Základní popis stránky Plná verze této stránky


O S T R A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
13. 9.5.1952 - 12 77 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                 


         


             


Základní informace
   Průmyslový charakter ostravské aglomerace – důlního a hutního střediska známého rovněž jako "Ocelové srdce republiky" a s tím související vysoká hybnost obyvatelstva přispěla v průběhu času k vybudování sítí rozličných druhů prostředků hromadné městské a příměstské dopravy.

   Jedním z nich jsou od roku 1952 také trolejbusy, jejichž síť však nikdy nedosáhla "celoměstských rozměrů" a zdaleka svým rozsahem neodpovídá velikosti aglomerace jako je Ostravsko. Jde o poměrně kompaktní lokální celek v severovýchodní oblasti města, v jeho centru a nejbližsím okolí. Bohužel mnohé plány počítaly s daleko větším zapojením trolejbusové trakce do MHD
(obsluha Vítkovic, Hlučína, Vratimova, samostatná síť v Porubě atd.). Většina však zůstala
pouze na papíře a potenciál trolejbusů tak zůstává zdaleka nevyužit.

   Podle prvotních plánů z konce II. světové války měla trolejbusová trakce sloužit primárně
pro obsluhu příměstských částí (Michálkovice, Petřkovice, Vratimov). Zavádí se ale nakonec především pro zlepšení dopravy v centru města, kdy se buduje okružní trať z Náměstí Republiky kolem Nové Radnice, přes Přívoz a Jirskou osadu.

   Provoz se slavnostně zahajuje 9.5.1952 linkami A a B. Ještě do konce roku se přidává třetí linka C vedená do Hrušova na místní nádraží, kde trolejbusy získávají první vozovnu (provizorní, zděděnou po úzkorozchodných tramvajích). Následně se částečně naplňuje původní záměr
o působení trolejbusů, staví se trať přes Slezskou Ostravu do Michálkovic, jež nahrazuje již přepravně málo výkonnou úzkorozchodnou dráhu. Na místní konečné se pro potřeby odstavu vozů adaptuje budova bývalé tramvajové remisy. Nově zavedená linka získává již číselné označení (54) a ostatní se následně také zařadí do "padesátkové" řady.

   Pro další rozvoj trolejbusů v Ostravě je významnou událostí dokončení skutečně adekvátního opravárenského zázemí a deponie v podobě vozovny na Sokolské třídě. Po jejím otevření je možné opustit obě provizorní zázemí v Hrušově a Michálkovicích. Ještě do druhé poloviny 50. let způsobují problémy a dlouhodobé výluky trolejbusové dopravy obě mostní provizoria přes řeku Ostravici (původní mosty byly zničeny na konci II. světové války). Až vybudováním zcela nových přemostění se nepravidelosti odstraní.

   Pro zlepšení dopravní obsluhy hlavního vlakového nádraží se buduje odbočná větev
z trolejbusového okruhu vedená k jeho výpravní budově. O mnoho významější je však zřízení spojnice od křižovatky Sokolské x Českobratrské skrze vlastní centrum města na Smetanovo náměstí (resp. k Výstavišti). Trasa se záhy po svém otevření stává nejvytíženějším úsekem trolejbusové sítě a doprava na ní je postupně posilována. V návaznosti na to se staví spojka
přes Most Miloše Sýkory pro přímé spoje do Michálkovic. Ve stejné době se uvažovalo také
s vybudováním trolejbusové trati na Hranečník, postaveno však bylo po etapách jen prodloužení hrušovské větve až po smyčku u konečné zkrácené příměstské tramvaje do Bohumína.

   Druhá polovina 60. let se nese ve znamení stagnace a celkové preference autobusů místo elektrické trakce. Tento postoj měl neblahé následky nejen vůči ostravským trolejbusům, fatálně však dopadl na unikátní systém příměstských úzkorozchodných tramvají, operujících na velkém území ostravsko-karvinské oblasti, jejichž síť byla do roku 1973 kompletně zlikvidována. Poslední byla zrušena trasa z Hrušova do Bohumína, na což navázal prudký pokles cestujících na sem vedených návazných trolejbusových linkách. Pokus o celkovou likvidaci se však nevyhnul ani trolejbusovému provozu jako takovému. V rámci reorganizace dopravy v centru města dochází
k zřízení pěší zóny v centrální části města kolem tehdejšího Náměstí Lidových Milicí a na části třídy 28. října. To si vynucuje zánik nejvíce využívaného úseku sítě - trati na Výstaviště. Zároveň dochází pro nízké využití také ke zrušení části původního "Okruhu" přes Jirskou osadu. Počet linek se snižuje, vyhlídky na budoucnost nejsou přiliš jisté.

   Hrozba úplného uzavření trolejbusového provozu se eliminuje ještě koncem 60. let. Na počátku další dekády se dokonce zbuduje nová trať ze Slezské Ostravy přes sídliště Kamenec do Hrušova, jako náhrada za zkrácenou úzkorozchodnou tramvaj. V Hrušově se rovněž opouští původní úsek přes vilovou zástavbu a trasa se překládá na tzv. novou Bohumínskou. Tím však další rozvoj
na téměř desetiletí umlká. Do pravidelnosti trolejbusové dopravy citelně zasahují dlouhodobé úplné rekonstrukce silničních tahů, spojené s výlukami i výstavbou dočasné provizorní trolejové spojky sítě s vozovnou při uzávěře Sokolské třídy. Na dlouhé období se také omezuje napojení Hlavního nádraží, kde se staví zcela nová výpravní budova a prostor se celkově upravuje. Po dobu prací se trolejbusová trať zkracuje do Špálovy ulice. Mimořádností, která na delší období ovlivní trolejbusový provoz, je výbuch koksárenského plynu uvnitř Mostu Pionýrů a jeho celková destrukce. Staví se mostní provizoria a na ně se překládají i troleje. Událost podnítí rozsáhlé změny ve vedení komunikací na předmostí ve Slezské Ostravě, výstavbu Estakády Bazaly a s tím vyvolanou přeložku trolejbusové trati ze staré Michálkovické serpentiny na tuto novou spojnici.

   Období po několika ropných šocích v průběhu 70. let staví do zcela jiného světla předtím odepisovanou elektrickou městskou dopravu a vede k ukončení preference autobusů v rámci MHD. Ostrava si nechává zpracovat novou studii veřejné dopravy, jež má být založena na systému nosné tramvajové rychlodráhy, doplněné významně zvětšenou sítí trolejbusů, které mají nově proniknout také do porubského obvodu či na území Jižního města.

   Prvním realizovaným rozšířením je proniknutí trolejbusů do sídliště Fifejdy, kam se buduje dvojice tratí (přes Hornopolní a přes Varenskou a Novinářskou), a odtud do Mariánských Hor na smyčku Sokola Tůmy. Počátkem 80. let přichází město Hlučín o tramvajové spojení s Ostravou (trať je pro havarijní stav uzavřena), vážně se zde uvažuje o jejím nahrazení trolejbusy, které by tak kromě Hlučína obsluhovaly i území Petřkovic a Ludgeřovic, záměr se však zhmotnění nedočká.

   Do stejného období spadá rovněž mnoho dalších neuskutečněných projektů např. významné větve od OD Hutník přes Hranečník, Radvanice, Bartovice až do Šenova – ležícímu v blízkosti Haviřova, kde také měl vzniknout samostatný trolejbusový systém. Jedna z jeho tratí měla vést
na Hranečník a vedla by tak souběžně s ostravskou tratí do Šenova. Byly by však navzájem oddělené, protože haviřovský sytém by fungoval již pod zvýšeným napětím 750V.

   Ve stavu praktické rozestavěnosti se nachází trasa ze sídliště Fifejdy přes Výstavní ulici
na Mírové náměstí ve Vítkovicích (připraveny trakční stožáry i měnírenská kapacita). Podobně je
na tom i uvažovaná odbočka z trati do Mariánských Hor k Dolu Jan Šverma. Trolejbusů se má dočkat i rekreační oblast v Antošovicích za Hrušovem na druhém břehu Odry. Trať má vést
z Hrušova přes Koblov a variantně být ukončená již u dolu Koblov. Realizuje se až později
a navíc velmi krátká – jen do Koblova.

   Rozvoj trolejbusů se nakonec soustředí na zahuštění sítě na Slezské Ostravě a ani zde
se nepodaří realizovat vše plánované. Staví se dvojice tratí k Dolu Rudý říjen (Heřmanice) »
z michálkovické a z hrušovské větve. Jejich význam snižuje poměrně nízké osídlení kolem tras
i fakt, že samotný důl následně projde likvidací a přepravní poptávka je tak minimální. Neuskutečňuje se ani návazný úsek, který měl vést od zastávky Dolina do Michálkovic
po Vrbické a Briketářské ulici.

   V předstihu před dokončením nového Mostu Pionýrů se ruší provizorní trasa přes ženijní mosty navazující na Matiční ulici a trolejbusové linky se odklání přes Most Miloše Sýkory. S předáním nového přemostění se otevírá také tzv. estakáda Bazaly - náhrada staré Michálkovické ulice, po níž se původní trolejová trasa ruší, zůstává pouze krátký úsek s nově zbudovanou smyčkou Bazaly.

   Jednou z posledních nově zbudovaných tratí světlého období renesance elektrické trakce
v Ostravě se stává spojnice michálkovické a heřmanické tratě obsluhující sídliště Muglinov. Ještě do konce tisiceletí se realizuje odbočka z hrušovské tratě do Koblova, trolejbusy poprvé překračují tok řeky Odry. Jde o zkrácenou variantu původně uvažovaného spojení až k dolu Koblov. Trasa se nakonec stává i náhradní konečnou za zrušenou hrušovskou smyčku. Celá původně sídelní vilová oblast Hrušova značně utrpěla během ničivých povodní v roce 1997 a bylo rozhodnuto o její přeměně na průmyslovou zónu. Původní trolejbusová smyčka Hrušov navíc překážela ve stavbě dálničního tahu na Bohumín, proto došlo k jejímu zrušení a během úprav komunikací bylo částečně přeloženo vedení trati do Koblova.

   Slibně nastartovaný stavební rozmach sice ustává již v 90. letech, přesto se daří výrazným způsobem trolejbusový provoz jako celek modernizovat a to především v oblasti trakčního vedení
a napájecí sítě. Přechází se plošně na systém podvěsných výhybek Kummler–Matter, později na moderní tahové výhybky, čímž se daří zvyšovat průjezdnou rychlost vozidel přes tato kritická místa a tím i vylepšovat celkový obraz trolejbusů, jakožto svižného dopravního prostředku. Obnovuje se také vozový park a objevují se první nízkopodlažní vozy.

   V období padesátiletého jubilea – v roce 2002 se dále uvažuje s rozvojem trolejbusů v Ostravě, především však v podobě dílčích, nepříliš dlouhých trasách. Jedním je úsek od Revírní bratrské pokladny přes Františkov k Mostu Miloše Sýkory, na části se dokonce vztyčují trolejové stožáry, dokončení však brání (dodnes) nevyřešená nevyhovující šíře ulice Na Baranovci v místě její serpentiny. V obvodu Slezské Ostravy se rovněž počítá s krátkým prodloužením michálkovické trati a s odbočkou z heřmanické trati po Koněvovo a Vrbické na točnu Záblatská. V centru města se uvažuje s obnovou trolejbusového spojení k Výstavišti (na Smetanovo náměstí), avšak v odlišné trase, vyhýbající se Masarykovu náměstí. K chystanému terminálu Hlučínská má vést odbočná větev od Sadu Boženy Němcové. Další terminál, který se nakonec později podaří realizovat, je zamýšlen v Hulvákách.

   Na skutečný nový úsek trolejí si Ostrava počkala až do druhé dekády nového století,
kdy se v rámci revitalizace oblasti bývalé koksovny Karolina a po zřízení nákupního centra staví odbočka z Českobratrské po Porážkové a K Trojhalí ukončená prozatím na kruhovém objezdu
s výhledovým pokračováním přes revitalizované území bývalého výstaviště Černá Louka
a Havlíčkovo nábřeží až k Mostu Miloše Sýkory, čímž by vznikl okruh kolem centra města.
Krátké, ale významné, je prodloužení mariánskohorské větve ze smyčky Sokola Tůmy
na konečnou Hulváky, kde vznikl plnohodnotný přestupní bod na tramvaje.

   O mnoho významější je však stavba dlouhá desetiletí uvažovaného trolejbusového spojení
na Slezské Ostravě jihovýchodním směrem od Mostu Miloše Sýkory po Těšínské na nově budovaný terminál Hranečník. Ten se nově stává konečnou pro příměstské linky z Havířova a okolí a je výrazně omezeno zajíždění autobusů do centra města a dopravní zátěž převedena
na elektrickou trakci (tramvaje a trolejbusy). Trať na Hranečník by se dala označit
jako možný zárodek pro expanzi sítě na území Radvanic, Bartovic atd.

   Na počátku roku 2018 se s Ostravou rozloučily poslední vozy legendární řady 14 a 15Tr nahrazené nízkopodlažními 26 a 27Tr. U nových krátkých trolejbusů je to první dodávka ve verzi
s pomocnou trakční baterií pro dojezd mimo úseky opatřené trolejovým vedením. Této možnosti bylo v zápětí využito pro prodloužení linky z Hranečníku do Radvanic a na druhé pro závlek
přes sídliště Kamenec a Bazaly po staré Michálkovské. Počítá se s takovým provozovem i na části okružní trasy kolem centra města přibližně od Smetanova náměstí po Pivovarské a Havlíčkovo nábřeží k Mostu Miloše Sýkory, alespoň o tom tak hovoří nejnovější investiční záměr výstavby nových komunikací na území Nové Karoliny.

   Možnosti dalšího rozvoje závisí nejen na přísunu finančních prostředků, ale také silně
na ochotě do dalších tratí investovat. Bohužel spolu s výměnou vedení dopravního podniku byla
do té doby pevná pozice trolejbusové dopravy v rámci ostravské aglomerace narušena postojem ředitele DP, který se těsně před oslavami 65 let od zahájení provozu trolejbusů v roce 2017
nechal veřejně slyšet, že stého výročí se již trolejbusy nedočkají, neboť budou nahrazeny "moderními" výkonnými elektrobusy (!) Bohužel taková prohlášení pak často pohřbívají i léta připravované projekty, nebo jejich realizace o mnoho let odsouvají. Není nyní tedy vůbec jisté,
zda se podaří dokončit trolejbusové spojení přes Františkov, léta převracená myšlenka izolované sítě na sídlišti Poruba (prakticky samostatném městě s téměř 70 000 obyvateli) se rázem přesouvá téměř do utopické roviny.

   I tak lze stále ostravský trolejbusový provoz možno řadit ke špici v kvalitativním žebříčku v ČR, samotné trolejové vedení snese srovnání s vysokou úrovní švýcarských trolejbusových systémů.
 Dopravce Dopravní podnik Ostrava
 Schémata Kompletní síť MHD | Trolejbusové linky


Schéma sítě MHD: 12/2014 | 12/2016 | 3/2018


Sít elektrické MHD: 2011 | 7-8/2011 | 9/2012 | 3/2013 | 5/2013 | 2013 | 10/2014


Trolejbusové linky: 9/2013 | 7/2015 | 2/2016 | 4/2017 | 12/2017 | 3/2018 | 1/2020


Dobová schémata: 1964 | 1969 | 1972 | 1974 | 1978 | 1980 | 1983 | 1989


Dobová schémata: 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 4/1995 | 9/1995 | 9/1995


Dobová schémata: 2/1997 | 11/1997 | 11/1997 noční | 1999 | 2002


 Linky Denní Noční Celkem
9 3 12
Celotýdenní Jen prac. dny
10 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
ZMĚNA PROVOZU TROLEJBUSŮ

Z důvodu mimořádné situace kolem pandemie koronaviru, vyhlášení nouzového stavu
a omezení volného pohybu obyvatelstva dochází k redukci městské dopravy v Ostravě
včetně provozu trolejbusů. Od 4.3.2020 je zaveden celotýdně nedělní jízdní řád,
od 25.5.2020 jsou vybrané linky posíleny v přepravních špičkách.
101 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Most M. Sýkory –
Slezská Ostrava, radnice /Z/ – Ústřední hřbitov /Z/ – HRANEČNÍK – (LDN – Míroděv /Z/ – RADVANICE, LUDVÍKOVA)
celotýdně
102 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Husův sad – Českobratrská –
Hornopolní – Ahepjukova – Strmá – HULVÁKY
celotýdně
103 KOBLOV – Žižkova /Z/ – Bohumínská – Sad B. Němcové –
Vozovna trolejbusů – Nová radnice –
Husův sad – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
pracovní dny
104 MICHÁLKOVICE – Na Jánské /Z/ – ZOO –
Revírní br. pokladna – Most Pionýrů – Husův sad –
Českobratrská – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
celotýdně
105 KOBLOV – Žižkova /Z/ – Mexiko –
Kamenec – Náměstí J. Gagarina –
Most M. Sýkory – Husův Sad – KAROLINA U LÁVKY
celotýdně
106 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Most M. Sýkory – Náměstí J. Gagarina – Jaklovecká /Z/ – Revírní br. pokladna / (Kamenec - Bazaly)
Koněvova /Z/ – Dolina /Z/ – DŮL HEŘMANICE
celotýdně
107 HRANEČNÍK – Ústřední hřbitov /Z/ –
Slezská Ostrava, radnice /Z/ – Most M. Sýkory –
Husův sad – Sídliště Fifejdy – Hornopolní – Husův sad –
Most M. Sýkory – Slezská Ostrava, radnice /Z/ –
Ústřední hřbitov /Z/ – HRANEČNÍK
polokružní,
celotýdně
108 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Betonářská /Z/ –
Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám. J. Gagarina –
Most M. Sýkory – Husův sad – Českobratrská –
Sídliště Fifejdy – Strmá – HULVÁKY
celotýdně
109 DŮL HEŘMANICE – Betonářská /Z/ – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory –
Husův sad – Českobratrská – Sídliště Fifejdy –
Strmá – HULVÁKY
pracovní dny
111 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Most M. Sýkory – Nám. J. Gagarina –
Revírní br. pokladna – ZOO – Na Jánské /Z/ – MICHÁLKOVICE
noční,
celotýdně
112 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Betonářská /Z/ –
Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám. J. Gagarina –
Most M. Sýkory – Husův sad – Českobratrská –
Hornopolní – Ahepjukova – Strmá – HULVÁKY
noční,
celotýdně
113 MICHÁLKOVICE – Eldorádo – Briketářská /Z/ –
Brigádnická /Z/ – Záblatská /Z/
– Koněvova /Z/ –
Revírní br. pokladna – Most M. Sýkory –
Nová radnice – Vozovna trolejbusů –
Sad B. Němcové – Žižkova /Z/ – KOBLOV
noční,
celotýdně
Vysvětlivky
MICHÁLKOVICE- základní konečná zastávka
(RADVANICE, LDN)-konečná zastávka vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(Kamenec - Bazaly)


-


trasa vybraných spojů jedoucích mimo úseky
opatřené trolejovým vedením
Eldorádo - zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
/Z/- zastávka na znamení
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   V současnosti vlivem mimořádné situace kolem pandemie koronaviru dochází k omezení provozu ostravské MHD včetně trolejbusů. Od 4.3.2020 jsou na všech linkách zavedeny nedělní jízdní řády. Dvojice linek provozovaných jen v pracovní dny (103 a 109) se tak po dobu tohoto stavu ruší úplně.

   Úprava přichází až s rozvolňováním mimořádných opatření, od 25.5.2020 se obnovuje provoz
na linkách 103 a 109 a některé další se posilují během časů přepravních špiček. Nedělní jízdní řády zatím zůstávají v platnosti.


 » INFO na webu DPO   Od 1.3.2020 je upravena trasa noční trolejbusové linky č. 113. Ta již nezajíždí k Dolu Heřmanice, nýbrž ze zastávky Koněvova je odkloněna přes Záblatskou a Briketářskou do Michálkovic.
Ve shodné trase se již v 80. letech plánovala vystavět plnohodnotná trolejbusová trať,
ze záměru však i přes opakované pokusy nakonec sešlo. V současnosti tak tudy jezdí
pouze parciální trolejbusy vybavené pomocnými trakčními bateriemi.


 » INFO na webu DPO
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Od 2.9.2018 došlo k prodloužení vybraných spojů linky 101 z konečné Radvanice, LDN
na točnu Ludvíkova, trasu (už od terminálu Hranečník) obsluhují pouze vozy s pomocnými
trakčními bateriemi, protože na celém úseku není vybudováno vrchní vedení.

   Velká změna linkového vedení trolejbusů proběhla 4.3.2018 spolu s předtím provedenou dodávkou nových vozů vybavených pomocným pohonem v podobě trakčních baterií.
Díky nim nově dvojice linek (101 a 106) zajíždí i do míst, kde není nataženo vrchní vedení.
Linka 101 jezdí na území Radvanic k LDN a l. 106 polovinou spojů obsluhuje sídliště Kamenec, Bazaly a zástavbu kolem staré Michálkovské ulice, kudy dříve vedla původní trasa trolejbusové trati do Michálkovic. Spolu s provedenými změnami došlo ke zrušení málo vytížené linky 110.

   Významně se vedení trolejbusových linek dotýká otevření nové trolejbusové trati
na terminál Hranečník uskutečňující se 28.2.2016. Mění se trasa linky 101 (z konečné Bazaly převedena na Hranečník), zavádí se linky 107 – okružní z Hranečníku přes sídliště Fifejdy a zpět,
dále 110 s trasou Náměstí Republiky – Hranečník.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
70 7 77
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
ŠKODA Výrobce 8Tr6 29II. Zlín 1958-74 1996
14Tr 1 (Služební) 1984-1992 9TrH23 82 1977-1988 1990
21Tr 11 1997-2002 14Tr05 3129 1985-2007 2007
26Tr 23 2010-2018 14TrM 3258 1992-2017 2018
27Tr 11 2010-2018 15Tr03 3510 1990-2018 2018
SOLARIS Výrobce 17Tr 3902 1997-2006 2006
12AC 17 2003-2015 Tatra T400 26II. Praha 1954-67 2006
15AC 4 2003-2007 Historická vozidla jsou v péči
Kroužku přátel MHD Ostrava.
18AC 1 2006
SOR Výrobce
TNB 12 1 2011
TNB 18 1 2011
Souhrn všech typů trolejbusů ostravského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 17, 21, 26, 27Tr, Sanos 200Tr
TATRA   T400
SOLARIS   Trollino: 12, 15, 18AC
SOR   TN 12A, TN 12C, TNB 12, TNB 18
Poznámky
1/2018 - Ukončení provozu trolejbusů ŠKODA 14Tr.

3.3.2018 - Ukončení provozu trolejbusů ŠKODA 15Tr.

1/2019 - Vyřazení a šrotace prototypového vozu SOR TN 12C.
   Bývalé ostravské vozy v jiných historických sbírkách »

» 14Tr07 č. 3238 (Soukromá osoba - Plzeň / deponován v Bohumíně) »»»Trolejbus je na PRODEJ.

» 17Tr č. 3901 (Škoda Plzeň resp. Škoda Bus Club - vystaven v Muzeu dopravy Strašice)

» 17Tr č. 3903 (Technické muzeum Brno)

» SOR TN 12A č. 9999 » násl. provoz – Teplice č. 100 (Muzeum Velkých volantů Loučeň)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 2 3
Vozovna Vznik Zánik
Hrušov
1952 1954
Michálkovice
1953 1954
SOKOLSKÁ
1954 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
Oficiální stránky dopravce
Seznam trolejbusových linek
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
Na jednotlivá období rozdělený článek,
stručně pojednávající o historii MHD v Ostravě.
   KODIS
Oficiální stránky Koordinátora
ostravské integrované dopravy
Podrobná evidence ostravských trolejbusů
Stránky naplno se věnující dění a popisu
MHD v Ostravě včetně trolejbusové trakce.
Oficiální stránky ostravského sdružení
   SPVD - Ostrava
Informace o ostravské MHD na portálu SPVD.
Článek o trolejbusech v Ostravě
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
Již téměř spící portál ČNDS a postarší článek
o historii trolejbusů v ostravské aglomeraci.
MHD Zastávka - Ostrava
9/2004 | 7/2007 | 12/2012
1/2017 | 12/2018
Postřehy a fotografie z návštěv
ostravského provozu MHD v různém období.
Velké množství pěkných snímků ostravské MHD (včetně trolejbusů) z různého časového období.
   IMHD.sk - Ostrava
Směsice snímků (včetně mnoha historických) ostravské MHD.
Stránka ostravské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí ostravské MHD ze současnosti i minulosti.
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 27Tr pro Ostravu při zkušebních jízdách v Plzni.
Kloubová 15Tr03/6 č. 3511 najíždí do nástupní zastávky smyčky Michálkovice kolem areálu technické památky - budov bývalého dolu Michal,
dnes sloužícího jako hornické museum. Trolejbus dne 3.3.2018 uzavřel
jednu z kapitol ostravského provozu spojenou s legendárními vozy 14 a 15Tr.
Ostrava (CZ)  28.7.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 28.5.2020