Základní popis stránky Plná verze této stránky


ÚSTÍ NAD LABEM Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
15. 1.7.1988 - 13 76 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky
Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


Zahájení trolejbusového provozu - 1.7.1988

               "Těžká" devadesátá

       Galerie typů trolejbusů v Ústí nad Labem

                      Základní informace
   Tradice elektrické městské dopravy v Ústí nad Labem sahá do roku 1899, kdy byl zahájen provoz tramvají na úzkém rozchodu 1000mm. Systém tratí postupně pokryl prakticky veškeré přepravní směry ve městě a jejich síť zahrnovala i úseky do okolí města a přilehlých obcí (Chabařovice, Trmice, Neštěmice, Varvažov a Telnice v Podkrušnohoří). Svou velikostí šlo o největší český tramvajový provoz na úzkém rozchodu, jehož slibný rozvoj trval až do počátku 60. let, kdy vlivem souběhu různých okolností začaly být tramvaje vytlačovány autobusy. K úplnému zrušení došlo
v roce 1970 a krajské město tak zůstalo napospas emisní a nehospodárné autobusové dopravě.

   Ústecký trolejbusový provoz proti tomu patří k těm mladším v rámci republiky, jeho vznik
iniciovala renesance elektrické městské dopravy probíhající v Československu od počátku 80. let. Díky značně znečištěnému ovzduší města jako centra chemického průmyslu dostává
Ústí nad Labem absolutní preferenci, výstavba trolejbusového systému se rozbíhá roku 1984
a vlastní provoz se zahajuje již roku 1988. Díky systematické a komplexní výstavbě trolejové sítě brzo trolejbusy přebírají funkci nosného dopravního systému a do té doby dominantní autobusy
plní jen doplňkovou roli.

   Úvahy nad zavedením trolejbusů do ústecké MHD jsou však mnohem starší, první pocházejí
ještě z počátku 20. století, kdy se prověřuje obsluha návazných úseků na síť tramvají pomocí
tzv. historických trolejbusů (Ústí - Vaňov; Krásné Březno - Neštěmice; Předlice - Trmice).
Během období první republiky se uvažuje zavedení již moderních trolejbusů s tyčovými sběrači
na Střekov a z Předlic do Chabařovic.

   Poválečná léta přinášejí několik návrhů: jednotlivých tratí (Božtěšice - Bukov - Klíše - Předlice); jako náhrady za tramvaje (do jižní části Vaňova, z Krásného Března do Neštěmic); ucelenější sítě
(z centra do výše položených části Střekova, na Skřivánek, celek spojený s Vozovnou Předlice
přes Klíši). Nápad zavést trolejbusy se objevuje i během období likvidace tramvajové dopravy
v druhé polovině 60. let. Síť má zahrnovat opět trasu z Předlic přes Klíši do centra na Předmostí,
do této páteře by se napojovaly větve do Všebořic, na Severní terasu a na Skřivánek přes Důlce. Ač je projekt v pokročilém stádiu realizace, nakonec je roku 1969 odvolán, tramvaje zrušeny úplně a Ústí je pak na dlouhá léta pouze "rájem" autobusů.

   Skutečně seriózně se o výstavbě plnohodnotného trolejbusového systému začíná uvažovat počátkem 80. let, kdy zhoršující se úroveň životního prostředí a zvláště tíživá situace zásobování ropou a jejími produkty (po několika ropných šocích v průběhu 70 .let) jsou dost výmluvnými argumenty pro neudržitelnost stávajícího systému MHD založenému na velkém množství autobusů. Nové řešení má spočívat v kombinace autobus-trolejbus s trolejbusy jako nosným dopravním prostředkem, jehož vozový park budou tvořit velkokapacitní tj. kloubová vozidla. Plán realizace celého díla je rozložen mezi léta 1984 - 2000, přičemž první etapa zahrnuje výstavbu páteřní trasy ze Všebořic, kde se počítá se samostatnou vozovnou, přes Bukov, centrum města, serpenitny Důlce na Severní Terasu s odbočnou tratí na Stříbrníky.

   Stavební práce probíhají postupně, po dodání prvního trolejbusu (řady 14Tr) se 3.11.1987 tento poprvé rozjíždí vlastní silou, na trati ze Severní Terasy na Stříbrníky zprovozněné pro zkušební jízdy a zácvik řidičů. Následující rok je páteřní trasa sjízdná až po smyčku Holoměř, navazující úsek do Všebořic se dokončuje až později. Pro zahájení provozu obdrží ústecký DP celkem 5 trolejbusů ŠKODA 14Tr, jde o mírné provizorium, neboť celý provoz je jinak koncipován pro článková vozidla, jejichž výroba však teprve nabíhá.

   Slavnostní zahájení trolejbusového provozu probíhá 1.7.1988. První linka obdrží číslo 51,
vede v trase Holoměř - Mírové náměstí - Stříbrníky a její provoz je v počátku pouze symbolický. Čeká se na první trolejbusy 15Tr z ověřovací série prioritně určenou právě pro Ústí. Po jejich dodávce může být rozšířen provoz na lince 51 a zprovozněna celá páteřní trasa Všebořice - Severní Terasa obsloužená linkou 52, první skutečně významnou nahrazující vytížené autobusové linky. V rámci této etapy výstavby trolejbusového provozu je ještě za ušetřené finanční prostředky vystavěna trasa na Skřivánek přes serpentiny Roosveltovy ulice a sídliště Hornická na Severní Terasu. Se zpožděním se dokončuje také nová vozovna, otevřená pro provoz v roce 1990.

   Během 90. let je plynule pokračováno s postupnou elektrifikací významných autobusových linek
a trolejbusy tak získávají stále větší pole působnosti, čemuž odpovídá i rozšiřující se flotila, nyní již výhradně kapacitních kloubových vozidel - ŠKODA 15Tr několika sérií a provedení včetně verze "M" tj. po modernizaci. Jejich dodávky souvisí s otevíráním nových traťových úseků, kteréžto jsou:
z Předmostí na Krásné Březno s rozvětvením na smyčku Přemyslovců (Žežická) a Pod Vyhlídkou; od Polikliniky na Klíši; spojka na Severní Terase po Třídě Sociální péče; od Divadla do Předlic;
z Krásného Března do Neštěmic s větvením na sídliště Skalka a do Mojžíře.

   Touto soustředěnou výstavbou získávají trolejbusy dominantní pozici v rámci MHD, celkově však provoz na přelomu tisiceletí mírně stagnuje vlivem tlaku na snižování nákladů, klesá vypravenost, budování dalších původně plánovaných úseků (na Střekov a dále až do Brné; Předlice - Trmice
a Předlice - Chabařovice, paralelní trať ve Všebořicích) se odkládá nebo přímo ruší. Vozový park
je doplňován velmi zvolna, první nízkopodlažní trolejbusy reprezentují ostrovské kloubové 22Tr (provozované jen zde a v Brně).

   Oživení přichází výstavbou odbočky z předlické trati k hypermarketu Globus (na území Trmic)
a později otevřením trati z Holoměře přes sídliště Vinařská a kolem přemístěného areálu Masarykovy nemocnice na Bukově s druhým koncem na Severní Terase. Pro její obsluhu nízkopodlažními vozidly objednává DP u závodu ŠKODA Electric šestici bezbariérových 25Tr.
Ještě do konce první dekády se daří splnit dávný záměr přivedení trolejbusové trakce na pravý břeh Labe - na Střekov. Trasa vede z Předmostí po mostě Dr. E. Beneše, dále na Kamenný vrch a skrze horní oblasti Střekova na točnu Karla IV. K poslední zásahům v síti pak patří vybudování jednostopé trati po Malé Hradební kolem Hlavního nádraží a pomocné smyčky Panská v centru města.
V nedávné době došlo vlivem výstavby kruhové křižovatky v Předlicích k vytvoření propojky mezi úseky do Starých Předlic a ke Globusu, která má posloužit k optimalizaci linek v této oblasti.

   Ústecký provoz silně ovlivňují občasné povodňové situace na Labi (2002, 2006, 2011, 2013),
kdy většinou dochází k zaplavení jediné spojnice centra a severovýchodního sektoru trolejbusové sítě (Krásné Březno, Neštěmice). Během těchto mimořádností fungují navzájem segregované systémy, neboť stále chybí propojka mezi Stříbrníky a Krásným Březnem po Výstupní ulici.

   Během druhého desetiletí nového tisíceletí se dopravce potýká s příliš pomalou obnovou vozového parku trolejbusů vlivem nedostatku financí i možností čerpání prostředků z dotačních titulů EU. Situace se řeší jednak nákupem ojetých kloubových vozů 15Tr(M) z jiných měst
(Hradec Králové, Plzeň), nízkopodlažních krátkých trolejbusů 21Tr, jednak zahájením modernizačního programu dosavadních ústeckých 15Tr, z nichž některé generální opravou
projdou až v dalekém Szegedu v Maďarsku. Tato akce pomůže s revitalizací flotily a značně navýší životnost osvědčených ostrovských vozů. Krom pořízení dvojice patnáctimetrových vozů 28Tr
v roce 2011, se potřebné finance na zcela nové trolejbusy podaří získat až roku 2015,
uhradí se tak 26 moderních nízkopodlažních vozidel. Z toho desítka kloubových má speciálně
pro Ústí vyvinutý pohon střední nápravy, (zadní se v místním prostředí příliš neosvědčil, přesto
však stále nejlepší se ukazuje pohon obou náprav, který dosud není na českém trhu nabízen).

   V současnosti zažívají ústecké trolejbusy opět mírnou stagnaci. Vozový park byl sice nedávno obnoven, a to poprvé parciálními vozy tj. s pomocným bateriovým pohonem pro jízdu i mimo trolejové vedení. Jejich pořízení se však uskutečnilo primárně pro zajištění provozu na Střekov během plánované dlouhodobé výluky mostu Dr. E. Beneše (po objížďce přes nezatrolejovaný Mariánský most), nikoliv pro možné rozšíření provozu "mimo dráty". Výstavba nových trolejbusových tratí vázne, chybí důležité propojení Stříbrníků přes Výstupní ulici na Krásné Březno, kde jezdí autobusy v hustém intervalu a překonávají přitom značný výškový rozdíl.

   Představitelé DP i města se nyní orientují na současný výstřelek - vodík, do nějž vkládají
velkou budoucnost ústecké MHD. Neskrývané nadšení i nekritické přijímání nové a nijak zvlášť vyzkoušené technologie může v budoucnu vést k vysokým finančním nákladům, přičemž
o ekologických přínosech tohoto pohonu lze směle pochybovat. I když DP bude mít "čistý" zdroj vodíku z místní chemičky, až 96% světové produkce vodíku pochází ze zemního plynu » neobnovitelného zdroje. Kvůli této technologii bude třeba vystavět zcela nové zázemí, plničku, dodržovat přísné bezpečnostní opatření proti výbuchu (vodík tvoří se vzduchem vysoce třaskavou směs a udržet jej zatěsněný v nádobách je velmi náročné).

   Mnohem přínosnější by bylo věnovat veškerou aktivitu a objem prostředků do řádného rozvoje ústeckých trolejbusů, které za 30 let prokázaly svoje kvality v náročném terénu města, jejich technologie je vyzkoušená, léty prověřená, s vysokou životností a jejich potenciál uplatnění
zdaleka není vyčerpán. Mohou být také považovány za důstojné nástupce tramvají, jejichž provoz byl účelově ukončen roku 1970 a město chemického průmyslu pak bylo na dlouhá léta odkázáno
pouze na autobusy. Trolejbusová trakce výrazně napomohla k ozdravení ovzduší města
a svou přítomností staví Ústí nad Labem na vyšší úroveň než např. blízký Děčín,
kde byly trolejbusy zrušeny a zásahem tamní radnice nemohlo dojít k jejich obnovení.
 Dopravce    Dopravní podnik města Ústí nad Labem
 Schémata Kompletní schéma MHD - denní provoz

Orientační schéma linek MHD » denní provoz | »» noční provoz

Schéma linek: 2001 | 2006 noční | 2007 | 2009 | 2013 | 2016 | 2016 noční


Schéma linek: 2018 | 2018 noční | 2018 | 2018 noční

Otevření trati na Klíši | Síť v roce 1998 | Schéma trolejbusové sítě v roce 2011
 Linky Denní Noční Celkem
11 2 13
Celotýdenní Jen prac. dny
10 3
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
51 MÍROVÁ – Severní terasa - Sociální péče – Hilarova –
Hraničář – Mírové náměstí – Vojanova – Jungmannova –
Krásné Březno – OD Květ – SKALKA
celotýdně
53 SEVERNÍ TERASA – Mírová – Krušnohorská –
Hornická – Hilarova – Hraničář – Mírové náměstí –
Důlce /Z/ – Malátova – Stříbrníky – DOBĚTICE TOČNA
pracovní dny
54 VŠEBOŘICE - Bukov – Beethovenova –
Hraničář – Mírové náměstí – Důlce /Z/ –
Malátova – Stříbrníky – DOBĚTICE TOČNA
celotýdně
55 (SEVERNÍ TERASA) – MÍROVÁ – Krušnohorská –
Hornická – Hilarova – Hraničář – Mírové náměstí –
Vojanova – Výstupní – ŽEŽICKÁ
celotýdně
56 VŠEBOŘICE - Bukov – Beethovenova – Hraničář –
Mírové náměstí – Vojanova – Výstupní – Krásné Březno –
Na Sklípku – Kanon – POD VYHLÍDKOU
celotýdně
57 KLÍŠE LÁZNĚ - Na Popluží (T) – Kampus – Hraničář –
Mírové náměstí – Vojanova – Jungmannova –
Krásné Březno – OD Květ – MOJŽÍŘ
celotýdně
58 KLÍŠE LÁZNĚ - Na Popluží (T) – Kampus – Hraničář –
Mírové náměstí – Vojanova – Výstupní –
Krásné Březno – OD Květ – SKALKA
špičky dnů školního vyučování
59 KLÍŠE LÁZNĚ - Na Popluží (T) – Kampus – Hraničář –
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – Vojanova – Jungmannova –
Krásné Březno – Na Sklípku – Kanon – POD VYHLÍDKOU
špičky dnů školního vyučování
60 MÍROVÁ - Severní terasa – Masarykova nemocnice –
Vinařská – Beethovenova – Hraničář –
Hlavní nádraží (T) – Mírové náměstí (Z) – ZPA /Z/ –
Kamenný vrch – Novosedlické náměstí – KARLA IV.
celotýdně
61 STARÉ PŘEDLICE - Nové Předlice – {Globus} –
Západní nádraží – DIVADLO - Mírové náměstí – Důlce /Z/ –
Malátova – Stříbrnická – Mírová – SEVERNÍ TERASA
celotýdně
62 GLOBUS - Nové Předlice – Západní nádraží –
DIVADLO – Hlavní nádraží (T) – Mírové náměstí (Z) –
ZPA /Z/ – Kamenný vrch – Novosedlické náměstí – KARLA IV.
celotýdně
43 SEVERNÍ TERASA - Mírová – Krušnohorská –
Hornická – Hilarova – Hraničář – Mírové náměstí –
Důlce /Z/ – Malátova – Stříbrníky – DOBĚTICE TOČNA
noční
celotýdně
46 VŠEBOŘICE - Bukov – Beethovenova – Hraničář –
Mírové náměstí – Vojanova – Výstupní – Krásné Březno – Zahradnický podnik – POD VYHLÍDKOU
noční
celotýdně
Vysvětlivky
VŠEBOŘICE- základní / mezilehlá konečná zastávka
(SEVERNÍ TERASA)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
{Globus}- zastávka obsluhovaná pouze vybranými spoji
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
/Z/- zastávka na znamení
Poznámky

Linky 57, 58 a 59 jsou v podstatě polookružní s výchozími zastávkami Mojžíř resp. Skalka resp. Pod Vyhlídkou. Konečná Klíše, Hvězda
je víceméně formální (uvádí se na směrových tabulích), ale vozy z ní
bez delšího prodlení odjíždějí zpět do výchozí zastávky.

Hlášení zastávek

Hlasem ústecké MHD je paní Dagmar Hazdrová (*1933) a odpovídá provedením i gongem pražskému hlášení (resp. jeho starší verzi).
Ukázka: Příští zastávka: Závody Průmyslové Automatizace – zastávka na znamení

Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   1.7.2020 došlo v ústecké trolejbusové dopravě k malé revoluci. V rámci úprav obsluhy oblasti Předlic a požadavku na rozdělení linky 57, ruší se dlouholetá stálice - linka č. 52 a obsluhu Klíše přebírá právě 57čka. Zavádí se zcela nová linka č. 61 kombinující původní trasy linek 52 a 57.
Jezdí ze Severní Terasy přes Malátovu a Důlce na Mírové náměstí a k Divadlu, kde ca. polovina spojů končí a vozy se otáčí přes obratiště Panská. Zbylé pokračují do Starých Předlic, většinou se závlekem přes Globus. U linky 62 byl díky tomu omezen provoz ke Globusu, kam nově zajíždí rovněž jen ca. polovina spojů, druhá končí u Divadla a cestujícím je garantován přestup
na návazné spoje linky 61 a obráceně.

   Drobná změna proběhla také u linek 53 a 55, kdy 53ka se nově prodlužuje z Mírové
na Severní Terasu, 55ka se až na pár spojů naopak zkracuje pouze na točnu Mírová.


 » INFO na webu DPMÚL    »» Článek na portálu Vlčoun.cz    »» Článek na portálu Vlčoun.cz
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Od 17.4.2020 do 31.7.2020 probíhaly stavební práce u trmického Globusu znemožňující průjezd, klasických trolejbusů. Na linku 62 jsou proto nasazeny nové parciální vozy vybavené trakčními bateriemi pro dojezd i mimo trolejové vedení, díky kterým překonávají vyloučený úsek.


 » INFO na webu DPMÚL
   Mezi 30.9.2019 a 1.12.2019 probíhá výluka předlické trati kvůli celkovému uzavření křižovatky Tovární a Majakovského v Nových Předlicích, která se přebudovává na kruhový objezd. Výluka se dotýká linek 57 a 62, obě jsou zkráceny k Divadlu a obrací se přes smyčku Panská. Ve zbytku trasy je nahrazuje jediná, polookružní autobusová linka X v části dne obsluhující i hypermarket Globus. Na zmíněné křižovatce dochází k zcela novému řešení trolejového vedení, umožňující i jízdu (odbočení) od Globus do Starých Předlic a obráceně.


 » INFO na webu DPMÚL    »» Oficiální leták    »»» Trasa linky X
   K 9.12.2018 došlo v síti ústecké MHD k velkému přejmenování zastávek, z nichž některé nesly
v názvu jména zaniklých podniků či jinak již neaktuálních informací. Pro trolejbusy tak zmizel
na Krásném Březně "Zahradnický podnik" » změněn na "Na Sklípku", v Tovární ulici přišly "Dílny"
o dovětek "ČD" tj. původně Dílny Českých drah, podobně i Hlavní nádraží.


 » INFO na webu DPMÚL    »» Článek na portálu Vlčoun.cz
 Vozový park Provozní Historické Celkem
73 2 75
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
0 9 9 / ~12%
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
15Tr(M) 24 1989-2011 14Tr08 403 1988-2017 kandidát
21Tr(AC) 3 2013 15Tr02/6 501 1989-2015 kandidát
22Tr 3 2002-2003 Oba uvažované historické trolejbusy v současnosti stojí pod širým nebem ve Vozovně Všebořice,
jejich další osud není jistý, neboť oprava se neustále odsouvá.
25Tr 6 2006
27Tr 19 2014-2020
28Tr 18 2011-2015
Souhrn všech typů trolejbusů ústeckého provozu za celou dobu existence
ŠKODA   14, 15, 21, 22, 25, 27, 28Tr
Poznámky
   Slavnostní představení nových trolejbusů vybavených trakční baterií pro dojezd i mimo trolejové vedení proběhlo 30.1.2020 na Mírovém náměstí. Nové trolejbusy vycházejí z autobusových karoserií Solaris IV. generace, elektrickou výzbroj
a celkovou montáž zajistil závod ŠKODA Electric Plzeň - Doudlevce.
   Na trojici vozů ŠKODA 22Tr probíhá dlouhodobě se táhnoucí generální oprava, po které půjde prakticky o nové vozy, které přispějí vozovému parku svou nízkopodlažností a dvoumotorovým řešením pohonu.
   9.2.2016 byl poslední provozní den poslední cedulové 15Tr (poslední ze série 15Tr02/6) č. 524.
 Poté již Ústí nad Labem dominují trolejbusy vybavené digitálními linkovými orientacemi,
 které obdržely i některé nerekonstruované 15Tr novějších sérií.
 Úplně poslední cedulový trolejbus pak zůstával už jen 14Tr č. 403.
               
   Během 90. a "nultých" let docházelo k omezování vypravenosti ústecké MHD
a prodlužování intervalů mezi spoji. Také díky postupně přicházejícím novým trolejbusům 15TrM, dochází r. 2003 k vyřazení a odprodeji pětice vozů 15Tr
z nejstarší dodávky » série 02/6 č. 502, 514, 525, 526, 529 do bulharské Varny.
   Pro nadbytečnost a jen nízké možnosti provozního využití byly roku 2001 čtyři
z původní pětice trolejbusů ŠKODA 14Tr, dodané pro zahájení provozu v roce 1988, odprodány do Maďarska » do Szegedu, kde postupně prošly modernizací na typ 14TrM. Krom jednoho vozu (ex. Ústí č. 404), který byl rok 2016 prodán
do ukrajinského Rovna, slouží segedínské dopravě dodnes.
   Ve všebořické vozovně se nachází také tento švýcarský trolejbus FBW pocházející ze zrušeného trolejbusového provozu ve městě Lugano, získaný
v roce 2001. Na snímku ještě v plném lesku a dobrém stavu. Bohužel již téměř 20-ti leté odstavení a v průběhu času zcizená elektrická výzbroj (atypická na napětí 1000V) proměnila toto unikátní vozidlo z roku 1966 již téměř ve vrak.
   Historické vozy (ex Ústí nad Labem) v jiných sbírkách »

» 15Tr02/6 č. 511 (ZHTA Jihlava)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
VŠEBOŘICE
1990 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMÚL
Oficiální stránky dopravce
   DÚK
Oficiální stránky krajské integrované dopravy.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence ústeckých trolejbusů
   K-report - TBUS v Ústí n/L
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná trolejbusům v Ústí nad Labem.
   K-r - TBUS v Ústí n/L - Fotky
Prohlížeč obrázků zaslaných do diskuze
portálu K-report o ústeckých trolejbusech.
   Zbynďova videogalerie
Bohatý set videí nejen z Ústí nad Labem.
   Vlčoun.cz
Pod záložkou "Ústecká doprava" se skrývá značné množství informací o ústecké MHD - aktuality, linkové vedení, tratě, provozní zázemí, vozový park, výluky, tarif aj.
   Vlčoun - Hlášení zastávek
Stránka se zvukovými stopami hlášení zastávek ústecké dopravy hlasem paní Hazdrové.
   Vlčoun - Hlášení zastávek - II.
Další nyní starší porce ústeckého hlášení.
   Vlčoun - starší verze
Starší verze portálu Vlčoun, rovněž
obsahující záložku Ústecká doprava.
   ČNDS - Ústí nad Labem
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se ústecké MHD.
   SPVD - Ústí nad Labem
Popis ústeckého trolejbusového provozu.
   Doprava.cx - MHD v Ústí n/L
Stručný popis ústeckého provozu,
seznam linek, tarifní podmínky
   Doprava.cx - Výluky v Ústí n/L
Informace o výlukách ústecké MHD
   Wikipedia - TBUS v Ústí n/L
Článek o trolejbusech v Ústí nad Labem
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Ústí n/L
4/2004 | 3/2006 | 5/2011 | 6/2015 | 5/2020
Postřehy a fotografie z návštěv
ústeckého provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Ústí nad Labem
Snímky z ústeckých ulic
od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Ústí nad Labem
Velké množství pěkných snímků
ústeckých trolejbusů, pořízených
v různém časovém období.
   IMHD.sk - Ústí nad Labem
Směsice snímků ústecké MHD.
Stránka ústecké elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí ústecké MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Ústí nad Labem
Popis a snímky z provozu ústeckých trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 27Tr pro Ústí v Plzni
Snímky a popis nových trolejbusů 27Tr pro Ústí při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro Ústí v Plzni
Snímky a popis nových trolejbusů 28Tr pro Ústí při zkušebních jízdách v Plzni.
Střídání generací - trolejbusy Škoda 15 a 28Tr na Mírovém náměstí,
které je zároveň důležitým dopravním uzlem ústecké dopravy.
Ústí nad Labem (CZ)  26.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 19.8.2020