se po více než 30-ti letech splácí dluh vůči obyvatelům střední části sídlištního celku, kteří dosud přímé trolejbusové spojení s centrem postrádaly.

   V dlouhodobých perspektivách se bohužel nepočítá se zásadními novými trolejbusovými tratěmi, ač by potenciál nahradit mnohé vytížené autobusové linky byl obrovský. Bohužel město se
v nedávné minulosti nechalo strhnout vlnou CNG "ekologických" autobusů, nyní zamýšlelo implementovat do MHD také elektrobusy, přičemž na trolejbusy se tak mírně pozapomíná.
Počítá se s nimi nicméně při obsluze nového hlavního vlakového nádraží (pokud někdy dojde
k jeho přesunu), uvažovalo se také o prodloužení ve Šlapanicích až na konec města.

   Město a DP se nyní soustředí spíše na obnovu vozového parku trolejbusů, který je dnes
z velké části tvořen nízkopodlažními trolejbusy ostrovské řady 21Tr a jejichž životnost
se již začíná naplňovat. Proto bylo v nedávné době vypsáno výběrové řízení na pořízení
až 60 nových sólo trolejbusů, které nahradí zbylé trolejbusy 14Tr a část 21Tr.
 Dopravce    Dopravní podnik města Brna
 Schémata Orientační schéma linek MHD | Trolejbusové linky | ONLINE mapa MHD


Historické schéma z roku 1975 | Síť v roce 1998 | Trolejové vedení v roce 2015


Schéma sítě MHD: 8/2009 | 11/2010 | 12/2010 | 10/2012


Schéma linkového vedení: 3/2014 | 8/2014 | 7/2017 | 8/2019 | 11/2019 | 12/2019


Schéma trolejbusových linek: 12/2016 | 8/2019 | 11/2019 | 12/2019
 Linky Denní Noční Celkem
13 0 13
Celotýdenní Jen prac. dny Nostalgické
11 1 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
25 STARÝ LÍSKOVEC, OSOVÁ – NEMOCNICE BOHUNICE –
Univerzitní kampus – Raisova – Lesní – Anthropos –
Výstaviště, hlavní vstup – MENDLOVO NÁM. –
Úvoz – Pionýrská – Tomkovo nám. –
{Náměstí Republiky – VOZOVNA HUSOVICE} –
{ŽIDENICE, STARÁ OSADA} – Údolíček –
Vinohrady, Pálavské nám. – Novolíšeňská – JÍROVA
celotýdně
26 NOVÝ LÍSKOVEC, KAMENNÝ VRCH – Raisova – Lesní – Anthropos – Výstaviště, hlavní vstup – MENDLOVO NÁM. – Úvoz – Pionýrská – Tomkovo nám. –
{Náměstí Republiky – VOZOVNA HUSOVICE} –
{ŽIDENICE, STARÁ OSADA} – Údolíček –
VINOHRADY, PÁLAVSKÉ NÁM. – Novolíšeňská – JÍROVA
celotýdně
30 BYSTRC, ČERNÉHO – Nám. 28. dubna –
Zoologická zahrada (Z) – Podlesí – Svratecká – Přívrat –
Skácelova – Slovanské nám. – Semilasso –
KRÁLOVO POLE, NÁDRAŽÍ
celotýdně
31 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Masná – Spáčilova – Černovičky –
Brněnky – Přemyslovo nám. – Šlapanice, sídliště –
ŠLAPANICE, KALVODOVA
celotýdně
32 ČESKÁ – Sušilova – Botanická – Šelepova – Charvatská –
Slovanské nám. – Hutařova – KRÁLOVO POLE, SRBSKÁ
celotýdně
33 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Masná – Spáčilova – Černovičky –
Vozovna Slatina – Mikulčická – SLATINA, SÍDLIŠTĚ
celotýdně
34 ČESKÁ – Sušilova – Klusáčkova – Nám. Svornosti –
Přívrat – ŽABOVŘESKY, VYCHODILOVA
celotýdně
35 (NOVÝ LÍSKOVEC, KAMENNÝ VRCH – Čtvrtě
» přes Pisárecký tunel » Riviéra – Velodrom –)
MENDLOVO NÁM. – Žlutý kopec –
Kampelíkova – MASARYKOVA ČTVRŤ, BARVIČOVA
pracovní dny
36 ČESKÁ – Sušilova – Klusáčkova – Nám. Svornosti – Přívrat – Svratecká – Olbrachtovo nám. – KOMÍN, SÍDLIŠTĚ celotýdně
37 MENDLOVO NÁM. – Výstaviště – Pisárky – Anthropos –
Libušina třída – Bellova – KOHOUTOVICE, JÍROVCOVA –
(Nový Lískovec, Kamenný vrch – Čtrvtě –
Univerzitní kampus – NEMOCNICE BOHUNICE)
celotýdně
38 KOMENSKÉHO NÁM. – Úvoz – Žlutý kopec –
Neumannova – MASARYKOVA ČTVRŤ, PRESLOVA
celotýdně
39 KOMENSKÉHO NÁM. - Úvoz – Žlutý kopec –
Kampelíkova – MASARYKOVA ČTVRŤ, BARVIČOVA
celotýdně
H24 MENDLOVO NÁM. – Výstaviště – Pisárky –
Anthropos – Jundrovský most – VOZOVNA KOMÍN
nostalgická
občasně
Vysvětlivky
ČESKÁ- základní konečná zastávka
(STARÝ LÍSKOVEC, OSOVÁ)

-

trasa a konečná vybraných spojů
v prodloužené trase
{ŽIDENICE, STARÁ OSADA}- zastávka obsluhovaná pouze vybranými spoji
{Nám. Republiky - ...}- trasa obsluhovaná pouze vybranými spoji
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Šelepova - ... - Slovanské nám.- nepojížděná trasa kvůli výluce
Kartouzská - ... - Husitská- výluková trasa
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Od 1.9.2020 se brněnský trolejbusový provoz se vrací k normální "předkoronavirovému" rozsahu.

   U linky 35 se vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů prodlužují z Mendlova náměstí přes Pisárecký tunel do Nového Lískovce na smyčku Kamenný vrch. Díky poměrně dlouhému úseku
bez trolejového vedení se však na těchto spojích linky objevují spíše autobusy.

   Vybrané spoje linky 37 zajíždějí z Kohoutovic přes Kamenný vrch až k Nemocnici Bohunice.

   Posilová trolejbusová linka 27 (Židenice, Stará osada - Vinohrady, Pálavské náměstí) se zcela ruší a nahrazuje spoji linek 25 a 26, které ve větší míře zajíždějí na Starou osadu.

   Svazek linek, ukončených v přestupním bodě Česká (32, 34 a 36), se kvůli uzavírce
Brandlovy ulice, která je součástí blokového obratiště a nachází se v ní výstupní a nástupní zastávky, zkracuje po Žerotínovo náměstí, kde se trolejbusy otáčejí přes pomocnou trolejovou spojku z Kounicovy na ulici Veveří.

 » Popis změn na portálu BMHD
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Významná změna v trolejbusovém provozu nastává od 30.11.2019, kdy je slavnostně otevřeno prodloužení trati z Novolíšeňské na smyčku Jírova na sídlišti Líšeň. Sem nově zajíždějí
obě linky 25 a 26. Díky ukončení výluky Zábrdovického mostu se obnovuje provoz na lince 27.

 » Informační leták DPMB   » MAPKA se změnami


   Od 22.10.2018 do 29.11.2019 probíhá dlouhodobá rekonstrukce Zábrdovického mostu.
Po tu dobu je přerušen provoz trolejbusové linky č. 27 a ta je nahrazena autobusovou linkou x27
v odlišné trase. Spoje svazku linek 25 a 26 běžně končící u Vozovny Husovice se z Tomkova nám. odklánějí na Starou osadu.


   Mezi 9.4.2018 a 28.6.2019 probíhala dlouhodobá výluka na lince 32 z důvodu etapovité rekonstrukce Slovanského náměstí a úplné uzavírky Chodské ulice. Linka musela jezdit odklonem přes Štefánikovu a dalšími ulicemi. Provoz na ni zajišťovaly autobusy a později nově dodané trolejbusy s trakčními bateriemi - 26Tr.

Archiv Aktualit, Změn v dopravě a Mimořádností sahající až k roku 2003 dostupný na BMHD.cz
 Vozový park Provozní Historické Celkem
141 2+4 147
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
0 10 10 / ~7%
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
ŠKODA Výrobce Dopravní podnik města Brna
    14Tr(M,R) 18+1 1982-1995 9TrHT 3136 1980-1996 2019
    15TrM 2 1990-1991 15Tr 3502 od 1990 2017
    21Tr 63 1999-2016 Technické muzeum Brno
    22Tr 8 2003-2004 7Tr4 31 1954-1971 1972
    25Tr 9 2007-2009 9Tr17 3076 1971-1985 1986
    26Tr 10 2018 14Tr 3173 1983-1999 2001
    31Tr 30 2015 15Tr 3501 od 1990 2017
Sbírka trolejbusů TMB obsahuje i mnoho vozů z jiných měst.
Souhrn všech typů trolejbusů městského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   6, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 25, 31Tr a T11
SOR   TNB 12
Poznámky


 Po dodávce trolejbusů 26Tr v roce 2018 došlo k odstavení některých vozů 14Tr z provozu, stále jsou
 však vykazovány ve stavu vozového parku, skutečný počet provozních trolejbusů této řady je nižší.


 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
3 1 4
Vozovna Vznik Zánik
HUSOVICE
1949 -
Královo pole
1958 1964
SLATINA
1984 -
KOMÍN
1997 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMB
Oficiální stránky dopravce
   DPMB - Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
   DPMB - Stručná historie
Stručné pojednání o historii MHD v Brně.
   IDS JMK - ONLINE mapa
ONLINE mapa polohy spojů integrované dopravy Jihomoravského kraje s možností ukázat polohu jen určitých druhů prostředků
» trolejbusů a až do úrovně typu (14, 15Tr atd.)
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence brněnských trolejbusů
   K-report - Trolejbusy v Brně
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná brněnské MHD.
   BMHD
Rozsáhlý portál o brněnské městské dopravě, aktuality, seznamy vozového parku, aktuální vypravenost, mapa přesné polohy vozů na linkách, bohatá fotogalerie a mnoho dalšího.
   BMHD - Galerie - TBUS DPMB
Obsáhlá fotogalerie brněnských trolejbusů
ze všech dekád jejich provozu.
   BMHD - Galerie - TBUS TMB
Fotogalerie trolejbusů v majetku
Technického muzea v Brně.
   FB - Brněnská MHD aktuálně
Sled aktuálních informací
na FB stránce o brněnské MHD.
   SPVD - Brno
Informace o brněnském trolejbusovém provozu.
   Wikipedia - TBUS v Brně
Článek o trolejbusech v Brně
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   ČNDS - Brněnské trolejbusy
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se brněnským trolejbusům.
   ČDS - Brněnské trolejbusy
Pojednání o brněnských trolejbusech
psané k roku 1999.
MHD Zastávka - Brno
2/2004 | 7/2004 | 11/2006 3/2010 | 5/2011 | 3/2013
3/2015 | 11/2016 | 4/2018
12/2018 | 10/2019 | 7/2020
Postřehy a fotografie z návštěv
brněnského provozu MHD v různém období
   Trolejbus.cz - Brno
Snímky z brněnských ulic od konce 80. let
   Fotodoprava - Brno
Velké množství pěkných snímků brněnské MHD, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Brno
Směsice snímků brněnské MHD.
   Mestskadoprava.net - Brno
Set fotografií brněnské MHD.
Stránka brněnské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí brněnské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - 25Tr pro Brno v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
25Tr pro Brno při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 31Tr pro Brno v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
31Tr pro Brno při zkušebních jízdách v Plzni.
V současnosti nejrozšířenější trolejbus v brněnském vozovém parku, typ 21Tr, zachycený na konečné Česká, která je významným přestupním bodem na tramvaje.
Brno (CZ)  28.8.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 6.3.2022