Základní popis stránky Plná verze této stránky


K O Š I C E Slovensko
Pořadí Vznik Zánik Linek - celkem Vozů - 2019 Soustava
4. 27.9.1993 - 5 4 750V =
Provoz od roku 2015 pozastaven, v současnosti probíhají přípravy na obnovu.
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                                 


Základní informace
   Košický trolejbusový provoz náleží obdobím vzniku do závěrečné fáze renesance elektrické trakce, která v Československu (a rozpadem federace pak samostatně v jeho nástupnických státech) probíhala od 80. let minulého století. Košicím (jako ostatně většině slovenských měst)
se mohutný rozvoj trolejbusů zasahující zvláště české země na přelomu 40. a 50. let víceméně vyhýbá. I přestože existuje mnoho konkrétních záměrů, daří se v této době vybudovat síť
pouze v nedalekém Prešově.

   Košická MHD má bohatou historii od koňské, přes parní a později elektrickou tramvaj,
v 60. letech doplněnou o rychlodrážní trať k mamutímu komplexu Východoslovenských železáren.
Na počátku 80. let se počítá s výstavbou dvojice velkých celků panelových sídlišť - Košického vládného programu a Dargovských hrdinov, obou umístěných v kopcovitém terénu vždy na opačné straně města. Sklonově náročné poměry hovoří proti zavedení tramvají, naopak dávají zelenou trolejbusům, které se v té době těší z návratu oblíbenosti u nadřízených orgánů díky svým jednoznačným ekologickým přínosům i provozním vlastnostem právě při zdolávání převýšení.

   V první polovině 80. let se tak přechází od myšlenek k návrhům a projektům. Počítá se
se stavbou páteřní trati v trase západ - východ zhruba po severním obvodu města a paralelní trasy vedené přes centrum a kolem hlavního nádraží se stykovými místy obou u dnešní zastávky Hodonínska a na Lingově. Obdobně, i když s jistými obměnami přichází návrh z roku 1986. Výsledná realizace se pak ještě upravuje a rozsah výstavby výrazně redukuje.

   V první fázi se ještě roku 1986 započíná s budováním trolejbusové části dopravního závodu Hornádska - vozovny situované v severovýchodní okrajové části zvané Džungľa.
Události konce 80. let spojené se sametovou revolucí, politickými a hospodářskými změnami výstavbu další infrastruktury odsouvají až do prvních let následující dekády.

   V první etapě se natahuje trolejového vedení z konečné Lingov přes sídliště Darganských hrdinov, Hlinkovu a kolem OD Mier na obratiště Dom kultúry VSŽ (dnes Mlynská bašta) na okraji starého města. Součástí je také manipulační spojka do vozovny napojená zhruba u zastávky Vŕbová (TESCO, Džungľa). Stavba se dokončuje v létě 1993, v předstihu dodává český závod ŠKODA Ostrov nad Ohří kloubové trolejbusy řady 15Tr. První zkušební jízda se odehrává 2.9.1993.

   Slavnostní zahájení provozu se uskutečňuje 27.9.1993, kdy se zavádí trolejbusová linka
č. 70 s trasou Lingov - Dom Kultúry VSŽ. Zároveň se plynuje pokračuje na prodloužení trati
dále kolem centra, proto může dojít již roku 1995 k rozšíření provozu. Zavádí se další linka »
71 Lingov - Námestie Osloboditeľov. Z původní l. 70, prodloužené později na Nám. Osloboditeľov,
se stává pouze doplňková. Stavební ruch neustává, buduje se navazující úsek trolejbusové trati
z centra na západní okraj města na sídliště Košického vládného programu. Tam se roku 1998 prodlužuje z centra linka 71 při současné redukci autobusové obsluhy sídliště.

   Posledním rozšířením sítě se stává výstavba krátké navazující odbočky z trati na KVP u zastávky Cottbuská vedoucí na smyčku Myslava, Grunt (jako prakticky jen malá část uvažované okružní trati přes Myslavu a kolem jižního celku sídliště KVP uváděné v projektech z 80. let). Pro její obsluhu se zavádí linka 72, jezdící na většině trasy společně s linkou 71 a mající s ní proložený interval.

   Vlivem rozšíření sítě přichází roku 1999 dodávka nových trolejbusů pro narůstající provoz.
Jedná se o vozy inovované řady 15TrM a také krátké "sólo" trolejbusy 14TrM, kterých se používá především v obdobích snížené poptávky po přepravě. Touto akcí je však víceméně rozvoj košického provozu ukončen i přesto, že nedošlo k realizaci projektu z 80. let v plném objemu (nerealizovalo se např. jižní propojení centra a Lingova kolem hlavní železniční stanice nebo trať
z KVP do centra kolem nemocnice). Výsledkem tak byla nedokončená redukce autobusových linek do obou sídlišť, a to i z důvodu zachování spojení se železniční stanicí (hlavním nádražím).

   Počátkem nového tisiceletí již pomalu odeznívalo příznivé období renesance elektrické trakce a to hlavně u trolejbusů, proti nimž se v té době objevuje "alternativa" v podobě "ekologických" autobusů poháněných stlačeným zemním plynem (CNG). Košický DP se místo dalšího rozvoje své trolejbusové sítě vydal právě cestou plynofikace autobusů, což byl jeden z důvodů celkové stagnace provozu závislé trakce. Posílení jejího významu by bývalo nastalo, pokud by přišla
do realizace uvažovaná odbočka z lingovské trati na sídliště Ťahanovce - velkého sídlištního celku odkázaného jen na autobusy. Bohužel neustálé lavírování mezi tramvají a trolejbusem zhatilo
tuto myšlenku a ani téměř dvacet let poté nebylo ve zlepšení dopravy pokročeno.

   Od poloviny první dekády se začínají objevovat návrhy na redukci i úplnou likvidaci trolejbusové dopravy v Košicích. Známkou těchto snah se stává zrušení linky 70, jako i omezování vypravenosti na zbývajících linkách, či příprava odprodeje trolejbusů. Roku 2007 město a DPMK oficiálně oznamuje záměr ukončení provozu, proti čemuž se, (i díky příkladu Banske Bystrice,
kde trolejbusová doprava jen o málo také unikla likvidaci), zvedá vlna odporu místních obyvatelů
i nadšenců. Pod petici za zachování trolejbusů se podepisuje více než 10 000 signatářů a vedení města ji vezme na vědomí.

   Dochází k posunu situace, po změnách MHD v létě 2008 na obou trolejbusových linkách dochází k posílení provozu, zavádí se dokonce dvě nové, a to č. 73 Sídlisko KVP - Nám. Osloboditeľov (provozovaná však jen krátkodobě) a noční linka N71 ve shodné trase jako její denní varianta.
I přes tyto určité pozitivní kroky reálně nedochází ke změně přístupu k trolejbusům, pouze se oddaluje pokus o jejich likvidaci do období po fyzickém dožití vozidel a zařízení, zmrazen je jakýkoliv rozvoj nebo obnova vozového parku. Proto se v roce 2012 objevuje další návrh na zrušení provozu, podpořený nutností města a DPMK řešit v následujících letech především neuspokojivý stav tramvajových tratí, vyžadující velké investice a kvůli nimž se poukazuje na nemožnost financovat dál trolejbusový provoz.

   Redukce provozu trolejbusů přichází postupně, především díky přestárlosti vozového parku,
kdy se některé vozy bez náhrady odstavují. Pokusy sehnat finanční prostředky z EU na obnovu trolejbusového vozového parku nejsou úspěšné, přičemž město projevuje poměrně málo aktivity tyto peníze opravdu získat. Na linkách "pod dráty" se tak stále častěji objevují autobusy, zajišťující také obsluhu nízkopodlažních spojů. To vede k plíživé eliminaci trolejbusů z MHD, která vrcholí počátkem roku 2015.

   Záminkou k úplnému zastavení provozu je rekonstrukce tramvajových tratí v centru města,
během níž je nutné i dočasné snesení vrchního vedení trolejbusů v místech křížení.
Troleje se nicméně po dokončení prací vrací na své místo, trolejbusy však na své linky nikoliv. Provoz není oficiálně zrušen, infrastruktura zůstává nedotčená. Vozidla se odstavují ve vozovně, později se přetahují do areálu Bardejovská, kde čekají na svůj další osud. Část se "daří" odprodat dalším zájemcům.

   Mezi 31.1.2015 - 10.3.2019 je provoz trolejbusů v Košicích přerušen. V tomto období se uskutečňují pouze jízdy za účelem sjízdnosti trolejového vedení v centru po rekonstrukci a na jaře 2019 pro zachování licence na provoz trolejbusové dopravy. Tento čas se však už nese v jiné atmosféře a náhledu na trolejbusovou dopravu. Město totiž po posledních komunálních volbách zcela obměnilo své vedení a následně proběhly také změny v DPMK. Nový košický primátor
již před volbami slíbil obnovení fungování trolejbusové dopravy ve městě a na jaře 2019 bylo přistoupeno ke konkrétním krokům. Jelikož během krizového období došlo k vyřazení téměř
všech vozidel, není ihned možné obnovení dopravy v původním rozsahu.

   Návrat trolejbusů do košických ulic probíhá netradiční formou (prozatím pouze)
nedělních jízd tzv. Dobrého trolejbusu, za nějž je "oděn" jediný zbylý vůz ŠKODA 14TrM č. 2003.
Ten pendluje mezi KVP a Námestím Osloboditeľov v hodinových intervalech nedělních odpolední. Krom možnosti svézt se po dlouhé době tímto druhem veřejné dopravy má za cíl u cestujících propagovat myšlenku dobrovolnictví, neboť Košice nesou tento rok označení "Evropské hlavní město dobrovolnictví". Trolejbusová "linka", označená nejprve jako x71, poprvé "zasahuje"
do provozu 10.3.2019. Další neděle už trolejbus jezdí formálně jako linka 73, ale od 28.4.2019
je jeho trasa změněna kvůli rekonstrukci mostu na příjezdové komunikaci k sídlišti KVP.
Nově jezdí po trase bývalé linky 70 na Lingov.

   Aktivně pomoci k obnově košického provozu přichází také časopis Československý dopravák,
jež je od podzimu 2018 majitelem vyřazeného kloubového trolejbusu 15Tr. Ten svůj aktivní život prožil v severočeském Chomutově - Jirkově pod ev. č. 014, později byl zakoupen zmíněným periodikem pro akci Rozloučení s trolejbusy 14Tr v Opavě konané v listopadu 2018. Ještě před tím byl vzhled vozu upraven, tak aby evokoval opavské trolejbusy. Na oslavě pak byl hlavním lákadlem a středem pozornosti, neboť se jednalo o vůbec první kloubový trolejbus, který se pod opavskými trolejemi projel. Značný úspěch vyústil i ve snahy zachovat jej ve městě pro příležitostné
a nostalgické jízdy, což se však rozcházelo s názorem nového vedení DP.

   Vznikl tak nápad na jiné uplatnění pro tento vůz, který byl následně částečně opraven,
vzhledově upraven do stavu připomínajícího tovární provedení a koncem dubna 2019 představen jako "Československý trolejbus", jež bude bezplatně zapůjčen do Košic, kde pomůže (k alespoň symbolickému) návratu této trakce do MHD. "Patnáctka" svým vzhledem připomíná trolejbusy shodné řady, které byly roku 1993 dodány pro zahájení košického provozu. V nejbližší době dojde
k přepravě vozidla z Ostravy do Košic. Trolejbus původně jezdící na severozápadě Čech
bude nyní sloužit na východě Slovenska a jakoby symbolicky propojí bývalou federaci.

   Nezůstalo však jen u vozidel starší generace, na konci dubna dorazil do Košic první nový trolejbus od roku 1999. Jedná se o vůz SOR TNB12, postavený v dílnách DP Banska Bystrica
s použitím elektrické výzbroje firmy Rail Electronics z Ostrova nad Ohří. Navíc je vybaven nezávislým zdrojem energie v podobě trakčních baterií pro dojezd i mimo zatrolejované úseky.
Na košické síti má být zkoušen pod dobu jednoho měsíce.

   Zatím nelze předjímat další vývoj, ale už z proběhlých kroků a sledu událostí je možné sledovat výrazný obrat k lepšímu v otázce budoucnosti košického trolejbusového provozu. Ten by se
po létech zatracení a faktického zrušení mohl dočkat nejen plné obnovy v původním rozsahu,
ale možná i dalších rozšíření, tak jak bylo ostatně plánováno už v dobách jeho vzniku.
 Dopravce    Dopravný podnik mesta Košice
 Schéma
   Kompletní síť MHD | Schéma trolejbusových linek | Trolejbusová síť
   Návrh trolejbusové sítě z roku 1982 | Návrh trolejbusové sítě z roku 1986
   Uvažované linkové vedení pro rok 2000 (z roku 1982) » překreslené
   Uvažované linkové vedení pro rok 2000 (z roku 1982) » originál

 Linky
 1993 - 2015
Denní Noční Celkem
4 1 5
Celotýdenní Jen prac. dny
5 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
70 (NÁM. OSLOBODITEĽOV) - MLYNSKÁ BAŠTA - Mier -
TESCO, Džungľa - Poliklinika Východ - Postupimská - LINGOV
1993 - 2006
71 KVP, KLÁŠTOR - Poliklinika KVP - Diamantová -
Magistrát mesta Košice - Nám. Osloboditeľov - Vodná - Mier - TESCO, Džungľa - Poliklinika Východ - Postupimská - LINGOV
1995 - 2015
72 MYSLAVA, GRUNT - Moskovská - Diamantová -
Magistrát mesta Košice - Nám. Osloboditeľov - Vodná - Mier - TESCO, Džungľa - Poliklinika Východ - Postupimská - LINGOV
1999 - 2015
73 KVP, KLÁŠTOR - Poliklinika KVP - Diamantová -
Magistrát mesta Košice - NÁM. OSLOBODITEĽOV
8 - 11/2008
N71 KVP, KLÁŠTOR - Poliklinika KVP - Diamantová - Magistrát mesta Košice - Nám. Osloboditeľov - Vodná - Mier - TESCO, Džungľa - Poliklinika Východ - Postupimská - LINGOV noční
8/2008 - 2015
Vysvětlivky
LINGOV - základní konečná zastávka
Poznámky
Seznam představuje všechny košické linky provozované mezi lety
1993 a 2015, kdy byla trolejbusová doprava oficiálně přerušena.
Čísla 71 a 72 dnes využívají autobusy jezdící "pod dráty" místo trolejbusů.
V současnosti probíhají pokusy o návrat trolejbusové trakce do košické MHD, zatím v symbolické podobě tzv. Dobrého trolejbusu, který nejprve,
o nedělních odpoledních, jezdí v trase bývalé linky 73, později pro uzavírku komunikace na sídliště KVP se pak vypravuje na někdejší linku 70.
 Vozový park
 - 2019
Provozní Historické Celkem
2+2 0 4
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14TrM 1/7 1999 Provoz nemá.
15Tr      1/15 1993
15TrM 0/5 1998
 Z původní flotily košických trolejbusů (počty za lomítkem) zbyly po čtyřleté odmlce provozu
 pouze dva trolejbusy. Vůz 14TrM č. 2003 v provozním stavu, používá se jej k pravidelným jízdám,
 vůz 15Tr č. 1001 odstavený jako neprovozní, uvažovaný jako historický.
Zapůjčené vozy
Ev. číslo Typ Zařazen Vyřazen Snímek Poznámka
3202 SOR
TNB12
4/2019 - Trakční baterie
Vyroben 2017,
zapůjčen DPMK,
provozovatel
DP B. Bystrica (č. 3202).
1000 ŠKODA
15Tr11/7
5/2019 - Ex. Chomutov-Jirkov č. 014
Majitel Čs. Dopravák,
zapůjčen do Opavy č. 81,
zapůjčen do Košic č. 1000.
"Československý trolejbus"
1995-
-
Vyroben závodem ŠKODA Ostrov nad Ohří pod výr. č. 12113.
Dodán do nově zřízeného trolejbusového provozu Chomutov - Jirkov.
1995-2018- Pravidelný provoz v Chomutově - Jirkově pod ev. č. 014.
10/2018- Zakoupen časopisem Československý dopravák, převoz do Opavy, upraven tak, aby evokoval vzhled zdejších trolejbusů (lakování, popisy), "přidělení" ev. čísla 81.
9.-10.11.2018- Účast na akci Rozloučení s trolejbusy ŠKODA 14Tr jako jedno z hlavních lákadel.
V pátek uspořádána fotojízda napříč opavskou trolejbusovou sítí, v sobotu nasazen na linku T1 s trasou Vozovna - Albert HM a zpět, jezdivše trvale čile obsazený.
5.12.2018- Neplánované nasazení na Mikulášskou jízdu a opět velký úspěch u cestujících. Nasazen na běžný spoj linky 201 » vybaven opavským odbavovacím systémem.
zima 2018/19- Další osud trolejbusu nejasný, zvažována i šrotace. Myšlenka také ponechat vůz
v Opavě jako historický, zavržená však nástupem nového vedení místního DP.
jaro 2019- Úpravy a opravy a další práce na voze včetně přelakování do továrního nátěru "červeno-krémová" za účelem akce "Československý trolejbus", spočívající
v bezplatném zapůjčení vozidla pro trolejbusový provoz ve východoslovenských Košicích, který po letech praktického zrušení prochází v současnosti resuscitací. Trolejbus přizpůsoben továrnímu vzhledu vozů 15Tr, které zde roku 1993 zahajovaly dopravu. Vozu přiděleno ev. č. 1000 (vycházející z číselné řady kloubových trolejbusů). Vůz pomůže alespoň v omezené míře zahájit
novou éru košického provozu a je zároveň symbolem propojení obou států
bývalého Československa.
1.6.2019- Po dokončení oprav a zkušebních jízdách v areálu ostravských ústředních dílen
v Martinově, konaných 31.5.2019, následuje naložení trolejbusu na trailer a jeho převoz do Košic, kde bude hlavním bodem programu Trolejbusového dne.
Souhrn všech typů trolejbusů prešovského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   14TrM, 15Tr, 15TrM
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
TROLEJBUSOVÁ (Hornádska)
1993 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   Dopravný podnik mesta Košice
Oficiální stránky dopravce
   DPMK - Vozový park - TBUS
Základní informace o trolejbusech DPMK
   IMHD.sk - Košice
Košická sekce rozsáhlého portálu
o slovenské MHD.
   IMHD.sk - Jízdní řády MHD
Přehledně uspořádané jízdní řády.
   IMHD.sk - Mapy a schémata
Mapy a schémata košické MHD,
trolejbusové sítě, jejího napájení atd.
   IMHD.sk - Historie MHD
Historie košické městské hromadné dopravy
na portálu IMHD.sk
   IMHD.sk - Vozový park
Přehled a popis trolejbusového vozového parku.
   IMHD.sk - Fotogalerie
Bohatá fotogalerie košických trolejbusů.
   Evidencia-dopravcov.eu
Evidence košických trolejbusů
na slovenských stránkách podobných
českému Seznamu autobusů
   Seznam-Autobusu.cz
Evidence košických trolejbusů
na českém webu Seznam autobusů.
   SPVD - Prešov
Starší popis prešovského trolejbusového provozu.
   SPVD - Expedice SK 2008
Reportáž z návštěvy slovenských trolejbusových provozů v Košicích a Banské Bystrici z roku 2008.
   Wiki (SK) - TBUS v Košicích
Článek o trolejbusech v Košicích
na slovenské otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Wiki (CZ) - TBUS v Košicích
Článek o trolejbusech v Košicích
na české otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Košice
7/2007 I. | 7/2007 II. | 8/2016
Postřehy a fotografie z návštěv
košického provozu MHD v různém období.
   Mestskadoprava.net - Košice
Set fotografií košické MHD.
   Kamim.sk - Košice
Set snímků košické městské dopravy.
   Trolejbus.cz - Košice
Několik snímků košických trolejbusů.
   Fotodoprava - Košice
Množství pěkných snímků košické MHD, pořízených v různém časovém období.
   Prahamhd.vhd - Košice
Část (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se košickým trolejbusům.
Stránka košické elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií košické veřejné dopravy ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Košice
Popis a snímky z provozu košických trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
Trolejbusy patřily k ulicím Košic téměř čtvrtstoletí. Za tu dobu prošel provoz nejprve poměrně prudkým rozvojem, následně však stále se víc stupňující stagnací, která vyústila v otevřenou krizi a zastavení provozu (naštěstí bez následné fyzické likvidace tratí a dalších zařízení). Důvodem k zavržení trolejbusů byla mj. také značná zastaralost vozového parku, který nebyl od roku 1999 nijak doplňován a obměňován, údržba navíc nedosahovala ani takové úrovně, aby bylo možné jinak spolehlivé trolejbusy 14 a 15Tr(M) udržet v řádném provozu. Dvojice vozů z 90. let zachycená na točně Lingov na východním okraji města. Trolejbusová doprava zajišťovala páteřní spojení dvou velkých protilehlých panelových sídlišť s centrem města.
Odkaz na snímek na Transphoto.org.
Košice (SK)  28.2.2010

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 31.7.2019