Základní popis stránky Plná verze této stránky


Ž I L I N A Slovensko
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
5. 17.11.1994 - 8 46 750V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                                 


Základní informace
   Žilina je nejmladším trolejbusovým provozem na Slovensku, otevřeným až roku 1994.
Pokud by však různé okolnosti byly jiné, mohlo mít město trolejbusy již na přelomu 40. a 50. let.

   Žilina vyrostla na přelomu 19. a 20. století ve správní a hospodářské centrum severozápadního Slovenska, počet obyvatel se díky masivní výstavbě sídlištních celků začal postupně od konce
40. let navyšovat a vyvystala otázka zajištění adekvátní hromadné dopravy.

   Vzniká proto městský dopravní podnik a zavádějí se první autobusové linky, z nichž u některých se uvažovalo o budoucím nahrazení trolejbusy. Myšlenky na zavedení elektrické trakce do ulic Žiliny se objevují ještě celá 50. léta, bohužel realizaci brání především neochota nadřízených orgánů upřednostňujících jiná města (Nitra, Prešov), u nichž svůj trolejbusový provoz získá pouze Prešov a spolu s odklonem od elektrické MHD v 60. letech na léta upadá v zapomnění i myšlenka na žilinské trolejbusy.

   Znovu se návrh na zavedení trolejbusové trakce do MHD v Žilině objevuje až roku 1979,
kdy se počítá s provedením optimalizace linkového vedení a jeho přizpůbení budoucímu přechodu od autobusů k trolejbusům. Projekt nese název Autobusová verzia trolejbusovej dopravy (AVTD)
a roku 1988 ožívá do praktického provozu. Jeho hlavním cílem se stává redukce přebujelé, nepřehledné soustavy linek k systému páteřních (nosných) a doplňkových linek, z nichž nosné jsou určené k pozdější náhradě za trolejbusy. Po určitém čase dochází k mírným úpravám systému provedených na základě připomínek obyvatel i jiným provozním potřebám.

   Vlastní realizaci trolejbusů v Žilině však v dané době zabránila preference krajského města - Banské Bystrice, která dostala ve stavbě svého vlastního provozu přednost. Přesto se již roku 1988
v předstihu instalují trolejové stožáry na nově budované hlavní komunikaci skrze právě stavěné sídliště Hájik.

   Skutečné přípravy výstavby žilinského trolejbusového provozu se rozbíhají až po sametové revoluci tj. na počátku 90. let. Potřebné finance se získávají z městského rozpočtu a z části také
z tzv. komunálních obligací (dluhopisy prodávané veřejnosti pod heslem "Občané městu - město občanům" - na své trolejbusy tak půjčují sami obyvatelé města), dotace příchází i ze strany státu.

   Vlastní realizace se dělí na dvě stavby a několik etap, v první se má přivést elektrická trakce
do centra města a na sídliště Vlčince, Hliny a Solinky. Práce na první etapě této stavby začínají
v červnu 1992 a zahrnují výstavbu zcela nového zázemí obnoveného Dopravního podniku města Žiliny na Kvačalovo ulici, dvou měníren a vlastní trolejbusové trati od Vozovny DP přes Hálkovu, Hurbanovu kolem Železniční stanice a po Košické na sídliště Vlčince na točnu Matice Slovenskej. Stavební činnost zabere dva roky, mezitím probíhají školení řidičů a dalších pracovníků v Banské Bystrici, ŠKODA Ostrov dodává první trolejbusy 14 a 15Tr opatřené tzv. teheránským nátěrem (vycházejícím z laku soudobě dodávaných vozů do iránského hlavního města).

   Slavnostní zahájení trolejbusového provozu v Žilině probíhá na den pátého výročí sametové revoluce 17.11.1994, kdy do ulic města poprvé vyjíždějí trolejbusy na pravidelné lince č. 1 spojující Vozovnu DP, centrum města a sídliště Vlčince. Z administrativních důvodů se však dočasně vypravují pouze krátké "sólo" vozy 14Tr, neboť kloubové trolejbusy 15Tr zatím nemají nové technické průkazy platné v nyní samostatné Slovenské republice.

   Ještě před vlastním otevřením provozu trolejbusů se rozbíhají práce na 2. etapě 1. stavby, zahrnující další větev z centra na sídliště Vlčince (po Spanyolově, Vysokoškolákov a Obchodnej) včetně trati tvořící doplněk okruhu kolem centra města (od zastávky Polícia po Velkej Okružnej
ke křižovatce s Košickou). Současně se ale realizuje také 3. etapa přivádějící elektrickou trakci
na sídliště Hliny a Solinky. Důležitým doplňkem obou etap je postavení třetí měnírny. Trolejbusové linky č. 4 a 5 využívající nově postavné trasy se zavádějí od 1.7.1996, předtím proběhne dodávka prvních vozů inovované typové řady 15TrM.

   Následující rok - 1997 přichází do realizace 4. etapa ukrývající v sobě jen krátké, přesto významné prodloužení trolejí na točnu Fatranská. Tentýž rok se přistupuje k výstavbě dalších tratí řazených do tzv. 2. stavby, napojení na trolejbusovou síť se dočká čtvrť Bôrik, přes kterou se v roce 1998 zavádí linka 3. Přichází také další dodávka kloubových vozů 15TrM.

   Konec 90. let byl obdobím, které přineslo do ČR i SR masivní výstavbu nákupních center, většinou umístěných na periferii města a ne vždy dobře přístupných veřejnou dopravou.
Žilina drží v tomto ohledu výjimku, neboť přivedla trolejbusovou dopravu přímo před vchod jednoho z těchto obchodních domů býv. Carrefour, dnes OC Dubeň, a to krátkou tratí napojující se z ulice Vysokoškolákov, otevřenou roku 2001.

   Na přelomu nového tisíceletí se konečně pozornost soustředí také trase, na níž byly trolejové stožáry vztyčeny jako první již roku 1988, a to ze Zavodie přes Hôrky na vysoko položené sídliště Hájik. Stavebně se trakční vedení dokončuje na podzim 2002 a pravidelná premávka se zahajuje 15.11., a to třemi linkami - 6, 7 a 16.

   Trolejbusová síť v Žilině by však nebyla kompletní bez důležité propojky mezi sídlišti Vlčince
a Solinky vedené po sklonově náročné komunikaci přes vrch Veĺký diel kolem areálu Vysoké školy dopravní. Tato trať, která roku 2004 vhodně propojila oba sídlištní celky, zároveň umožnila zavést okružní linky a výrazně zlepšila obsluhu univerzitního areálu.

   Vzrůstající počet provozních úseků s sebou postupně přinesl také výrazné zvýšení počtu trolejbusových linek a znepřehlednění původního systému MHD dle AVTD z roku 1988.
Proto se DPMŽ a město rozhodují provést roku 2006 velkou revoluci v žilinské veřejné dopravě přestavbou sítě linek dle "NVTD" - Nová verzia trolejbusovej dopravy. Koncepce linek vedených
jako polookružní (Sídliště - okruh kolem centra města - Sídliště) se však příliš neosvědčí,
neboť zhorší vzájemné cestování mezi sídlišti. Po výrazném negativním ohlasu dochází
k dalším úpravám, kdy se zavádí kombinace okružních, polookružních, diametrálních
a dvou víceméně tangenciálních linek.

   Ačkoliv trolejbusy již v první dekádě nového tisíceletí drží v žilinské dopravě rozhodující podíl, vyvstává problém s obnovou vozového parku, který tehdy sestává jen z původně dodaných vozidel z 90. let a přelomu tisíceletí a z několika ojetých odkoupených z České republiky (Zlína).
Slovensko je na tom však výrazně hůře než ČR v otázce financování investic do MHD a dlouhou dobu ani není možné čerpat potřebné prostředky z eurofondů. Po obměně vedení DPMŽ dokonce vystupuje na světlo otázka rentabilnosti celého provozu. Nepříznivý vývoj se však daří zažehnat sehnáním potřebných finančních zdrojů a nákupem prvních nízkopodlažních trolejbusů v letech 2012 - 2013 z produkce plzeňské ŠKODA Electric. Jedná se o typy 30Tr a 31Tr (sólo a kloubový)
v karoserii autobusů SOR NB12 a NB18.

   V nedávné minulosti byla dokončena kompletní obměna vozového parku trolejbusů nákupem typu 26Tr a 27Tr v nové verzi karoserie tzv. IV. generace vozů Solaris - New Trollino. Žilina se stala prvním městem, které vozidla právě v tomto designu obdržela. Po dokončení celé zakázky dochází k vyřazení všech zbývajících vysokopodlažních trolejbusů I. generace z 90. let. Následně se také Žilina stává provozovatelem tzv. parciálních trolejbusů s pomocným zdrojem energie » trakčními bateriemi, které umožní další rozšíření provozu elektrické trakce ve městě. Dvojice vozů má nahradit autobusy na lince 67.

   V létě 2020 město Žilina oznámilo záměr mohutných investic do trolejbusové dopravy,
jejíž infrastruktura má projít plošnou generální rekonstrukcí a celkovou modernizací
nákladem více než 1mld. českých korun. V této částce je započítána i úprava některých obratišť
a hlavně výstavba tří nových, nepříliš dlouhých, ale velmi podstatných traťových úseků.

   Plánuje se zřídit spojku trati na Závodie s tratí na Hliny mezi Hálkovo a Komenského ulicí
po Veľké Okružné a dále spojku po Centrálné ulici mezi tratí přes Bôrik a spojovací trasou
mezi sídlišti Solinky a Vlčince. Oba nové úseky mají sloužit pro rychlejší cestu ze sídliště Hájik
k žilinské univerzitě a bude je patrně využívat linka 7. Druhá zmíněná spojka navíc umožní obsluhu sídliště Solinky okružním způsobem přes (Hliny - Solinky - Bôrik nebo obráceně) a umožní tak větší variabilnost vedení linek. Třetím rozšířením má být výstavba druhé větve na sídliště Hájik vedená od vozovny trolejbusů severní trasou přes serpentiny Kvačalovy ulice. Krom omezení jalových kilometrů při výjezdech a zátazích spojů z/do vozovny nová trať přispěje k lepší obsluze zástavby kolem své trasy, zajistí alternativní spojení sídliště Hájik s městem, využitelné při uzavírkách nebo mimořádnostech na stávající trase a v neposlední řadě zajistí vyšší vytíženost traťového úseku mezi vozovnou a křižovatkou v Závodie, jež v současnosti obsluhuje jen málo frekventovaná l. č. 1.

   Značnou proměnou, modernizací a dostavbou (hlavně zázemí pro střední a těžkou údržbu) má projít areál vozovny trolejbusů na Kvačalovo ulici. Ten nebyl nikdy zcela dobudován dle původního záměru z 90. let (místo haly těžké údržby zůstavala na pozemku léta jen velká travnatá plocha)
a veškerá údržba se provádí v poměrně stísněných prostorech budovy lehké údržby a denního ošetření, za většími rozsahy prací se vozy musí přetahovat do společného areálu DPMŽ a SAD
na Košické ulici, kde je jinak zázemí městských autobusů. V nejbližší budoucnosti se počítá
s velkorysou investicí v přepočtu přes 400mil. českých korun. Krom kompletní modernizace dojde
k výstavbě "Haly trolejbusov" skrývající v sobě zázemí pro denní i těžkou údržbu, dílny, lakovnu atd. Na místě původně rezervovaném pro toto zázemí vyroste velkorysé zastřešené stání pro trolejbusy, které tak budou lépe chráněny před nepřízní počasí. Pokud se celý záměr zdaří realizovat, bude Žilina prvním městem na Slovensku s takto špičkovým zázemí pro trolejbusovou trakci, plošnou modernizací trakční sítě zase navýší životnost celého systému až o půlstoletí a vyřeší tak otázku kvalitní a moderní MHD i budoucím generacím. Více také v článku Československého dopraváku: Žilina plošně zmodernizuje trolejbusovou infrastrukturu, postaví nové tratě

   I přes současné některé nedostatky, lze žilinský provoz hodnotit velmi pozitivně, neboť pomohl výrazně pozvednout úroveň MHD od chaotického systému dob ČSAD k moderní a ekologicky vyspělé veřejné dopravě, kterou se zcela unikátně podařilo vybudovat ve velmi krátkém časovém období (10-ti resp. 12-ti let), a to tak že elektrická trakce obsáhla všechny důležité přepravní trasy
a vazby ve městě. Navíc celý projekt byl z rozhodující části financován pouze ze zdrojů města
a jeho občanů, z menší strany pak ze strany státu. Díky vytrvalosti a svědomitosti zapálených lidí
z řad DPMŽ a představitelů města má dnes Žilina městskou dopravu skutečně na úrovni 21. století
a může jít i ostatním městům příkladem.
 Dopravce    Dopravný podnik Žilina
 Schémata Kompletní síť MHD | Schéma sítě 2018 | Trolejbusová síť | Vývoj trolejbusové sítě


Schéma napájení sítě | Plánovaný rozvoj trolejbusů | Návrh sítě z roku 1953


Schéma linkového vedení dle "Nové koncepce trolejbusové dopravy" z roku 2006


 Linky Denní Noční Celkem
8 0 8
Celotýdenní Jen prac. dny
6 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
1 KVAČALOVA, DPMŽ – Hálkova – Hurbanova –
Železničná stanica – Spanyolova, nemocnica – Obchodná –
Matice Slovenskej – Fatranská – Žilinská univerzita –
Jaseňová – Hlinská – Hálkova – KVAČALOVA, DPMŽ
polookružní,
pracovní dny
3 JASEŇOVÁ – Tulipánová – Spanyolova, nemocnica –
Železničná stanica – Hurbanova – Veľká okružná, Aupark – Spanyolova, nemocnica – Tulipánová – JASEŇOVÁ
polookružní,
celotýdně
4 FATRANSKÁ – Matice Slovenskej – Obchodná –
Sv. Cyrila a Metoda – Predmestská – Železničná stanica – Hurbanova – Hlinská – Jaseňová – Žilinská univerzita –
Fatranská – MATICE SLOVENSKEJ
okružní,
celotýdně
5 FATRANSKÁ – Matice Slovenskej – Obchodná –
Sv. Cyrila a Metoda – Spanyolova, nemocnica –
Veľká okružná, Aupark – Hlinská – JASEŇOVÁ
celotýdně
6 STODOLOVA – Mateja Bela – Závodského –
Hálkova – Veľká okružná, Aupark –
Spanyolova, nemocnica – ATRIUM, DUBEŇ –
(Sv. Cyrila a Metoda – Obchodná – MATICE SLOVENSKEJ)
celotýdně
7 STODOLOVA – Mateja Bela – Závodského – Hálkova –
Hlinská – Jaseňová – Žilinská univerzita – Fatranská –
Matice slovenskej – Obchodná – SV. CYRILA A METODA
celotýdně
14 MATICE SLOVENSKEJ – Fatranská – Žilinská univerzita – Jaseňová – Hlinská – Hurbanova – Železničná stanica – Predmestská – Sv. Cyrila a Metoda – Obchodná –
Matice Slovenskej – FATRANSKÁ
okružní,
celotýdně
16 STODOLOVA – Mateja Bela – Závodského – Hálkova – Veľká okružná, Aupark – Železničná stanica – Hurbanova –
Hálkova – Závodského – Mateja Bela – STODOLOVA
polookružní,
pracovní dny
Vysvětlivky
FATRANSKÁ - základní konečná zastávka
(MATICE SLOVEN.)- konečná (případně trasa) vybraných spojů v prodloužené trase
 Vozový park Provozní Historické Celkem
44 2 46
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
0 2 2 / ~4%
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
30Tr 7 2012-2014 14Tr14/7 213 1994-2019 2019
31Tr 8 2012-2014 15Tr10/7 228 1995-2019 2019
26Tr 11 2017-2020 Vůz č. 213 sloužil také jako školní (cvičný) a v zimě pro nanášení rozmrazovacího prostředku na troleje
27Tr 18 2017-2019
Souhrn všech typů trolejbusů žilinského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   14, 15, 26, 27, 30, 31Tr
Poznámky
   Na jaře roku 2020 získává Žilina své první parciální trolejbusy vybavené trakčními bateriemi pro nezávislý dojezd. Jde o dvojici 26Tr "New Trollino", opět první svého druhu na Slovensku.
   Žilina je první provozovatel trolejbusů v karoserii SOLARIS
na Slovensku, narušila tak hegemonii firmy SOR mající zde jinak téměř monopol. Zároveň jsou trolejbusy 26Tr a 27Tr
z nejstarší dodávky (2017) úplně prvními trolejbusy Solaris
v nové tzv. IV. generaci karoserie » New Trollino vůbec.
   Po letech zastarávání vozového parku i vyřčené otázce
nad rentabilností trolejbusů pořizuje Žilina v letech 2012-13 první generaci nízkopodlažních vozidel reprezentovanou
typy 30Tr a 31Tr v karoseriích SOR TNB12 resp. TNB18.
   Pro rozšíření základny vozového parku se roku 2007 pořizuje trojice 15Tr ze Zlína. Vůz č. 244 náleží sérii 03/6 a jako jediný v Žilině tak při jízdě osvěžuje okolí nezaměnitelným hlubokým tónem hnacích náprav (velká)
"RÁBA" maďarské provenience.
   První série trolejbusů verze 15TrM odebrala Žilina
bez již tehdy obvyklého elektronického informačního systému. Prostor pro přední panel byl nejprve vyplněn deskou s nápisem "Město Žilina" a značení linek bylo řešeno cedulemi. Elektronické LED panely R&G byly dosazeny až dodatečně.
   První generace trolejbusů dodaných do Žiliny přišla v nátěru zvaném Teherán dle schématu lakování vozů exportovaných
v 1. pol. 90. let do iránského hlavního města. Po změně bare-vných odstínů si jej Žilina ponechala jako svůj městský nátěr
a využívá ho dodnes, odpovídá i barvám města - zelené a žluté.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
KVAČALOVA
1994 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   Dopravný podnik mesta Žiliny
Oficiální stránky dopravce
   DPMŽ - Jízdní řády
Přímý odkaz na jízdní řády linek MHD v Žilině.
   DPMŽ - Tarif
Přehled tarifu jízdného pro MHD v Žilině.
   DPMŽ - Historie MHD
Stručná historie MHD v Žilině na webu DPMŽ včetně popisu "elektronizácie" podniku.
   DPMŽ - Fotogalerie
Fotogalerie DPMŽ zahrnující vozidla
i snímky z různých akcí.
   DPMŽ - Vozový park
Přehled a technické údaje vozidel DPMŽ
obou trakcí.
   IMHD.sk - Žilina
Žilinská sekce rozsáhlého portálu
o slovenské MHD.
   IMHD.sk - Jízdní řády MHD
Přehledně uspořádané jízdní řády.
   IMHD.sk - Mapy a schémata
Mapy a schémata žilinské MHD,
trolejbusové sítě, jejího napájení atd.
   IMHD.sk - Historie MHD
Historie žilinské trolejbusové dopravy
na portálu IMHD.sk
   IMHD.sk - Vozový park
Přehled a popis trolejbusového vozového parku.
   IMHD.sk - Fotogalerie
Bohatá fotogalerie žilinských trolejbusů.
   Evidencia-dopravcov.eu
Evidence žilinských trolejbusů
na slovenských stránkách podobných
českému Seznamu autobusů
   Seznam-Autobusu.cz
Evidence žilinských trolejbusů
na českém webu Seznam autobusů.
   SPVD - Žilina
Starší popis žilinského trolejbusového provozu.
   SPVD - Expedice SK 2008
Reportáž z návštěvy slovenských trolejbusových provozů v Žilině a Banské Bystrici z roku 2008.
   Wiki (SK) - TBUS v Žiline
Článek o trolejbusech v Žiline
na slovenské otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Wiki (CZ) - TBUS v Žilině
Článek o trolejbusech v Žilině
na české otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Žilina
7/2007 | 8/2016 | 6/2019
Postřehy a fotografie z návštěv
žilinského provozu MHD v různém období.
   Žilina Gallery - MHD / DPMŽ
Mnoho fotografií žilinské (nejen)
trolejbusové dopravy.
   Mestskadoprava.net - Žilina
Set fotografií žilinské MHD.
   Kamim.sk - Žilina
Set snímků žilinské městské dopravy.
   Trolejbus.cz - Žilina
Několik snímků žilinských trolejbusů.
   Fotodoprava - Žilina
Množství pěkných snímků žilinské MHD, pořízených v různém časovém období.
Stránka žilinské elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií žilinské veřejné dopravy ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Žilina
Popis a snímky z provozu žilinských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 30Tr pro Žilinu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 30Tr pro Žilinu při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 31Tr pro Žilinu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 31Tr pro Žilinu při zkušebních jízdách v Plzni.
Minulost a budoucnost žilinské trolejbusové dopravy vedle sebe na nádvoří vozovny před halou lehké údržby. V popředí zánovní kloubové vozy 27Tr
s karoserií IV. generace od Solarisu (New Trollino), v pozadí klasické ostrovské trolejbusy 14 a 15Tr pamatující prvopočátky zdejšího provozu v 90. letech.
Žilina (SK)  12.12.2018

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 18.9.2020